Z dnia 2009-01-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.01.2009 r. w sprawie:
 • 8941/09/V/P - dokonania zmian w Umowie Nr KB/143/PON/1/W/2008 zawartej dnia 28.02.2008r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk”
 • 8942/09/V/P - dokonania zmian w umowach nr: KB/206/PON/12/W/2008 z dnia 28.02.2008r., KB/207/PON/13/W/2008 z dnia 28.02.2008r. zawartymi pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Gdyńskim Stowarzyszeniem Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA”
 • 8943/09/V/P - dokonania zmian w umowach nr: KB/197/PON/4/W/2008 zawartej dnia 28.02.2008r., KB/209/PON/15/W/2008 zawartej dnia 28.02.2008r., KB/290/PON/28/W/2008 zawartej dnia 24.04.2008r., pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki
 • 8944/09/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni
 • 8945/09/V/K - przekazywania opłat za postępowanie sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych
 • 8946/09/V/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
 • 8947/09/V/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją podatków i opłat oraz mandatów karnych
 • 8948/09/V/P - organizacji służby stałego dyżuru na czas zagrożenia i wojny
 • 8949/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 6184/08/V/S dotyczącego wyrażenia zgody na zakup do 14.000 EUR telefonów Motorola g 24 oraz kart SIM z uruchomioną usługą transmisji danych oraz wybór oferenta
 • 8950/09/V/P - dostępu do Internetu dla potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni
 • 8951/09/V/O - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania prywatnego samochodu dla celów służbowych
 • 8952/09/V/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2009 roku
 • 8953/09/V/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2009 roku
 • 8954/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8955/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8956/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8957/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rdestowej , przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8958/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej / Racławickiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8959/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8960/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8961/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8962/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8963/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Balladyny przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8964/09/V/M - przyjęcia treści Aneksu nr 2 do umowy z dnia 01.02.2006 o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 24
 • 8965/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 7231/08/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu użytkowego nr 2 (piwnicy), stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Morskiej 99, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 8966/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 7233/08/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu użytkowego nr 2, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Partyzantów 39 BL. I, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 8967/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie opinii o pochodzeniu gleby
 • 8968/09/V/ - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR na dystrybucję gdyńskich materiałów promocyjnych przez Spółdzielnię Socjalną „50+”
 • 8969/09/V/O - wydatkowania środków finansowych na organizację zajęć podczas ferii zimowych
 • 8970/09/V/M - zabezpieczenia środków na opłatę z tytułu najmu lokalu oraz na dostarczenie mediów na potrzeby Miejskiej Informacji Turystycznej na dworcu PKP
 • 8971/09/V/M - zabezpieczenia środków na dostarczenie mediów w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II
 • 8972/09/V/U - uregulowania należności za wypisy i wyrysy własności do celów informacyjnych dla prowadzonych przez Wydział Inżynierii Ruchu zadań gminnych
 • 8973/09/V/U - uregulowania należności za wykonanie map dla prowadzonych przez Wydział Inżynierii Ruchu zadań gminnych
 • 8974/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/7/MGG/7/D/09 dotyczącej ekspozycję reklamy przy ul. Nowowiczlinskiej
 • 8975/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/8/MGG/8/D/ dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul.Nowowiczlińskiej
 • 8976/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/4/MGG/4/D/09 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul.Janka Wiśniewskiego
 • 8977/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/6/MGG/6/D/09 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul.Śląskiej
 • 8978/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/5/MGG/5/D/09 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 8979/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/2/MGG/2/D/09 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 8980/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/3/MGG/3/D/09 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 8981/09/V/M - akceptacji treści umowy MG/1/MGG/1/D/dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 8982/09/V/R - dokonania opłaty rocznej składki członkowskiej w ramach uczestnictwa Miasta Gdyni w Stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii Europejskiej”
 • 8983/09/V/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni
 • 8984/09/V/M - zabezpieczenia w budżecie na 2009 r. środków na realizację umowy nr 32/2008 z dnia 14 lutego 2008 – najem pomieszczeń od Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Niepełnosprawnych im. dr Jadwigi Titz-Kosko dla potrzeb placówek NZOZ przy ul. Chwarznieńskiej 136/138
 • 8985/09/V/M - udzielenia zamówienia na realizację asysty technicznej-autorskiej systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego i katastru nieruchomości
 • 8986/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
 • 8987/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację finału X edycji konkursu „Gdynia bez Barier”
 • 8988/09/V/P - wyrażenia zgody na pokrycie kosztów działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych
 • 8989/09/V/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 55 oraz ustalenia termin jego trwania
 • 8990/09/V/U - zamówienia wykonania druku książki z artykułami z konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”
 • 8991/09/V/P - odnowienia domeny gdynia.eu
 • 8992/09/V/P - promocji Gdyni w serwisie żeglarskim sails.pl
 • 8993/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie sześciu tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni”
 • 8994/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009roku
 • 8995/09/V/S - wyrażenia zgody na opłatę abonamentu za używanie przez UMG odbiorników radiowych i telewizyjnych w 2009 r.
