Z dnia 2009-01-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.01.2009 r. w sprawie:
 • 8908/09/V/O - dofinansowania kosztów organizacji eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, które odbędą się w Zespole Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni
 • 8909/09/V/O - dofinansowania kosztów organizacji koncertów pod nazwą „Spotkania w Gdyńskiej Nutkolandii”, których organizatorem jest Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Gdyni
 • 8910/09/V/O - zakupu nagród dla laureatów Eliminacji Okręgowych XXXVIII Olimpiady Biologicznej organizowanej przez III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni oraz Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej przy Wydziale Biologii UG
 • 8911/09/V/O - zakupu nagród dla laureatów zawodów okręgowych Jubileuszowej XXXV Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej organizowanej przez III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni oraz Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej
 • 8912/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na konserwację stacji referencyjnej GPS Wydziale Geodezji
 • 8913/09/V/M - uchylenia zarządzenia nr 8491/2008/V/M dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8914/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r.
 • 8915/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 23,0 m² zlokalizowanego na hali łukowej – (boks nr 61 )
 • 8916/09/V/M - wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użyczenia lokalu użytkowego, usytuowanego przy ul. