Z dnia 2009-04-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.04.2009 r. w sprawie:
 • 10159/09/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa ulic Oliwkowej i Sojowej w Gdyni
 • 10160/09/V/R - zawarcia umowy z Fundacją „Nasza Rodzina” z Szymankowa na przyjęcie do realizacji zadania: „Zapewnienie całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych”
 • 10161/09/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2009 do umowy nr KB/40/MOPS/2004 dotyczącego określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 10162/09/V/O - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2009
 • 10163/09/V/O - przeznaczenia środków finansowych dla Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych na dofinansowanie części kosztów podróży uczniów w ramach projektu „W objęciu reklamy” programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.1 „Wymiany Młodzieżowe”
 • 10164/09/V/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Nakrywania Stołów Świątecznych, którego organizatorem jest Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
 • 10165/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego, którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 7 w Gdyni
 • 10166/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników XII Małego Gdyńskiego Forum Zespołów Teatralnych, którego organizatorem jest Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdyni
 • 10167/09/V/O - ustalenia rozkładu godzin pracy aptek gdyńskich w 2009 roku
 • 10168/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 9092/09/V/P dotyczącego zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji na terenie Miasta Gdyni w roku 2009
 • 10169/09/V/S - wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Gdyni
 • 10170/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego kas fiskalnych
 • 10171/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę aktualizacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie szkołą
 • 10172/09/V/S - uregulowania należności z tytułu kosztów eksploatacyjnych dotyczących budynku UMG położonego przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni
 • 10173/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 9767/09/V/M dotyczącego wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 10174/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 10175/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10176/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10177/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10178/09/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych nr 3 w Gdyni
 • 10179/09/V/M - zabezpieczenia świetlików na terenie pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Partyzantów nr 39
 • 10180/09/V/M - wykonania prac remontowych w budynku socjalnym przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
 • 10181/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 89 w Gdyni
 • 10182/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Orzeszkowej 3 w Gdyni
 • 10183/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Orzeszkowej 3 w Gdyni
 • 10184/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bosmańskiej 23 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10185/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10186/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10187/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10188/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zielonej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10189/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zielonej - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10190/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 26,0 m² zlokalizowanego na placu targowym – pawilon handlowy nr 123
 • 10191/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta tytułem wypłaty odsetek ustawowych
 • 10192/09/V/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 10
 • 10193/09/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/138/98 przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Bernadowskiej
 • 10194/09/V/M - zmiany do umowy dzierżawy MG/51/D/07 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Chylońskiej
 • 10195/09/V/M - rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Na Skarpie” umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Syrokomli
 • 10196/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej z Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o
 • 10197/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej z Pol-Levant Linie Żeglugowe S.A.
 • 10198/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A
 • 10199/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej z Zespołem Edukacyjnym sp. z o.o.
 • 10200/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej z Polskimi Liniami Oceanicznymi S.A
 • 10201/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej z Grupą Travel sp. z o.o.
 • 10202/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 9433/2009/V/M z dnia 17.02.2009 oraz użyczenia na okres do 3 lat lokalu użytkowego o powierzchni 84,18 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Traugutta 9 w Gdyni stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Gdyni przy ul. Reja 2 a
 • 10203/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 9456/09/V/M dotyczącego udziału Miasta Gdyni na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB 2009 w Berlinie (Niemcy) w dniach 11 – 15.03.2009 r.
 • 10204/09/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy najmu TL-067/94 na najem nieruchomości gminnej położonej przy ul. 3 Maja 26-31
 • 10205/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie gipsowego medalu upamiętniającego Zlot Wielkich Żaglowców w Gdyni „The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia ”
 • 10206/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie opakowań do miniatur kutrów rybackich
 • 10207/09/V/M - zakupienia, do kwoty 14.000 EUR, albumu pt. „Kroniki zjazdów Kaszubów”
 • 10208/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertów JaZzGdyni
 • 10209/09/V/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z dysfunkcjami psychoruchowymi, realizowanego na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdyni
 • 10210/09/V/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących
 • 10211/09/V/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wsparcia psychologicznego kobiet po leczeniu raka piersi i zapobiegania obrzękom limfatycznym
 • 10212/09/V/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego pomocy osobom niepełnosprawnym i integracji środowiska inwalidów wojennych, mieszkańców Gdyni
 • 10213/09/V/R - zwolnienia ze stanowiska Dyrektora-wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego
 • 10214/09/V/R - zatrudnienia Dyrektora - wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Gdyni
 • 10215/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej położonej przy ul. Osada Rybacka
 • 10216/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Wiosennego Festiwalu Piosenki Niemieckojęzycznej, którego organizatorem jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni
 • 10217/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na korzystanie z praw do programów komputerowych: pakiet Uczniowie Optivum, pakiet Droga Edukacyjna Ucznia
