Z dnia 2009-03-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.03.2009 r. w sprawie:
 • 9718/09/V/M - wniesienia aportu do Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni
 • 9719/09/V/M - wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni
 • 9720/09/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 9721/09/V/K - sprostowania tytułu zarządzenia nr 9320/09/V/K dotyczącego zmiany załącznika nr 1 zarządzenia 6858/04/IV/K dotyczącego ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 9722/09/V/O - powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu powiatowego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
 • 9723/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie informatora dla gimnazjalistów
 • 9724/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/1016/OZ/105-w/2008 z dnia 05.06.2008 r. oraz Aneksie nr 1/2008
 • 9725/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/1017/OZ/106-w/2008 z dnia 06.06.2008 r.
 • 9726/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/1018/OZ/107-w/2008 z dnia 09.06.2008 r. oraz Aneksie nr 1/2008
 • 9727/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/1019/OZ/108-w/2008 z dnia 06.06.2008 r.
 • 9728/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/1020/OZ/109-w/2008 z dnia 06.06.2008 r.
 • 9729/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/1021/OZ/110-w/2008 z dnia 10.06.2008 r.
 • 9730/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/1022/OZ/111-w/2008 z dnia 05.06.2008 r.
 • 9731/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/1023/OZ/112-w/2008 z dnia 06.06.2008 r.
 • 9732/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/1024/OZ/113-w/2008 z dnia 06.06.2008 r.
 • 9733/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/1025/OZ/114-w/2008 z dnia 09.06.2008 r.
 • 9734/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/1026/OZ/115-W/2008 z dnia 05.06.2008r oraz Aneksie nr 1/2008
 • 9735/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/1027/OZ/116-w/2008 z dnia 09.06.2008 r.
 • 9736/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/1028/OZ/117-w/2008 z dnia 06.06.2008 r.
 • 9737/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/1029/OZ/118-w/2008 z dnia 05.06.2008 r.
 • 9738/09/V/R - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem Gdyńskiego Centrum Innowacji w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych
 • 9739/09/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 8/09 do umowy z dnia 02.11.1999 roku zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie udostępnienia miejsc dla mieszkańców Gdyni w prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej domach pomocy społecznej
 • 9740/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9741/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Limbowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9742/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9743/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości o stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Białostockiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9744/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kapitańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9745/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Mrongowiusza przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9746/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9747/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9748/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9749/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9750/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9751/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9752/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9753/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9754/09/V/M - umowy użyczenia nieruchomości Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni Orłowie, stanowiącej pas plaży biegnący wzdłuż „łazienek” do Mola Orłowskiego oraz zabudowanej „łazienkami” dla Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
 • 9755/09/V/M - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej na rzecz Samorządowego Przedszkola nr 30 i na rzecz Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 28
 • 9756/09/V/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Stryjskiej 26
 • 9757/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Gdańsku ul. Jankiela dz. 1580/3, której właścicielem jest Gmina Miasta Gdańsk
 • 9758/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Gdańsku ul. Wodnika dz. 701/21, której właścicielem jest Gmina Miasta Gdańsk
 • 9759/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie spotu reklamującego Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów KOLOSY 2008 oraz dwóch reklam elektronicznych z animacją na stronę www.trojmiasto.pl.
 • 9760/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie materiału promocyjnego w postaci puszek rybnych z etykietą reklamową Gdyni
 • 9761/09/V/P - zmiany w składzie Powiatowej Rady Zatrudnienia obejmującej zakresem swojego działania teren miasta Sopotu i Gdyni
 • 9762/09/V/O - wyrażenia zgody na zmianę umowy KB/527/UO/30/W/2007 dotyczącej współdziałania Prezydenta Miasta Gdyni i Nadleśnictwa Gdańsk w zakresie ochrony zwierzyny łownej
 • 9763/09/V/M - wykonania prac zabezpieczających w budynku przy ul. Działowskiego 21 w Gdyni
 • 9764/09/V/M - przygotowania dokumentacji na roboty remontowe w budynku przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni
 • 9765/09/V/M - wykonania regulacji i naprawy stolarki okiennej w budynku przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni
 • 9766/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zamówień publicznych dla pracowników gdyńskich placówek oświatowych
 • 9767/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 9768/09/V/M - wyrażenia zgody na świadczenie usług transportowych związanych z realizacją wyroków sądowych orzekających eksmisję z lokali mieszkalnych w 2009 roku i wywóz rzeczy nieprzedstawiających żadnej wartości materialnej na wysypisko śmieci
 • 9769/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie usługi przetwarzania danych z wykorzystaniem rozwiązania informatycznego „Nabór Optivum” w celu przeprowadzenia rekrutacji elektronicznej do szkół ponadgimnazjalnych w Gdyni oraz przeszkolenie pracownika Wydziału Edukacji obsługującego kanał dostępu
 • 9770/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na rozplakatowanie obwieszczeń Wojewody Pomorskiego dot. przeprowadzenia na terenie miasta Gdyni kwalifikacji wojskowej mężczyzn urodzonych w 1990 roku
 • 9771/09/V/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach
 • 9772/09/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji o rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni do 206.000 EUR w 2009 roku
 • 9773/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację III Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Programów Sportowych w Gdyni w dniach 27-29.04.2009 r.
