Z dnia 2009-04-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.04.2009 r. w sprawie: 
 • 10326/09/V/P - zorganizowania benefisu Grażyny Łobaszewskiej w dniu 15 czerwca 2009 r.
 • 10327/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy pn. „Cudawianki” w ramach „Gdynia Carnival”
 • 10328/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację „Majówki”
 • 10329/09/V/U - zamówienia wykonania aktualizacji i uzupełnienia gminnej ewidencji zabytków dla Gdyni
 • 10330/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót polegających na wykonaniu oznakowania pionowego ulicy Grenadierów w Gdyni
 • 10331/09/V/O - upoważnienia dla dyrektorów szkół na zawarcie umów zleceń z nauczycielami w ramach realizacji przez Gminę Miasto Gdynia Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”
 • 10332/09/V/O - wyrównania kwot wraz z odsetkami wypłaconych pracodawcom w roku 2006 za dokształcanie pracowników młodocianych
 • 10333/09/V/S - powołania pełnomocników ds. wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.
 • 10334/09/V/S - wynajęcia auli na szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 roku
 • 10335/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na druk obwieszczenia Prezydenta Miasta o obwodach głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.
 • 10336/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na prace związane z rozstawieniem tablic informacyjnych oraz umieszczaniem urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 7 czerwca 2009 roku
 • 10337/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wynajem lokali dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 7 czerwca 2009 roku
 • 10338/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na aktualizację i roczny serwis oprogramowania do obsługi biblioteki zakładowej
 • 10339/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego modernizacji węzła c.o. i c.w.u. oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej 43 w Gdyni
 • 10340/09/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji „Przebudowa budynku przy ul. Grabowo 2/Morska 89”
 • 10341/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Swarzewskiej 60 w Gdyni
 • 10342/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Buraczanej , przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10343/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10344/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gospodarskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10345/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10346/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Migdałowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10347/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spacerowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10348/09/V/M - obniżenia wywoławczej stawki czynszu najmu lokali użytkowych - garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdynia, przeznaczonych do oddania w najem poprzez nieograniczony przetarg ustny
 • 10349/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na hali łukowej – (boks nr 68)
 • 10350/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/19/MGG/19/D/09 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 10351/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/20/MGG/20/D/dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 10352/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/23/MGG/23/D/09 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 10353/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na oznakowania nowej siedziby Centrum Informacji Turystycznej przy ul. 10-go Lutego 24
 • 10354/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację wybranych działań w ramach opracowanego projektu „Szlak Kulinarny Gdyni”
 • 10355/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, publikację reklamy zlotu żaglowców w Gdyni „The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia” w Magazynie Gdańsk
 • 10356/09/V/M - otwarcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienie publicznego, powyżej 14.000 EUR a poniżej kwoty 206.000 EUR, na dostawę i montaż flagowego masztu stalowego
 • 10357/09/V/R - udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości powiatu
 • 10358/09/V/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
 • 10359/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup nagród dla laureatów międzyszkolnych konkursów przyrodniczych realizowanych w ramach projektu edukacji ekologicznej pt. „W pogoni za cywilizacją – w harmonii z przyrodą. Organizmy synantropijne” organizowanych przez Oddział Miejski Ligii Ochrony Przyrody w Gdyni
 • 10360/09/V/O - akceptacji zmian w umowie nr SK/304/OZ/7-W/2009 z dnia 10 lutego 2009r.
