Z dnia 2009-01-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.01.2009 r. w sprawie: -
 • 9130/09/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę, instalację wdrożenie, asystę techniczną i konserwację „Systemu Informatycznej Obsługi Dochodów Miasta” dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 9131/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej opieki autorskiej i asysty technicznej Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego
 • 9132/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na dzierżawę i serwis centrali telefonicznej
 • 9133/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej opieki autorskiej nad systemami informatycznymi: Ewidencja sortów i ekwiwalentu, Rejestr podatku VAT
 • 9134/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi konserwacji systemu „eXpert”
 • 9135/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usług abonamentowych bezprzewodowego dostępu do internetu Business Everywhere Standard
 • 9136/09/V/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 9137/09/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji do rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup papierowych artykułów sanitarnych dla UMG do 206.000 EUR w 2009 roku
 • 9138/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup flag do 14.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 9139/09/V/S - akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 206.000 EUR na naprawy samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej w 2009r
 • 9140/09/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie okresowych przeglądów technicznych – rejestracyjnych samochodów służbowych UMG, Straży Miejskiej; OSP Wiczlino
 • 9141/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup części zamiennych do kserokopiarki Canon dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r.
 • 9142/09/V/O - umorzenia zaległości pieniężnych za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze gdyńskich przedszkoli samorządowych
 • 9143/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Turnieju o Ryngraf bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia organizowanego przez Gimnazjum Nr 4 w Gdyni
 • 9144/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zawodników biorących udział w XVIII Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Trójboju Siłowym organizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni
 • 9145/09/V/O - zakupu nagród i dyplomów dla zwycięzców IV Międzyszkolnego Konkursu Interdyscyplinarnego „Ludzie Nauki w drodze do prawdy” – Mikołaj Kopernik – polski astronom” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 12 w Gdyni
 • 9146/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród i dyplomów dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego Klas IV, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 21 w Gdyni
 • 9147/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 8985/09/V/M dotyczącego udzielenia zamówienia na realizację asysty technicznej-autorskiej systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego i katastru nieruchomości
 • 9148/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 9149/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR na zakup tablicy ściennej do planowania rocznego
 • 9150/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk zaproszeń na Uroczystą Sesję Rady Miasta
 • 9151/09/V/M - zawarcia umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do opracowania graficznego materiałów reklamowych zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 9152/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi tłumaczenia z języka polskiego na język angielski treści serwisu internetowego zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 9153/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na usługę hostingu serwisu internetowego zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 9154/09/V/M - ustanowienia dozoru budynku położonego przy ul. Widnej 10
 • 9155/09/V/S - wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie napisów informacyjnych
 • 9156/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej-Ślusarskiej
 • 9157/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Sandomierska 5 w Gdyni
 • 9158/09/V/M - zmiany umowy najmu z dnia 31.01.2005 r. zawartej z Pomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim
 • 9159/09/V/M - zawarcia aneksu nr 7 do umowy dzierżawy nr TG/310/dotyczącej na pawilonu handlowego nr 125 o powierzchni 9,6 m² zlokalizowanego na hali w obrębie placu targowego w Zespole Miejskich Hal Targowych
 • 9160/09/V/M - zawarcia aneksu nr 9 do umowy dzierżawy nr TG/206/92 dotyczącej pawilonu handlowego nr 140 o powierzchni 12,7 m² zlokalizowanego na hali w obrębie placu targowego w Zespole Miejskich Hal Targowych
 • 9161/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie grafik reklamowych na ścianki, zakupie ścianki reklamowej wraz ze stelażem oraz przenośnych reklam typu roll-up
 • 9162/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9163/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9164/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej ul. Lnianej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9165/09/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2009 do umowy KB/25/MOPS/2008 dotyczącego prowadzenia schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
 • 9166/09/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2009 do umowy KB/32/MOPS/2008 dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1 i Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 4
 • 9167/09/V/M - wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Gdynia jako zastępcy członka Rady Wierzycieli Stoczni Gdynia S.A w Gdyni
 • 9168/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na sporządzenie aktu notarialnego
 • 9169/09/V/O - zatwierdzenia „Uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2008 – 2017 dla lasów niepaństwowych Miasta Gdyni”
 • 9170/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 9171/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 9172/09/V/S - zmiany szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezydentem, wiceprezydentami, sekretarzem i skarbnikiem Miasta Gdyni
