Z dnia 2009-04-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.04.2009 r. w sprawie:
 • 10414/09/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na zachód od ul. Sopockiej, rejonu tzw. Jeziora Kackiego
 • 10415/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i utwardzenie nawierzchni w ulicy Górniczej w Gdyni” oraz wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia przy ulicy Lipowej
 • 10416/09/V/U - zobowiązania do wniesienia opłaty sądowej z tytułu uzyskania odpisu wyroku sądowego w sprawie Firmy Wielobranżowej „POLCOURT” - Gmina Miasta Gdyni na zadaniu: „Stadion rugby z zapleczem socjalnym” w Gdyni
 • 10417/09/V/U - zmiany treści umowy z inicjatorem na wykonanie robót na zadaniu pn. „Budowa kolektora deszczowego w ulicy Starodworcowej w Gdyni” realizowanym w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 10418/09/V/U - akceptacji odstąpienia od umowy z inicjatorem dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiczlińskiej w Gdyni
 • 10419/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 3308/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi oznaczonej symbolem 33KD-D w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej
 • 10420/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 769/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nowej Łużyckiej w Gdyni wraz z mostem na rzece Kaczej i infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Wielkopolską
 • 10421/09/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie boiska piłkarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gdyni dla Klubu Sportowego SZTORM
 • 10422/09/V/O - dofinansowania pobytu delegacji francuskiej z Liceum Saint Géneviẻve w Bolbec we Francji, w ramach współpracy międzyszkolnej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni
 • 10423/09/V/O - przyjęcia ogólnych zasad kontraktowania z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice socjoterapeutyczn
 • 10424/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia stacjonarnego nt: „Kodeks postępowania administracyjnego” dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w ramach projektu n: ”Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”
 • 10425/09/V/S - wyrażenia zgody na wymianę uszkodzonych drzwi prowadzących do biblioteki Urzędu Miasta Gdyni
 • 10426/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup kompletu pokrowców do samochodu służbowego Renault Traffic
 • 10427/09/V/S - wyrażenia zgody na przebudowę wnęki i wykonanie zabudowy meblowej na II i III piętrze budynku przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 z przeznaczeniem na pomieszczenia do archiwizacji akt
 • 10428/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na dzierżawę aparatów telefonicznych
 • 10429/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na przeniesienie modułu centrali telefonicznej
 • 10430/09/V/S - zakupu usługi dostępu do sieci Internet i TASK
 • 10431/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługi dostępu do Internetu dla Centrum Informacji Turystycznej
 • 10432/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na dzierżawę łącza transmisji głosowej
 • 10433/09/V/S - przeprowadzenia okresowych i psychologicznych badań lekarskich członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 10434/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10435/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni Kolonii przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10436/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10437/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Olkuskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10438/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10439/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia (mechanika samochodowa - zakładanie gazowych i alarmowych instalacji samochodowych)
 • 10440/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia (kowalstwo artystyczne)
 • 10441/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10442/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10443/09/V/M - pokrycia z budżetu miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Siemiradzkiego, wraz z odsetkami
 • 10444/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/21/MGG/21/D/09 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa - dz.nr 956/168 KM 75
 • 10445/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/34/MGG/34/D/09 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Nowowiczlińskiej
 • 10446/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/35/MGG/35/D/09 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Nowowiczlińskiej
 • 10447/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/36/MGG/36/D/ dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Rolniczej
 • 10448/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/37/MGG/37/D/09 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 10449/09/V/M - organizacji IX Międzynarodowego Forum Gospodarczego
 • 10450/09/V/M - zakupu, do kwoty 14.000 EUR, świadczeń w ramach objęcia przez Gazetę Wyborczą roli partnera prasowego zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 10451/09/V/R - upoważnienia do popisania aneksu Nr 5/09 z dnia 02.01.2001 zawartej z fundacją „JARPOS” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie udostępnienia miejsc mieszkańcom Gdyni w Integracyjnym Domu Opieki „Za Sosnami” w Gdańsku
 • 10452/09/V/P - produkcji spotu telewizyjnego oraz projektu plakatów pt. „Majówka w Gdyni”
 • 10453/09/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców wychowanków, celem powołania komisji konkursowej
 • 10454/09/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców wychowanków, celem powołania komisji konkursowej
 • 10455/09/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 25 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców wychowanków, celem powołania komisji konkursowej
 • 10456/09/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 36 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców wychowanków, celem powołania komisji konkursowej
 • 10457/09/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 48 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców wychowanków, celem powołania komisji konkursowej
 • 10458/09/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 10459/09/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 10460/09/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 10461/09/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 11 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 10462/09/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 10463/09/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 37 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 10464/09/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 10465/09/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Usługowych w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 10466/09/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 10467/09/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni
 • 10468/09/V/O - częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych w Sopocie