 • 10361/09/V/R - wyrażenia zgody na organizację i przeprowadzenie X Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej z siedzibą w Gdyni
 • 10362/09/V/P - promocji miasta przez Akademię Morską
 • 10363/09/V/U - wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów oraz na budowę inwestycji pn.: „Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98”
 • 10364/09/V/M - zmiany wykazów nr 571/2009/V/M, 572/2009/V/M, 573/2009/V/M i 574/2009/V/M stanowiących załączniki do zarządzenia nr 9880/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 marca 2009 roku
 • 10365/09/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 10366/09/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego –garażu numer 13 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Batorego
 • 10367/09/V/M - pokrycia z budżetu Miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. I Armii Wojska Polskiego
 • 10368/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 10369/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 10370/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 10371/09/V/O - dofinansowania organizacji wojewódzkiego etapu konkursu „Matematyka i przyroda dla klas V”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni
 • 10372/09/V/O - dofinansowania projektu edukacyjno – wychowawczego „Poznam zanim zobaczę – z wizytą w stolicach krajów europejskich” realizowanego przez rodziców, uczniów i nauczycieli z Gimnazjum nr 4 w Gdyni
 • 10373/09/V/O - dofinansowania organizacji festiwalu piosenki „Śpiewaj z nami” dla uczniów szkół i placówek szkolnictwa specjalnego, którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni
 • 10374/09/V/P - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację cateringu podczas przyjęcia dla załóg uczestniczących w regatach The Tall Ships’ Races 2009
 • 10375/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/593/OZ/19-w/2007 z dn. 25 kwietnia 2007
 • 10376/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 10377/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 10378/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z dysfunkcjami psychoruchowymi, realizowanego na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdyni
 • 10379/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wsparcia psychologicznego kobiet po leczeniu raka piersi i zapobiegania obrzękom limfatycznym
 • 10380/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego pomocy osobom niepełnosprawnym i integracji środowiska inwalidów wojennych, mieszkańców Gdyni
 • 10381/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 9863/09/V/P dotyczącego organizacji gali X edycji konkursu „Gdynia bez barier” w dniu 29 maja 2009 roku
 • 10382/09/V/P - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w II Festiwalu Teatrów Muzycznych w Gdyni
 • 10383/09/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/228/OK/29/W/2009 z dnia 5 marca 2009 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Polskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Muzyki Dawnej
 • 10384/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 8919/09/V/S dotyczącego zabezpieczenia środków na rozliczanie kosztów energii elektrycznej dostarczanej do budynku OSP Wiczlino w 2009 roku
 • 10385/09/V/R - zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia z PKT sp. z o.o. z dnia 26 marca 2009 r. dotyczącego współdziałania przy przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia pn: „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta
 • 10386/09/V/P - realizacji projektu rad dzielnic Gdynia Orłowo i Gdynia Mały Kack pt. „Moja dzielnica – moja mała ojczyzna” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 10387/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na organizację festynu „Pies w Wielkim Mieście”
 • 10388/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie toreb ekologicznych
 • 10389/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 10168/09/V/P w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy prezydentem miasta Gdyni a KW Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania policji na terenie miasta Gdyni w roku 2009
 • 10390/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów eliminacji wojewódzkich XXXVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, którego organizatorem jest SP nr 16 w Gdyni
 • 10391/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków
 • 10392/09/V/S - zakupu literatury fachowej i prenumeraty czasopism specjalistycznych dla UM Gdyni w 2009 roku
 • 10393/09/V/K - zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2009
 • 10394/09/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 8930/09/V/K w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2009 rok
 • 10395/09/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 8931/09/V/K w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2009 rok
 • 10396/09/V/M - ogłoszenia i akceptacji treści regulaminu otwartego konkursu ofert dotyczącego organizacji i realizacji pikniku rodzinnego w Orłowie w dniu 10 lipca 2009 r.
 • 10397/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie kubków z nadrukiem okolicznościowym oraz logo Gdyni i hasłem „matura 2009”
 • 10398/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 10223/09/V/M dotyczącego udzielenia zamówienia do kwoty 14.00 EUR na zakup 200 egzemplarzy miesięcznika FORBES nr 04/2009
 • 10399/09/V/S - zakupu stroju służbowego dla pracowników kancelarii ogólnej i sali obsługi mieszkańców
 • 10400/09/V/P - współorganizacji konkursu
 • 10401/09/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR dla przedsięwzięcia pn: „Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze centralnym Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 10402/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z rozbudową cmentarza komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej
 • 10403/09/V/U - zmiany treści umowy dot. zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej”
 • 10404/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie prac projektowych związanych z podgrzewaniem płyty boiska stadionu rugby przy ul. Sportowej w Gdyni
 • 10405/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego powyżej 14.000 EUR a poniżej 206.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania „Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ulicy Wileńskiej w Gdyni”
 • 10406/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „I etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni”
 • 10407/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację finału II edycji konkursu „Jak żyć w przyjaźni”
 • 10408/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących
 • 10409/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie opracowania analizy prawno-ekonomicznej dotyczącej funkcjonowania „Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo” sp. z o.o.
 • 10410/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa /Port Lotniczy Gdańsk Sp.z o.o./
 • 10411/09/V/M - udzielenia pełnomocnictwa /Nordea Bank Polska S.A./
 • 10412/09/V/M - otwarcia postępowania, w trybie zapytania o cenę, o udzielenie zamówienia publicznego, powyżej 14.000 EUR a poniżej kwoty 206.000 EUR, na druk plakatów wielkoformatowych
 • 10413/09/V/R - zawarcia porozumienia z fundacją Marcus z siedzibą w Gdańsku na realizację zadania polegającego na zapewnieniu jednego miejsca dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie w środowiskowym domu samopomocy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 18.05.2009