Z dnia 2009-05-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.05.2009 r. w sprawie: 
 • 10580/09/V/P - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury
 • 10581/09/V/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na Gdyńskim Przeglądzie Grafiki Artystycznej o Tematyce Sportowej „Sport w Grafice – Gdynia 2009”
 • 10582/09/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/75/OK/20/W/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Fundacją Wspierania Oświaty i Rozwoju Gospodarczego Pomorza „Gwiazda Północy”
 • 10584/09/V/P - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2009 roku
 • 10585/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2009 roku”
 • 10586/09/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 10587/09/V/R - upoważnienia do podpisania porozumienia Nr 4 / 2009 z Powiatem Gdańskim w sprawie pokrywania przez Powiat kosztów rehabilitacji mieszkańca Pruszcza Gdańskiego w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się w Gdyni przy ulicy Jęczmiennej
 • 10588/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 10596/09/V/M - wymiany instalacji gazowej w mieszkaniu gminnym nr 21 przy ul. Wójta Radtkego 32 w Gdyni
 • 10597/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jarzębinowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10598/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Racławickiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10599/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Olgierda 89 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10600/09/V/M - podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego dotyczącego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej
 • 10601/09/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr 19/90 z dnia 9 lutego 1990 r., uchylenia aneksu nr 1 do umowy dzierżawy nr 19/90 oraz aneksu nr 2/2000 do umowy dzierżawy nr 19/90, przedmiotem których jest grunt położony w Gdyni przy ul. Olgierda 89
 • 10602/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklam zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia na łamach magazynu „In Your Pocket”
 • 10603/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 10226/09/V/M dotyczącego zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, produkcji oraz montażu i demontażu powłok reklamujących The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 10604/09/V/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni
 • 10605/09/V/M - promocji miasta przez Promare sp. z o.o. podczas X Spotkania Biznesu Morskiego Wybrzeża Gdańskiego „Wspólna Kaczka 2009” w dniu 9 października 2009 roku
 • 10606/09/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 10517/09/V/M dotyczącego zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk ulotek tematycznych „Pies w wielkim mieście”
 • 10607/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na wynajem powierzchni w Gdyńskim Centrum Innowacji na potrzeby Gdyńskich Targów Pracy
 • 10608/09/V/M - akceptacji aktualizacji treści umowy z PKP Energetyka S.A na dostarczenie energii elektrycznej do Miejskiej Informacji Turystycznej na Dworcu PKP
 • 10609/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi fotograficznej i grawerki na potrzeby zajęć pod nazwą „Zielona klasa” o wartości do 14.000 EUR
 • 10610/09/V/P - naprawy kamery nr 10 systemu monitoringu wizyjnego Miasta
 • 10611/09/V/R - udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu i gminy
 • 10612/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk i dostarczenie broszury promującej The Tall Ships’ Races 2009 Baltic
 • 10613/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 10614/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie w ramach 3 edycji dwudniowych szkoleń stacjonarnych nt: „Prawo zamówień publicznych” dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w ramach projektu pn: „Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”
 • 10615/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów IV Międzyszkolnego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych klas młodszych, którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 10 w Gdyni
 • 10616/09/V/S - podpisania umowy na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej dla lokalu podległego UMG
 • 10617/09/V/S - podpisania umowy na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej dla lokalu podległego
 • 10618/09/V/S - zakupu artykułów budowlanych dla UMG w 2009r. o wartości do 14.000 EUR
 • 10619/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację logo Gdyni w kalendarzu na 2010 rok i zakup 2000 egzemplarzy kalendarzy
 • 10620/09/V/M - akceptacji treści umowy ze spółką Indigo w ramach współpracy przy promocji zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 10621/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na umieszczenie reklamy Gdyni w dwutygodniku Express Gdyński
 • 10622/09/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Powstania Wielkopolskiego
 • 10623/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dostawę i montaż krawężników w łuku na zakrętach w rejonie posesji nr 22 i 14 przy ul. Fregatowej w ramach zadania: ”Wykonania tymczasowej nawierzchni z płyt Yomb (50kN) na odcinku ul. Fregatowej”
 • 10624/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania pn: ,,Wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt YOMB (50 kN) na odcinku ul. Fregatowej”
 • 10625/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do systemu monitoringu wizyjnego dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei 22 w Gdyni
 • 10626/09/V/M - unieważnienia postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 14.000 EUR a do kwoty 206.000 EUR, o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż 35 m flagowego masztu stalowego
 • 10627/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk ulotek zapraszających na Zlot Wielkich Żaglowców
 • 10628/09/V/M - zakupienia, do kwoty 14.000 EUR, Informatora Trójmiejskiego „Gdańsk –Sopot -Gdynia 2009”
 • 10629/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania trzech przenośnych reklam typu roll-up
 • 10630/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na renowację planów miasta oraz tablic informacyjnych
 • 10631/09/V/M - ustalenia warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – na okres 30 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 18 – 30 w Gdyni
 • 10632/09/V/K - umorzenia zaległości i odsetek z tytułu ekspozycji reklamy
 • 10633/09/V/M - wyrażenia zgody na najem garażu gminnego bez formy przetargu publicznego
 • 10634/09/V/M - wyrażenia zgody na najem garażu gminnego bez formy przetargu publicznego
 • 10635/09/V/M - wyrażenia zgody na najem garażu gminnego bez formy przetargu publicznego
 • 10636/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na przygotowanie uroczystości zakończenia VII edycji konkursu „Gdyński Biznesplan 2009” w dniu 01 czerwca 2009 r.
