Z dnia 2009-03-31

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.03.2009 r. w sprawie:
 • 10075/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy: Plener Rzeźbiarski - Teren Publiczny 2009
 • 10076/09/V/U - zawarcia umów dotyczących dotacji udzielonych przez Radę Miasta Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
 • 10077/09/V/R - ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Legionów 121
 • 10078/09/V/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
 • 10079/09/V/O - dofinansowania udziału uczniów gdyńskich liceów w finale ogólnopolskim XXXV Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej
 • 10080/09/V/P - zawarcia umowy w sprawie wynajmu autobusów w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej na terenie Gminy Gdynia
 • 10081/09/V/P - przekazania ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi w celu archiwizacji do Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz poddanie ich odpłatnemu procesowi dezynfekcji
 • 10082/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 10083/09/V/S - zakupu literatury fachowej i prenumeraty czasopisma specjalistycznego dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 10084/09/V/M - ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Al. Zwycięstwa 18-30 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 30 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
 • 10085/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10086/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10087/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Starogardzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10088/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Św. Mikołaja przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10089/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żeliwnej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10090/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 10091/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 10092/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 10093/09/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy MG/103/D/2008 z dnia 04 czerwca 2008r. zawartej z Centrum Wzgórze sp. z o.o.
 • 10094/09/V/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej
 • 10095/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na przygotowanie spotkania inauguracyjnego dla członków Jury Konkursu „Gdyński Biznesplan 2009”
 • 10096/09/V/R - zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy “AGAPE” w Borowym Młynie, na przyjęcie do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką osobom starszym, niepełnosprawnym, w szczególności osobom bezdomnym
 • 10097/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie rozbiórki i utylizacji azbestu z placówek oświatowych w Gdyni
 • 10098/09/V/M - wykonania robót remontowo-wykończeniowych lokali mieszkalnych przy ul. Żeliwnej w Gdyni
 • 10099/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Sandomierskiej w Gdyni
 • 10100/09/V/M - wykonania prac zabezpieczających w budynku przy ul. Wiśniewskiego w Gdyni
 • 10101/09/V/M - usunięcia awarii instalacji wodnej prowadzonej do budynku mieszkalnego przy ul. Sanockiej w Gdyni
 • 10102/09/V/M - asenizacji ścieków i usuwania awarii na terenie gminnym przy Al. Jana Pawła 9-11 w Gdyni
 • 10103/09/V/M - wykonania odwodnienia terenu gminnego przy budynku mieszkalnym -ul. Chwarznieńska 176 D w Gdyni
 • 10104/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 300 egzemplarzy miniaturowych kutrów rybackich z napisem Gdynia
 • 10105/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie. spotów reklamujących projekt „Pies w wielkim mieście”
 • 10106/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania identyfikatorów dla psa na potrzeby realizacji programu „Pies w wielkim mieście”
 • 10107/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup wykładziny podłogowej PCV na potrzeby UMG
 • 10108/09/V/M - udzielenia zamówienia na dostawę mediów do ploterów w Wydziale Geodezji
 • 10109/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na sporządzenie skorowidza właścicieli nieruchomości zapisanych w archiwalnych kartotekach
 • 10110/09/V/M - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009roku
 • 10111/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 10112/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 10113/09/V/M - ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Waszyngtona przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10114/09/V/R - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu z Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 – „IntAirBaltic”
 • 10115/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup dostępu licencji oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR), Zaliczki Alimentacyjnej (ZA), Funduszu Alimentacyjnego (FA), Stypendiów Szkolnych (ST), Obsługi Dodatków Mieszkaniowych (DM) dla Wydziału Spraw Społecznych
 • 10116/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup nagród dla laureatów konkursu „Wędrując po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym”
 • 10117/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup worków do segregacji odpadów w ramach realizacji programu „Urząd przyjazny środowisku – system gospodarki odpadami”
 • 10118/09/V/O - wyrażenia zgody na zlecenie w trybie zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR druku na papierze ekologicznym ulotki „Gdynia naturalnie”
 • 10119/09/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę oświetlenia ulicy Turkusowej w Gdyni
 • 10120/09/V/S - wyrażenia zgody na złomowanie samochodu służbowego Straży Miejskiej oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
 • 10121/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup aparatów fotograficznych na potrzeby UMG wartości do 14.000 EUR
 • 10122/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni do 206.000 EUR w 2009 roku oraz wyboru oferenta
