Z dnia 2009-02-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.02.2009 r. w sprawie:
 • 9315/09/V/P - zakupu książki Iwony Paulewicz pt. „W szmaragdowym lesie”
 • 9316/09/V/P - organizacji Przeglądu Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych „My zaczarowani Teatrem”
 • 9317/09/V/P - organizacji finału X edycji finału konkursu „Gdynia bez barier” w dniu 29 maja 2009 roku
 • 9318/09/V/P - zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2008
 • 9319/09/V/K - zmiany załącznika nr 1 – „Kontrola terminowej likwidacji zaległości podatkowych i nadpłat” do zarządzenia Nr 3054/07/V/K
 • 9320/09/V/K - zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 6858/04/IV/K dotyczącego ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 9321/09/V/O - przyznania premii dla Dyrektora S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni ul. Reja 2
 • 9322/09/V/O - zakupu nagród dla zwycięzców czwartej edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Gdyni pod hasłem „Gdynia – miasto, które mnie urzekło” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 14 w Gdyni
 • 9323/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9324/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9325/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9326/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9327/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9328/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9329/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Aresa, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9330/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Aresa, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9331/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdynia, położonych w Gdyni - Chwarznie przeznaczonych do wydzierżawienia
 • 9332/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kopernika przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9333/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Okrężnej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9334/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Okrężnej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9335/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9336/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy przystanku SKM Wzgórze Św. Maksymiliana, w tunelu dla pieszych pod ul. Śląską-Kielecką , przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9337/09/V/M - ustalenia trybu przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych i ograniczonych na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gd
 • 9338/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie 2,75/15 tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 90,0 m² zlokalizowanego na hali łukowej – (boks nr 74 )
 • 9339/09/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne, powyżej 14.000 EUR a do 206.000 EUR, w trybie z wolnej ręki na realizację promocji Gdyni przez zespół koszykarek LOTOS PKO BP GDYNIA
 • 9340/09/V/O - przekazania do realizacji Komunalnemu Związkowi Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zadania „Zbiórka i utylizacja przeterminowanych odczynników chemicznych z gdyńskich szkół” i upoważnienia do podpisania umowy o dotację celową
 • 9341/09/V/P - dofinansowania wydania książki Janusza Wiśniewskiego pt. „Życie skrojone na miarę” przez wydawnictwo „Bliskie” z Warszawy
 • 9342/09/V/M - upoważnienia do podpisania dokumentu
 • 9343/09/V/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, pranie oraz czyszczenie umundurowania
 • 9344/09/V/S - dostawy naturalnej wody źródlanej do 14.000 EUR
 • 9345/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wyprodukowania filmu reklamowego na tablicę elektroniczną
 • 9346/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 9347/09/V/S - zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 5/99/III Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • 9348/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/17/MGG/17/D/09 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Unruga 25
 • 9349/09/V/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 16/2009 do umowy najmu nr 320 z Zakładem Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
 • 9350/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/18/MGG/18/D/09 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 9351/09/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2009
 • 9352/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 8930/09/V/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2009 rok
 • 9353/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 8931/09/V/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2009 roku
 • 9354/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 7695/08/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działki położonej przy ul. Św. Mikołaja 37 w Gdyni
 • 9355/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze centralnym Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR” w zakresie zarządzania ruchem miejskim i transportem publicznym
 • 9356/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie „Programu funkcjonalno-użytkowego dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, w zakresie zarządzania ruchem i transportem publicznym”
 • 9357/09/V/U - unieważnienie zarządzenia nr 8356/08/V/U dotyczącego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od schodów przy ulicy Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy”
 • 9358/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 3480/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia geodezyjnego pod budowę nawierzchni z płyt yomb w ul. Muchowskiego oraz ul. Grenadierów w Gdyni
 • 9359/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 7527/08/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie wielobranżowej koncepcji ul. Żwirowej w Gdyni
 • 9360/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 4868/08/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia ulicy Rybaków w Gdyni
 • 9361/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 3178/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni
 • 9362/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 Euro na wykonanie rozgraniczenia rzeki Kaczej w Gdyni
 • 9363/09/V/U - uregulowania należności za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym ulicy Sportowej w Gdyni w związku z budową stadionu rugby z zapleczem socjalnym
 • 9364/09/V/U - akceptacji umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową im. Komuny Paryskiej w Gdyni w związku ze zrealizowaną inwestycją pn. „Budowa ulicy Krawieckiej w Gdyni”
 • 9365/09/V/M - wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat gminnego lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 24 na rzecz Agencji Rozwoju Gdyni sp. z o.o.
