Z dnia 2009-01-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.01.2009 r. w sprawie:
 • 9027/09/V/P - zmiany zarządzenia w sprawie samorządowego serwisu informacyjnego Miasta Gdyni
 • 9028/09/V/U - opinii odnośnie zmiany przebiegu drogi publicznej gminnej
 • 9029/09/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Bosmańskiej w Gdyni”
 • 9030/09/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla zadania „Regulacja rzeki Chylonki na odcinku od torów PKP do ul. Hutniczej w Gdyni”
 • 9031/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania ,,Oświetlenie drogowe ul. Krętej w Gdyni”
 • 9032/09/V/R - akceptacji aneksu nr 6/2009 do umowy KB/11/MOPS/2007 dotyczącej prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni
 • 9033/09/V/R - akceptacji aneksu nr 3/2009 do umowy KB/13/MOPS/2008 dotyczącej zapewnienia całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 9034/09/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2009 do umowy KB/23/MOPS/2008 dotyczącej realizacji zadania polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich
 • 9035/09/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2009 do umowy KB/24/MOPS/2008 dotyczącej realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, polegającej na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni
 • 9036/09/V/S - zmiany szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezydentem, wiceprezydentami, sekretarzem i skarbnikiem Miasta Gdyni
 • 9037/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na prenumeratę prasy i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 9038/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 9039/09/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie asysty technicznej i konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu OTAGO
 • 9040/09/V/S - świadczenia usług transportowych w zakresie przewozu kurierów Urzędu Miasta Gdyni taksówkami osobowymi, w czasie trwania akcji kurierskiej
 • 9041/09/V/O - przekazania dotacji dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na realizację działań związanych z prowadzeniem niektórych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
 • 9042/09/V/O - zmian w Statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni, ul. Energetyków 13
 • 9043/09/V/O - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne, którego wartość szacunkowa jest wyższa niż 4.000 zł, ale nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR na wybór psychologa biegłego
 • 9044/09/V/O - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne, którego wartość szacunkowa jest wyższa niż 4.000 zł, ale nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR na realizację programu psychoterapeutycznego „PODWÓJNY PROBLEM”
 • 9045/09/V/O - aneksu nr 1 do umowy nr KB/461/OZ/18/W/2007 z dnia 25 czerwca 2007r.
 • 9046/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 132 w Gdyni
 • 9047/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy Placu Kaszubskim 13 w Gdyni
 • 9048/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Legionów 68-72 w Gdyni
 • 9049/09/V/M - ustanowienia dozoru budynku przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni
 • 9050/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 5595/08/V/M dotyczącego wykonania remontu ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego przy lokalu gminnym od podwórza przy ul. Traugutta 2 w Gdyni
 • 9051/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 8887/08/V/M dotyczącego określenia obowiązków Administracji Budynków Komunalnych nr 3 w Gdyni po przejęciu w zasób Gminy Miasta Gdyni dwóch lokali w budynku mieszkalnym przy ul. Żeliwnej 19 w Gdyni
 • 9052/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 9053/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9054/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9055/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9056/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 8134/2008/V/M dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego o wydanie Gminie Miasta Gdynia lokalu przy ul. Wojewody Wachowiaka w Gdyni
 • 9057/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9058/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kopernika przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9059/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kopernika przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9060/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orląt Lwowskich przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9061/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9062/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9063/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9064/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9065/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9066/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9067/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9068/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9069/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9070/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 9071/09/V/M - zatwierdzenia projektu aneksu do umowy dzierżawy oraz wskazania osób upoważnionych do jego podpisania
 • 9072/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 90,0 m² zlokalizowanego na hali łukowej – (boks nr 74 )
 • 9073/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na koszty sądowe
 • 9074/09/V/M - przekazywania opłat w celu uzyskania odpisu księgi wieczystej
 • 9075/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na emisję reklamy Gdyni w magazynie Portu Lotniczego Gdańsk – Live&Ravel
 • 9076/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na utrzymywanie na serwerze oraz bieżącą aktualizację serwisu internetowego www.forum.gdynia.pl
 • 9077/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację spotkania integracyjnego gdyńskich organizacji pozarządowych – Bal NGOsów
 • 9078/09/V/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
 • 9079/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie półrocznej usługi nadzoru autorskiego nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS
 • 9080/09/V/S - zmiany zarządzenie nr 3493/07/V/S dotyczącego ustalenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 9081/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP i SKM oraz Drogą Gdyńską pomiędzy Aleją Zwycięstwa, a ulicą Łużycką w Gdyni”
 • 9082/09/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 170B
 • 9083/09/V/M - przyjęcia treści umów z Nordea Bank Polska S.A., Radmor S.A. oraz Polkomtel S.A. - strategicznymi partnerami konkursu „Gdyński Biznesplan 2009”
 • 9084/09/V/R - zmiany w regulaminie Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni
 • 9085/09/V/R - zawarcia porozumienia z Elektrociepłowniami Wybrzeże S.A. w Gdańsku w sprawie wsparcia organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej na terenie Gdyni
 • 9086/09/V/M - ustalenia wykazu oraz warunków przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej
 • 9087/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 9088/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 8851/2008/V/P dotyczącego przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury w 2009 roku
 • 9089/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczonych pod drogi publiczne
 • 9090/09/V/P - zamówienia zmian w CMS (panelu administracyjnym) do redagowania www.gdynia.pl.