 • 10123/09/V/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych
 • 10124/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Bulwarze Nadmorskim (Plaża Miejska) przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10125/09/V/M - remontu Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II
 • 10126/09/V/M - podpisania umowy z Gdańską Organizacją Turystyczną na promocję Gdyni w Regionalnym Punkcie Informacji Turystycznej na Lotnisku im. Lecha Wałęsy
 • 10127/09/V/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego do 206.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Remont Hali Targowej” w Gdyni
 • 10128/09/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr SK/570/OK./25-W/2009 z 24 marca 2009 r. dot. organizacji konkursu fotograficznego pt. „Orłowo, które kocham”
 • 10129/09/V/P - zatwierdzenia regulaminu konkursu dla studentów Akademii Morskiej oraz Akademii Marynarki Wojennej na przygotowanie koncepcji kampanii promocyjnej Gdyni
 • 10130/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertów JaZzGdyni
 • 10132/09/V/P - określenia wysokości nagrody artystycznej prezydenta miasta Gdyni „Galion Gdyński” za rok 2008
 • 10133/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup zestawów ratownika drogowego dla Straży Miejskiej do 14.000 EUR oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
 • 10134/09/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14.000 EUR a do 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na dzierżawę powierzchni reklamowej od firmy Clear Channel Poland na potrzeby letniej kampanii promującej miasto
 • 10135/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie ekspozycji reklamowej programu „Pies w wielkim mieście” na 17 pojazdach komunikacji miejskiej w Gdyni”
 • 10136/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na emisję spotu reklamowego promującego program „Pies w wielkim mieście”
 • 10137/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na konserwację instalacji alarmowej w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy alei Jana Pawła II
 • 10138/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żwirki i Wigury przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 10139/09/V/O - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne, którego wartość szacunkowa jest wyższa niż 4.000 zł ale nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR na wybór lekarza biegłego
 • 10140/09/V/O - akceptacji zmian w umowie nr KB/18/OZ/1-w/2009 z 19.01.2009 r.
 • 10141/09/V/O - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w roku 2009
 • 10142/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 9217/20098/V/U dotyczącego akceptacji wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 EUR na dostawę i wyposażenie strefy płatnego parkowania obejmującego urządzenia parkingowe /parkomaty/ wraz z ich instalacją, utrzymaniem, oznakowanie strefy płatnego parkowania w Gdyni oraz na zorganizowanie Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni, zatwierdzenia wyboru wykonawcy i upoważnienia do zawarcia umowy za okres 2009 – 2012
 • 10143/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/528/UI/110/W/2008 /08/R2/10106/ z 25.09.2008 r. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej pawilonów handlowo-usługowych zlokalizowanych w Gdyni przy al. Jana Pawła II, działka nr 10/2
 • 10144/09/V/U - zaopiniowania zaliczenia ciągów dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo, jako 13 KD-D, 14 KD-D oraz 15 KD-D w Gdyni do kategorii dróg gminnych
 • 10145/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni – stacji T-2316 „Stadion Bałtyk” /zasilanie podstawowe/
 • 10146/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni – stacji T-2316 „Stadion Bałtyk” /zasilanie rezerwowe/
 • 10147/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn. „Modernizacja ul. Szturmanów w Gdyni”
 • 10148/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dokonanie zmiany oznaczenia użytków gruntowych na terenie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ulicy Mylnej w Gdyni”
 • 10149/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/381/UI/68/W/2008 r. z dnia 26.06.2008 r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Przebudowa części dachu /z wyjątkiem bloku żywieniowego i sali gimnastycznej/ Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni”
 • 10150/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 659/07/V/U z 23 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia na wykonanie projektu przebudowy kanału deszczowego w rejonie ulicy Nasypowej w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających
 • 10151/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 5957/08/V/U z 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowy i przebudowy infrastruktury technicznej w ulicach Nasypowej w Gdyni
 • 10152/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 9817/09/V/U z 10 marca 2009 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu graficznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej
 • 10153/09/V/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/54/UI/W/2009, KB/23/UI/8/W/2009, KB/51/UI/15/W/2009, KB/52/UI/16/W/2009 i KB/53/UI/17/W/2009
 • 10154/09/V/O - zamieszczenia na serwerze strony internetowej edukacyjnego projektu "Pies w wielkim mieście" oraz wykupienia domeny
 • 10155/09/V/S - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów dla Urzędu Miasta Gdyni wszczęte zarządzeniem nr 9392/09/V/S
 • 10156/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 9465/09/V/S dotyczącego uruchomienia środków finansowych w roku 2009 na utrzymanie telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych
 • 10157/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14 000 EUR na tłumaczenie konsekutywne w językach: polskim i angielskim spotkań z przedstawicielami Inicjatywy JASPERS oraz na usługi gastronomiczne, w dniach 6 i 8 kwietnia 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 20.04.2009