 • 10469/09/V/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów i pracowników szkoły Zespołu Szkół Nr 11 w Gdyni do Szwecji w ramach nawiązanej współpracy
 • 10470/09/V/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych
 • 10471/09/V/K - akceptacji zmiany treści umowy w zakresie wyceny technicznej pojazdów samochodowych przejętych na rzecz Gminy na podstawie art. 50 ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • 10472/09/V/K - spisania z ewidencji księgowej należności „Rewar” sp. z o.o. za korzystanie z lokalu użytkowego
 • 10473/09/V/S - wyrażenia zgody na ubezpieczenie samochodu służbowego Ford F600 do 14.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 10474/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup faksów oraz kserokopiarek Canon dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 10475/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m², zlokalizowanego na placu targowym (boks nr 348)
 • 10476/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m², zlokalizowanego na placu targowym (boks nr 233)
 • 10477/09/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 5.150.000 EUR na wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Nr 6 przy ul. Wrocławskiej i w Technikum Transportowym przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni
 • 10478/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 10479/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 5.000 sztuk balonów z logo Gdyni
 • 10480/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 500 sztuk plakatów reklamujących festyn edukacyjny „Pies w wielkim mieście”
 • 10481/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie projektów graficznych promujących letnią kampanię reklamową
 • 10482/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1308/193 na km 58, przeznaczonej pod przebudowę Węzła Św. Maksymiliana i ul. Świętojańskiej wraz z budową tunelu drogowego pop Drogę Gdyńską
 • 10483/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 9010/09/V/P na opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania zlotu żaglowców „The Tall Chips Races 2009” oraz festiwalu „Heineken Opener Festiwal 2009” w Gdyni
 • 10484/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację „Majówki”
 • 10485/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Pustki Cisowskie – Demptowo festynu rodzinnego w dniu 3 maja na terenie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Gdyni
 • 10486/09/V/S - wyrażenia zgody na serwis i konserwację regałów przesuwanych o wartości do 14.000 EUR
 • 10487/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie z j. niemieckiego na j. polski dokumentacji związanej z realizacją projektu badawczego „Miasta Gdynia w okresie II wojny światowej”
 • 10488/09/V/P - druku zaproszeń na wernisaż wystawy w Galerii Ratusz
 • 10489/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie kubków stanowiących nagrody w konkursie „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
 • 10490/09/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2009
 • 10491/09/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8930/09/V/K z 06.01.2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2009 rok
 • 10492/09/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8931/09/V/K z 06.01.2009 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2009 r.
 • 10493/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie okablowania strukturalnego i sieci elektrycznej w pomieszczeniach na VI piętrze budynku przy ul. 10 Lutego 24
 • 10494/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Informacji Turystycznej
 • 10495/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 10374/09/V/P z dnia 21 kwietnia 2009 r.
 • 10496/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji projektów budowlanych i wykonawczych budowy parkingu przy ul. Wileńskiej w Gdyni
 • 10497/09/V/U - zmiany treści zarządzenia nr 9571/09/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej w roku 2009 dla przepompowni ścieków, zlokalizowanej przy Bulwarze nadmorskim w Gdyni
 • 10498/09/V/P - wynajmu miejsca pod maszt antenowy
 • 10499/09/V/P - wykonania projektu graficznego i druku raportu ze współpracy Gdyni z organizacjami pozarządowymi za rok 2008
 • 10500/09/V/P - pokrycia części kosztów wykonania statuetek na nagrody – Tall Ships` Races Gdynia 2009
 • 10501/09/V/P - organizacji obiadu dla przedstawicieli gdyńskich miast siostrzanych uczestniczących w XVII Igrzyskach Miast Bliźniaczych
 • 10502/09/V/P - zawarcia umów użyczenia miejsca na instalację sieci i urządzeń telekomunikacyjnych monitoringu wizyjnego
 • 10503/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 9157/09/V/M dotyczącego wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Sandomierskiej 5 w Gdyni
 • 10504/09/V/M - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na wykonanie adaptacji pomieszczeń gminnych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Chrzanowskiego 14 w Gdyni
 • 10505/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. batalionów Chłopskich 19-25 w Gdyni
 • 10506/09/V/O - wyrażenia zgody na zlecenie w trybie zamówienia publicznego do 14.000 EUR wykonania badań jakości wód rzeki Kaczej
 • 10507/09/V/M - zlecenia o kwoty 14.000 EUR, wykonania, montażu i demontażu baneru z reklamą The Tall Ships` Races 2009 Gdynia na nośniku w Gdyni-Orłowie
 • 10508/09/V/M - zakupu, do kwoty 14.000 EUR, świadczeń w ramach objęcia przez magazyn „Żagle” roli partnera prasowego zlotu żaglowców The Tall Ships` Races 2009 Gdynia
 • 10509/09/V/M - sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu 10311/09/V/M z dnia 14 kwietnia 2009 roku
 • 10510/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR na wykonanie grawerowania identyfikatorów dla psów w ramach programu „Pies w wielkim mieście”
 • 10511/09/V/P - naprawy sterowników pojazdowych GPS
 • 10512/09/V/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 10513/09/V/S - zmiany zarządzenie nr 17/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni
 • 10514/09/V/S - szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezydentem, Wiceprezydentami, Sekretarzem i Skarbnikiem Miasta Gdyni
 • 10515/09/V/M - udzielenia zamówienia, w trybie zapytania o cenę, do kwoty 206.000 EUR, na wykonanie druku 2220 plakatów wielkoformatowych na nośniki letniej kampanii promocyjnej miasta Gdyni
 • 10516/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r.
 • 10517/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk 4.500 ulotek tematycznych „Pies w wielkim mieście”
 • 10518/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/83/UI/34/W/2007 z dnia 14.02.2007 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nowej Łużyckiej w Gdyni wraz z mostem na rzece Kaczej i infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Wielkopolską
 • 10519/09/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie wielobranżowej koncepcji i wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu podziemnego wraz z fragmentem placu nad nim przy ul. Armii Krajowej oraz Zawiszy, w ramach opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: „Centrum Kultury – Park Rady Europy w Gdyni”
 • 10520/09/V/M - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do pawilonów przy Al. Jana Pawła II

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 19.05.2009