 • 9091/09/V/P - utrzymania na serwerze serwisu www.gdynia.pl, Biuletynu Informacji Publicznej, prezentacji Rad Dzielnic oraz kont poczty darmowej: poczta.gdynia.pl
 • 9092/09/V/P - zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji na terenie Miasta Gdyni w roku 2009
 • 9093/09/V/P - napraw, przeglądu, bieżącej konserwacji i obsługi systemu syren alarmowych m. Gdyni
 • 9094/09/V/P - stałego serwisu, aktualizacji i konserwacji komputerowego systemu COBRA wspomagającego pracę dyspozytorów w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • 9095/09/V/O - ustalenia wysokości Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w roku 2009
 • 9096/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 6952/08//K
 • 9097/09/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi w ulicy Nasypowej i Unruga w Gdyni”
 • 9098/09/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę dla zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Snycerskiej i części ul. Kołodziejskiej w Gdyni”
 • 9099/09/V/U - zmiany treści umowy dot. zadania inwestycyjnego: ”Budowa oświetlenia drogowego w ul. Bernadowskiej w Gdyni”
 • 9100/09/V/S - wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej konserwacji i napraw kserokopiarek firm Nashuatec i Ricoh do 14 000 EUR
 • 9101/09/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. „Budowa parkingu przy ul. Orłowskiej w Gdyni Orłowie”
 • 9102/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie pomiarów osiadania budynku administracji ZCK w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76
 • 9103/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 8473/08/V/U z 02.12.2008 r. w sprawie zamówienia publicznego poniżej 14.000 EUR na wykonanie ekspertyzy oceniającej stan techniczny budynku kaplicy ZCK w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76
 • 9104/09/V/U - zmiany treści zarządzenia nr 8634/08/V/U z 9.12.2008 r. na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Grodnieńskiej
 • 9105/09/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Adnotacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 • 9106/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia działek zajętych pod budowę przepompowni ścieków w ul. Racławickiej
 • 9107/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wytyczenia granic pasa drogowego nowo projektowanej drogi o symbolu 27 KD-L znajdującej się w zakresie inwestycji w rejonie Stryjska-Przemyska
 • 9108/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej podstacji prostownikowej w Sopocie – zasilanie rezerwowe
 • 9109/09/V/U - podpisania umów i uregulowania należności za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej podstacji prostownikowych w Gdyni – zasilanie rezerwowe
 • 9110/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 5626/08/V/U z 1.04.2008 r. dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zespołów pawilonów handlowo-gastronomicznych przy al. Jana Pawła II w Gdyni
 • 9111/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/646/UP/173/W/2008 z 17.11.2008 r. na wykonanie aktualizacji projektu pn. „Przebudowa układu drogowego Węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP”
 • 9112/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt YOMB /50 kN/ na odcinku ul. Fregatowej w Gdyni”
 • 9113/09/V/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na obsługę sali bankietowej w Urzędzie Stanu Cywilnego Miasta Gdyni w 2009 r.
 • 9114/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup wykładzin podłogowych i klejów na potrzeby UM Gdyni o wartości do 14.000 EUR
 • 9115/09/V/S - zakupu artykułów elektrycznych dla UMG w 2009 r. o wartości do 14.000 EUR
 • 9116/09/V/S - udostępnienia numerycznej mapy zasadniczej gminie Gdynia
 • 9117/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup kserokopiarki Canon i R2018 oraz faksu Canon L140 dla UM Gdyni w 2009 r.
 • 9118/09/V/S - wyrażenia zgody na naprawy i serwis skuterów Straży Miejskiej do 14.000 EUR oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
 • 9119/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup kwiatów doniczkowych i zlecenia usługi wykonania montażu i napraw żaluzji okiennych w 2009 r. oraz akceptacji wyboru oferentów do 14.000 EUR
 • 9120/09/V/S - unieważnienia postępowania i umowy o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na dostawę materiałów biurowych wszczęte zarządzeniem nr 8296/08/V/S z 17.11.2008 r. oraz akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienia publiczne w trybie zapytania o cenę poniżej 206.000 EUR na dostawę materiałów biurowych dla UM Gdyni w 2009 r.
 • 9121/09/V/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze wiosenno-letnim roku akademickiego 2008/2009 oraz w semestrze jesienno-zimowym roku akademickiego 2009/2010
 • 9122/09/V/S - zatwierdzenia i dofinansowania w I półroczu 2009 r. kontynuacji zwycięskich projektów konkursu dla rad dzielnic „Gdynia po godzinach” – edycja 2008 r.
 • 9123/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na prowadzenie projektu edukacyjnego dla uczniów gdyńskich szkół samorządowych przez Gdyńskie Muzeum Motoryzacji w 2009 roku
 • 9124/09/V/P - zakupu usług grawerskich i poligraficznych na potrzeby imprez okolicznościowych w 2009 r.
 • 9125/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie dokumentu dot. projektu edukacyjnego „Gdynia w II wojnie światowej”
 • 9126/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na prowadzenie kompleksowej obsługi spraw związanych z obecnością dzikiej zwierzyny na terenie Gminy Miasta Gdyni
 • 9127/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjnych do oznakowania użytku ekologicznego Jezioro Kackie
 • 9128/09/V/O - zatwierdzenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ OPiTU w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 03.02.2009