 • 10218/09/V/O - dofinansowania organizacji miejskich eliminacji XXXVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego oraz Turnieju Wiedzy o Gdyni, którego organizatorem jest Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
 • 10219/09/V/O - organizacji roku szkolnego 2009-2010 w prowadzonych przez Miasto Gdynię placówkach oświatowych
 • 10220/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania materiałów promocyjnych z logo The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 10221/09/V/M - podpisania umowy na świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi dostępu do Internetu DSL tp, na potrzeby Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej
 • 10222/09/V/M - wykonania zabudowy meblowej do nowego Punktu Informacji Turystycznej przy ul.10 Lutego 24
 • 10223/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na zakup 200 egzemplarzy miesięcznika FORBES nr 04/2009
 • 10224/09/V/M - emisji, do kwoty 14.000 EUR, reklam internetowych zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia w portalu gazeta.pl
 • 10225/09/V/M - zakupu, do kwoty 14.000 EUR, świadczeń w ramach objęcia przez magazyn „Nasze Morze” roli partnera prasowego zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 10226/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, produkcji oraz montażu i demontażu powłok reklamujących The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 10227/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 9768/2009/V/M dotyczącego wyrażenia zgody na świadczenie usług transportowych związanych z realizacją wyroków sądowych orzekających eksmisję z lokali mieszkalnych w 2009 roku i wywóz rzeczy nieprzedstawiających żadnej wartości materialnej na wysypisko śmieci
 • 10228/09/V/M - zwrotu kosztów przeprowadzki
 • 10229/09/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni
 • 10230/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie dokumentu z j. hiszpańskiego na j. polski
 • 10231/09/V/P - dokonania zmian w umowach nr: KB/160/PON/3/W/2009 i KB/162/PON/5/W/2009 zawartych. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Gdyńskim Stowarzyszeniem Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA”
 • 10232/09/V/P - zmiany Zarządzenia 9686/09/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Gdynia a Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku
 • 10233/09/V/P - powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Miasta Gdyni
 • 10234/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 10235/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 10236/09/V/M - ustalenia ceny sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Owsianej
 • 10237/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej położonej przy ul. Modrzewiowej
 • 10238/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zielonej - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10239/09/V/O - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem SPZOZ Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
 • 10240/09/V/P - akceptacji aneksu nr 1/0/09 do umowy KB/473/PK/3/w/08 na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – rozbudowa monitoringu wizyjnej miasta Gdyni
 • 10241/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wyłącznika pożarowego w poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 1 w Gdyni
 • 10242/09/V/U - zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem wyłącznika pożarowego w poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 1 w Gdyni
 • 10243/09/V/U - wyrażenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w Lokalnej Grupie Wsparcia w ramach projektu H-OPUS, Housing Praxis for Urban Sustainability realizowanego przez Politechnikę Gdańską
 • 10244/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu odcinka sieci gazowej DN 90 do budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni
 • 10245/09/V/U - akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr Z/2.22/I/1.2.1/286/05/U/1/06 z 30 czerwca 2006 r. o dofinansowanie projektu „Droga Różowa etap IV – rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni”
 • 10246/09/V/M - przyjęcia treści umowy do 14.000 EUR w zakresie wspólnej realizacji zadań związanych z organizacją IX Międzynarodowego Forum Gospodarczego
 • 10247/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wielkopolskiej/Akacjowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10248/09/V/M - użyczenia terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy al. Jana Pawła II
 • 10249/09/V/M - zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie wyboru wykonawcy na wykonanie projektu budowlanego podjazdu dla osób niepełnosprawnych w NZOZ Orłowo przy ul. Wrocławskiej 54
 • 10250/09/V/M - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji pn. zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku wymiennikowni ciepła na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pomieszczenia dla klubu seniora z pomieszczeniami towarzyszącymi położonego w Gdyni przy ul. Widnej
 • 10251/09/V/R - uchylenia zarządzenia nr 10029/09/V/R z 24 marca 2009 r. oraz unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 206.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia 736 godzin dydaktycznych szkoleń oraz przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników w ramach projektu pn: „Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w UM Gdyni i UG Kosakowo
 • 10252/09/V/O - dofinansowania pobytu delegacji francuskiej z Liceum Jean-Monnet w Limoges we Francji, w ramach współpracy międzyszkolnej z Zespołem Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
 • 10253/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród oraz organizacji Ósmego Przeglądu Piosenki Popularnej POP CIS Gdynia 2009 organizowanego przez ZS Nr 9 w Gdyni
 • 10254/09/V/P - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • 10255/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację pleneru rzeźbiarskiego „Teren Publiczny 2009”
 • 10256/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy pn. „Cudawianki” w ramach „Gdynia Carnival”
 • 10257/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie sportu informacyjnego na temat wystawy „Dla Ciebie Polsko i dla Twej Chwały”
 • 10258/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 10095/09/V/M z 31 marca 2009 r. dotyczącego udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na przygotowanie spotkania inauguracyjnego dla członków jury konkursu „Gdyński Biznesplan 2009”
 • 10259/09/V/P - wykonania zaproszeń na galę X edycji konkursu „Gdynia bez barier”
 • 10260/09/V/P - organizacji konferencji „Dobre praktyki samorządu wspierające aktywność osób niepełnosprawnych” w dniach 30 maja – 31 maja 2009 roku
 • 10261/09/V/P - realizacji projektu rad dzielnic Gdynia Orłowo i Gdynia Mały Kack pt. „Moja dzielnica-moja mała ojczyzna” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 10262/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu kulturalno-rekreacyjnego z okazji obchodów 3 Maja na terenie Gdyni Wielki Kack Źródło Marii w dniu 3 maja 2009 r.
 • 10263/09/V/M - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do porozumienia z dnia 16.04.2007 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej przy ul. Redłowskiej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa położone przy ul. Wojewody Wachowiaka i ul. Kuśnierskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 04.05.2009