 • 9173/09/V/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/319/UP/80/W/2008 oraz nr KB/485/UP/138/W/2008 dotyczących wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Heweliusza i przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Redłowskiej
 • 9174/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej ul. Lnianej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9175/09/V/M - wynajęcia lokalu użytkowego przy ul. Partyzantów Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 9176/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adm.J.Unruga 84B/2 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9177/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9178/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na projekt, budowę oraz wdrożenie serwisu internetowego zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 9179/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych miasta
 • 9180/09/V/P - rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego „Gdynia – tradycyjnie nowoczesna” – edycja 2008
 • 9181/09/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Oliwkowej i Sojowej w Gdyni
 • 9182/09/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Oliwkowej i Sojowej w Gdyni
 • 9183/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej boksów handlowych w tunelu dla pieszych w obrębie węzła św. Maksymiliana w Gdyni
 • 9184/09/V/U - uchylenia zarządzenia nr 980/07/V/U z 13 lutego 2007 r. i jednoczesnego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia w ul. Miętowej i ul. Nowowiczlińskiej w Gdyni
 • 9185/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej inwestycji „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Architektów w Gdyni”
 • 9186/09/V/O - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w roku 2009
 • 9187/09/V/O - przeprowadzenia konkursu na film reklamowy pod hasłem „SEGREGUJ ODPADY”
 • 9188/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na prowadzenie nadzoru nad gminną odłownią dzików, położoną na terenie Kolibek
 • 9189/09/V/P - rozstrzygnięcia ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
 • 9190/09/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku lokaty terminowej
 • 9191/09/V/R - podpisania aneksu do umowy o dzieło na opracowanie wzoru wizualizacji, wykonanie materiałów promocyjnych oraz strony internetowej dla projektu pn. „Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w UM Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo
 • 9192/09/V/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych i aparatu fotograficznego w ramach projektu pn. „Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w UM Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo
 • 9193/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w 2009 r.
 • 9194/09/V/S - przeznaczenia środków na pokrycie kosztów uczestnictwa przewodniczącego RM Gdyni na Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza
 • 9195/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie metalowych plakiet odznaczenia „Czas Gdyni” i wyróżnień „Czas Gdyni”
 • 9196/09/V/S - wyrażenia zgody na usługę czyszczenia wykładzin i krzeseł oraz wymianę taśm antypośligowych w UM Gdyni do 14.000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
 • 9197/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup mebli metalowych o wartości do 14.000 EUR
 • 9198/09/V/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2009 na utrzymanie telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych
 • 9199/09/V/S - udzielenia pełnomocnictwa panu Mariuszowi Machnikowskiemu dyrektorowi zakładu budżetowego „Hala Sportowo-Widowiskowa”
 • 9200/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie tabliczek grawerowanych do Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” oraz nagrody przewodniczącego RM Gdyni „Czas Gdyni”
 • 9201/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację uroczystej sesji RM w dniu 10.02.2008 r. w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni – z okazji 82. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni
 • 9202/09/V/M - powierzenia organizacji koncertu zespołu „Feel” w trakcie uroczystego otwarcia hali sportowo-widowiskowej w Gdyni
 • 9203/09/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Budowa sieci gazowej w ul. Spółdzielczej”
 • 9204/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na realizację przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ośrodka hipoterapii w Gdyni
 • 9205/09/V/M - remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 10 Lutego 24
 • 9206/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni”
 • 9207/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie obowiązków kierownika budowy na etapie prac przygotowawczych budowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej
 • 9208/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wyceny gruntu leśnego przeznaczonego do wyłączenia z produkcji leśnej
 • 9209/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/739/UP/186/W/2008 na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego Rozbudowy infrastruktury technicznej w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni
 • 9210/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/593/UI/215/W/2007 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy istniejącej infrastruktury w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni
 • 9211/09/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę boisk sportowych i placu zabaw wraz z oświetleniem przy ul. Złotej
 • 9212/09/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę boisk sportowych i placu zabaw wraz z oświetleniem przy ul. Dedala
 • 9213/09/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2009
 • 9214/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 8930/09/V/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2009 rok
 • 9215/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 8931/09/V/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2009 roku
 • 9216/09/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr 140/06 zawartej pomiędzy Edmundem i Józefem Budzisz a Gminą Miasta Gdyni i sporządzenia aneksu nr 1
 • 9217/09/V/U - akceptacji wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 EUR na dostawę i wyposażenie strefy płatnego parkowania
 • 9218/09/V/U - przekazania opłat od wnoszonych pozwów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 04.02.2009