 • 8996/09/V/S - wyrażenia zgody na naprawę gniazd VGA w sali 105 w budynku UMG o wartości do 14000 EUR
 • 8997/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 8760/08/V/P dotyczącego zorganizowania imprezy „Wspólne kolędowanie” w dniu 27 grudnia 2008 r.
 • 8998/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14000 EUR na wykonanie dyspenserów torebek do usuwania psich nieczystości
 • 8999/09/V/P - wykonania odlewu wraz z transportem i montażem rzeźby postaci Antoniego Suchanka siedzącego na ławce, która będzie usytuowana przy molo orłowskim w Gdyni
 • 9000/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/677/UR/26/W/2008 dotyczącej opracowania „Pomiary natężenia ruchu drogowego w przekrojach ulic przed przejazdami kolejowymi w Gdyni” i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 9001/09/V/O - uruchomienia środków finansowych na wydatki postępowania sądowego związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
 • 9002/09/V/P - postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na prowadzenie projektu wystawienniczego pod nazwą „Gdyńskie Muzeum Motoryzacji” w ramach programu edukacyjnego dla młodzieży gdyńskich szkół samorządowych w 2009 r.
 • 9003/09/V/R - akceptacji aneksu do porozumienia z miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni terenu miasta Sopot
 • 9004/09/V/R - podpisania aneksu do porozumienia z dnia 22 lipca 2008 r. zawartego pomiędzy wojewodą pomorskim a prezydentem miasta Gdyni w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • 9005/09/V/R - akceptacji aneksu nr 8/2009 do umowy KB/28/MOPS/2006 na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni
 • 9006/09/V/S - wyrażenia zgody na naprawę kurtyn powietrznych w holu głównym budynku UMG o wartości do 14.000 EUR
 • 9007/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup licencji Oracle
 • 9008/09/V/P - naprawy kamery nr 10 systemu monitoringu wizyjnego miasta
 • 9009/09/V/P - napraw, stałego serwisu, aktualizacji i prac konserwacyjno-remontowych radiotelefonicznych stacji bazowych, przenośnych i statusów
 • 9010/09/V/P - opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania żaglowców „The Tall Ships Races 2009” oraz festiwalu Heineken Open`er Festival 2009” w Gdyni
 • 9011/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie robót budowlanych obejmujących kanalizację deszczową w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III, parking przy ul. Orłowskiej oraz ulicę Orłowską – I etap
 • 9012/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących kanalizację deszczową w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III, parking przy ul. Orłowskiej oraz ulicę Orłowską – I etap
 • 9013/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji „Modernizacja ul. Szturmanów w Gdyni” w zakresie prac w rejonie rzeki Kaczej
 • 9014/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie roboty budowlanej „Utwardzenie nawierzchni płytami YOMB w ul. Goska w Gdyni”
 • 9015/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej podstacji prostownikowych w Gdyni
 • 9016/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej podstacji prostownikowych w Sopocie
 • 9017/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/645/UI/141/W/2008 z 28.11.2008 r. związanej z inwestycją pn. „Wymiana oświetlenia w ul. Miętowej i ul. Nowowiczlińskiej w Gdyni”
 • 9018/09/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. „Budowa przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni wraz z budową kolektorów tłocznych i grawitacyjnych”
 • 9019/09/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ul. Krętej w Gdyni”
 • 9020/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/617/UP/165/W/2008 z 12.08.2008 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy parkingu przy ul. Wileńskiej w Gdyni
 • 9021/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na projekt broszury promującej the Tall Ships’ Races 2009 Baltic
 • 9022/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków część działki nr 1062/10 – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9023/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 8519/08/V/M w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej ozn. na km 32, jako działki nr 508/460 i 511/461 przeznaczonej pod budowę ul. Krawieckiej będącej w użytkowaniu wieczystym RSM
 • 9024/09/V/R - powołania komisji oceniającej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 03.02.2009