Z dnia 2009-05-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.05.2009 r. w sprawie:
 • 10527/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zakup albumu fotograficznego
 • 10528/09/V/P - produkcji spotu telewizyjnego promującego festiwal „R@port”
 • 10529/09/V/P - zorganizowania wycieczek dla uczestników Tall Ships’ Races 2009
 • 10530/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia – Wzgórze Św. Maksymiliana festynu z okazji Dnia Dziecka przy ul. Al. Zwycięstwa 36-62
 • 10531/09/V/O - wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Polskim Związkiem Gimnastycznym dotyczącego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w gimnastyce w Szkole Mistrzostwa Sportowego
 • 10532/09/V/O - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w roku 2009
 • 10533/09/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych
 • 10534/09/V/S - transportu osób niepełnosprawnych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 roku
 • 10535/09/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na modernizację systemu łączności radiowej Straży Miejskiej w Gdyni wraz z zakupem radiotelefonów dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • 10536/09/V/P - zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania patroli służby kandydackiej Policji na terenie Miasta Gdyni
 • 10537/09/V/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na aktualizację rejestru wyborców Gminy Gdynia i zawarcie umów zlecenia na wykonanie tej aktualizacji
 • 10538/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10539/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10540/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10541/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na przeniesienie pomiarowych znaków wysokościowych
 • 10542/09/V/M - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 206.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „remont Hali Targowej w Gdyni, ul. Wójta Radtkego ”
 • 10543/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Leszczynki przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10544/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na druk 400 egzemplarzy plakatu promującego „Dzień Promocji Indywidualnej Działalności Gospodarczej IDG”
 • 10545/09/V/M - akceptacji treści umowy ze spółką cywilną Biuro-Fach w ramach współpracy przy okazji zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 10546/09/V/M - akceptacji treści umowy ze spółką Trak Electronics Polska w ramach współpracy przy okazji promocji zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 10547/09/V/S - zatwierdzenia składów komisji oceniających wnioski składane do konkursów dla rad dzielnic: „Bezpieczna dzielnica” oraz „Gdynia po godzinach”
 • 10548/09/V/M - prac remontowych w lokalu użytkowym przy ul. Partyzantów 39
 • 10549/09/V/M - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Poleskiej
 • 10550/09/V/M - zmiany § 2 zarządzenia nr 8989/09/V/M dotyczącego ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 55 oraz ustalenia terminu jego trwania
 • 10551/09/V/M - remontu pergoli śmietnikowej dla budynków mieszkalnych nr 11-21 przy ul. Dąbrowskiego w Gdyni
 • 10552/09/V/M - wykonania instalacji domofonowej na III piętrze w budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni
 • 10553/09/V/M - opłat za sprawowanie dozoru technicznego urządzeń w obiektach przystani rybackiej Osada Rybacka w Gdyni
 • 10554/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Strażackiej 9 w Gdyni
 • 10555/09/V/O - przyznania premii dla Pani Katarzyny Wiśniewskiej – dyrektora S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni ul. Reja 2
 • 10556/09/V/O - przyznania premii dla Pani Beaty Śmielowskiej – byłego dyrektora S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni ul. Reja 2
 • 10557/09/V/O - zlecenia organizacji pozarządowej realizacji programu pn. „RyzyKochania” w ramach postępowania o zamówienie publiczne
 • 10558/09/V/S - zakupu odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi UMG
 • 10559/09/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na dostawę czterech samochodów dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 10560/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących, mieszkańców Gdyni
 • 10561/09/V/S - uruchomienia środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 10562/09/V/S - zakupu artykułów elektrycznych dla UMG w 2009r. o wartości do 14.000 EUR
 • 10563/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia stacjonarnego nt: „Kodeks pracy – rozliczanie czasu pracy pracowników samorządowych” dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w ramach projektu pn: „Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”
 • 10564/09/V/P - wykonania fundamentu pod rzeźbę Antoniego Suchanka
 • 10565/09/V/M - wyrażenia zgody na najem garażu gminnego bez formy przetargu publicznego w wyniku zamiany garaży
 • 10566/09/V/M - zmiany wykazu nr 390/08/V/M stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7412/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02 września 2008 r.
 • 10567/09/V/S - wyrażenia zgody na zamontowanie bramy garażowej na pilota w garażu samochodowym UMG przy ul. Partyzantów 39 o wartości do 14.000 EUR
 • 10568/09/V/S - zmiany treści zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 8478/2008/V/S dotyczącego uruchomienia środków finansowych w roku 2009 na dostawę energii elektrycznej dla budynku UM Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 10569/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup sprzętu związanego ze świadczeniem usług telefonii komórkowej do 14.000 EUR oraz wybór oferenta
 • 10570/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na zakup usługi dzierżawy łącza transmisji danych
 • 10571/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie i montaż dystrybutorów torebek do usuwania psich nieczystości oraz zakup torebek do usuwania psich nieczystości
 • 10572/09/V/O - przekazania środków na dofinansowanie zadania „Odtworzenie Zasobów Rybnych Zatoki Puckiej” dla Komunalnego Związku Gmin „Władysławowo” i upoważnienia do podpisania umowy o dotację celową
 • 10573/09/V/O - wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania „Wystawki wiosna 2009 – zbiórka odpadów wielkogabarytowych” dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i upoważnienia do podpisania umowy o dotację celową
 • 10574/09/V/P - wypożyczenia terminalu do ładowania baterii urządzeń elektronicznych na potrzeby The Tall Ships` Races 2009
 • 10575/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu identyfikacji wizualnej programu aktywizacji gdyńskiej młodzieży
 • 10576/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację spławikowych zawodów sportowych
 • 10577/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/666/UI/149/W2008 z dnia 5.12.2009 r. na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Przebudowa ulicy Wzgórze Bernadowo w Gdyni”
 • 10578/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zagospodarowania terenu Nabrzeża Pomorskiego – rejonu zespołu pawilonów usługowych przy al. Jana Pawła II w Gdyni”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 22.05.2009