 • 10637/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup licencji oprogramowania umożliwiającego przeglądanie danych ewidencji ludności
 • 10638/09/V/S - zlecenia zadań związanych z obsługą informatyczną w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.
 • 10639/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę dostępu do sieci Internet dla Straży Miejskiej
 • 10640/09/V/S - zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą sprzętu dla UM Gdyni oraz akceptację wyboru oferenta
 • 10641/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/6/UR/2007 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej
 • 10642/09/V/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów i nauczycieli z Gimnazjum nr 2 w Gdyni do szkoły w Rodeby w Szwecji w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 10643/09/V/U - opinii odnośnie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej ul. Lipowej w Gdyni
 • 10644/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/2/UI/2/2009 na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP i SKM oraz Drogą Gdyńską pomiędzy Al. Zwycięstwa a ul. Łużycką w Gdyni”
 • 10645/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR na wykonanie rozszerzenia koncepcji odtworzenia Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych
 • 10646/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej estakady nad Potokiem Kolibkowskim w ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż klifu nadmorskiego w zakresie przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu – Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007 – 2013”
 • 10647/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na realizacji instalacji w toaletach ogólnodostępnych zlokalizowanych w pawilonach przy al. Jana Pawła II
 • 10648/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Wyposażenie toalet w pawilonach przy al. Jana Pawła II”
 • 10649/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dokonanie zmiany oznaczenia użytków gruntowych oraz wydzielenia geodezyjnego na terenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Grodnieńskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 10650/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego
 • 10651/09/V/P - organizacji imprezy „Noc Muzeów” w Gdyni oraz uroczystości Miejskiego Dnia Muzealnika
 • 10652/09/V/P - wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy gminą Gdynia a Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku na udzielenie dotacji na zadania merytoryczne związane z obchodami 100-lecia Daru Pomorza
 • 10653/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertów pod nazwą „Ladies Jazz Feftival” w Gdyni
 • 10654/09/V/P - organizacji finału X edycji konkursu „Gdynia bez Barier” w dniu 29 maja 2009 roku
 • 10655/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Orłowo festynu „Dni Orłowa” w dniach 30-31 maja 2009 roku
 • 10656/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków
 • 10657/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej
 • 10658/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 10482/09/V/M w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1308/193, km 58, przeznaczonej pod przebudowę Węzła św. Maksymiliana i ul. Świętojańskiej wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską
 • 10659/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na publikację materiałów dotyczących zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia na łamach magazynu „Forum Pomorskie”
 • 10660/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na renowację szlaku turystyki pieszej – „Trójmiejskiego” leżącego w granicach miasta Gdyni
 • 10661/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na usługi druku reklam wielkoformatowych promujących zlot żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 10662/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 500 egzemplarzy gadżetów reklamowych z nadrukiem promującym letnią kampanię Gdyni
 • 10663/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wynajem autokaru z okazji wyjazdu na konferencję prasową inaugurującą letnią kampanię promocyjną Gdyni w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie
 • 10664/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie ekspozycji reklamowej miasta Gdyni na autokarze, z okazji wyjazdu na konferencję prasową inaugurującą letnią kampanię promocyjną Gdyni w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 22.05.2009