 • 9366/09/V/M - ustalenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni przewidzianego do wynajęcia na okres lat 5 w drodze publicznego przetargu ustnego oraz regulaminu przetargu
 • 9367/09/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 8838/08/V/M w sprawie zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie emisji reklam w Polska „Dziennik Bałtycki” promujących konkurs „Gdyński Biznesplan 2009”
 • 9368/09/V/M - organizacji XI Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału „Kolosy 2008” w dniach 20-22.03.2009 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej „Gdynia” przy ul. Kazimierza Górskiego 8
 • 9369/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Karwiny
 • 9370/09/V/O - zmian w zarządzeniu nr 8203/08/V/O Prezydenta Miasta Gdyni
 • 9371/09/V/O - zmian w zarządzeniu nr 6853/08/V/O Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie upoważnienia pani Ewy Łowkiel – wiceprezydent miasta Gdyni
 • 9372/09/V/R - powołania komisji oceniającej
 • 9373/09/V/P - realizacji nadzoru autorskiego wykonania i montażu rzeźby postaci Antoniego Suchanka siedzącego na ławce
 • 9374/09/V/P - zorganizowania pokazów rzeźb lodowych w dniach od 20 do 22 lutego 2009 r.
 • 9375/09/V/P - realizacji projektu rad dzielnic Cisowa i Gdynia Chylonia pt. „Święto ulicy Chylońskiej” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 9376/09/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. „Budowa skrzyżowana ulic Adm. Unruga, Puckiej, Złotej, Platynowej i Kmd. Czernickiego w Gdyni”
 • 9377/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 9011/09/V/U z 12 stycznia 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie robót budowlanych obejmujących kanalizację deszczową w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III, parking przy ul. Orłowskiej oraz ulicę Orłowską – I etap
 • 9378/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2009 roku
 • 9379/09/V/P - koordynacji zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego miasta Gdyni w 2009 roku
 • 9380/09/V/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie usługi transportowej w ramach realizacji projektu pn. „Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo
 • 9381/09/V/R - organizacji konferencji inaugurującej projekt pn. „Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo
 • 9382/09/V/S - projekt zarządzenia w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę papierowych artykułów sanitarnych w 2009 roku do 206.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 9383/09/V/O - przekazania dotacji dla SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Gdyni SP ZOZ Szpitala Morskiego oraz AM Międzywydziałowemu Instytutowi Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdy
 • 9383/09/V/O - upoważnienia do zawarcia umowy z dyrektorem SP ZOZ MSPR w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
 • 9385/09/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji o rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup papierowych artykułów sanitarnych dla UM Gdyni do 206.000 EUR w 2009 roku
 • 9386/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup w 2009 r. kopert utajnionych UM do 14.000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
 • 9387/09/V/S - wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania do 14.000 EUR na dostawę materiałów biurowych na 2009 rok oraz na zmniejszenie środków finansowych w zarządzeniu nr 9120/09/V/S z dnia 20 stycznia 2009 r.
 • 9388/09/V/U - akceptacji treści umowy KB/470/UP/132/W/2008 na realizacje przedsięwzięcia " Budowa ulicy Radosnej"
 • 9389/09/V/M - objęcia udziałów w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 18.02.2009