 • 9774/09/V/P - wyznaczenia terminu składania wniosków na udzielenie dotacji państwowej instytucji kultury na zadania merytoryczne związane z projektem 100-lecie Daru Pomorza
 • 9775/09/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na zakup artykułów do oprawy dokumentów i dostawę druków akcydensowych i ze znakiem wodnym dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r. o wartości do 14.000 EUR
 • 9776/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie projektu ulotki „Gdynia naturalnie 2009”
 • 9777/09/V/P - zamówienia transmisji on-line na www.gdynia.pl z XI Ogólnopolskich Spotkań Podróżników
 • 9778/09/V/K - przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gdyni oraz sprawozdania, o którym mowa w art. 197 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2008 rok i przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 • 9779/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r.
 • 9780/09/V/M - użyczenia nieruchomości , położonej w Gdyni przy Skwerze Kościuszki
 • 9781/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Aragońskiej 24-30 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 9782/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Aragońskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 9783/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 7959/08/V/P dotyczącego harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2009
 • 9784/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących
 • 9785/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wsparcia psychologicznego kobiet po leczeniu raka piersi i zapobiegania obrzękom limfatycznym
 • 9786/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z dysfunkcjami psychoruchowymi, realizowanego na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdyni
 • 9787/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego pomocy osobom niepełnosprawnym i integracji środowiska inwalidów wojennych, mieszkańców Gdyni
 • 9788/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9789/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9790/09/V/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 9791/09/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nr MG/39/2001 z 7 maja 2001 r. na grunt położony przy ul. Rolniczej
 • 9792/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej przy ul. Rolniczej i zmiany umowy dzierżawy nr MG/125/2002 z dnia 19 września 2002 r.
 • 9793/09/V/M - wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Miasta do depozytu sądowego wpłaconych na poczet umowy sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 132 w Gdyni
 • 9794/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9795/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9796/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji zdjęciowej z imprezy „rzeźba w lodzie” i dwóch fotografii barwnych oraz zakup materiału zdjęciowego
 • 9797/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie projektu ulotki promującej zlot żaglowców The Tall Ships” Races 2009 Gdynia
 • 9798/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie treści materiału promującego zlot wielkich żaglowców The Tall Ships” Races 2009 Gdynia
 • 9799/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na druk ulotek zapraszających na zlot wielkich żaglowców The Tall Ships” Races 2009 Gdynia
 • 9800/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup krzeseł o wartości do 14.000 EUR
 • 9801/09/V/S - przeprowadzenia inwentaryzacji w 2009 roku w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 9802/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 16889/06/IV/M z 14 listopada 2006 r. dotyczącego ustalenia zasad struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy
 • 9803/09/V/M - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/581/MB/24/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „przebudowa budynku przy ul. Grabowi 2, ul. Morska 89 w Gdyni”
 • 9804/09/V/P - zawarcia umowy z UM Kilonii na udział Gdyni w Rynku Międzynarodowym w trakcie Kieler Woche 2009
 • 9805/09/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach ABK nr 3 w Gdyni
 • 9806/09/V/M - remontu lokalu socjalnego nr 37 przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni
 • 9807/09/V/M - remontu lokalu socjalnego nr 3 przy ul. Zamenhofa 7 w Gdyni
 • 9808/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2009 roku
 • 9809/09/V/O - przyjęcia sprawozdania z likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gdyni
 • 9810/09/V/O - udzielenia upoważnienia dyrektorowi Technikum Transportowego w Gdyni na złomowanie urządzeń kolejowych służących do celów dydaktycznych
 • 9811/09/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 10.000.000 zł na rachunku lokaty terminowej
 • 9812/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „przestawienie słupów oświetleniowych na ul. Lukrecjowej i ul. Rutowej w Gdyni”
 • 9813/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie mapy do celów projektowych w zawiązku z inwestycją pn. „Budowa murku oporowego przy ul. Ateny w Gdyni-Chwarznie
 • 9814/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Oświetlenie drogowe w ul. Krętej w Gdyni”
 • 9815/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „oświetlenie drogowe w ul. Krętej w Gdyni”
 • 9816/09/V/U - akceptacji umowy służebności gruntowej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a SM „Wiczlino” w Gdyni
 • 9817/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu graficznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą obwodnica północna aglomeracji trójmiejskiej
 • 9818/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie wariantów rozwiązania sposobu odprowadzenia ścieków deszczowych w końcowym odcinku kanalizacji deszczowej od wlotu do Potoku Kolibkowskiego do odbiornika /wody Zatoki Gdańskiej/ w ramach inwestycji pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przebendowskich i ul. Kukowskiego w Gdyni”
 • 9819/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Radosnej w Gdyni
 • 9820/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie koncepcji odwodnienia dla obszaru położonego między ulicami Wielkopolską, Nowodworcową i Starodworcową w Gdyni
 • 9821/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”
 • 9822/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/610/UP/160/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Wielkokackiej, Chwarznieńskiej, Rolniczej i Małokackiej w Gdyni”
 • 9823/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/421/UI/136/W/2007 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni”
 • 9824/09/V/U - zmiany akceptacji treści umowy nr KB/109/UP/30/W/2008 na wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia ul. Rybaków w Gdyni
 • 9825/09/V/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/437/UP/125/W/2008 z 28.07.2008 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 5 podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej na terenie Gdyni oraz nr KB/409/UP/113/W/2008 z 15.07.2008 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i remontu podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcyjnej na terenie Sopotu
 • 9826/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 6070/08/V/U z 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zbiorników retencyjnych na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
 • 9827/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 4496/07/V/U z 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy przepompowni ścieków wraz z kolektorami grawitacyjnymi i tłocznymi przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
 • 9828/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/475/UP/135/W/2008 z dnia 17.07.2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 23.03.2009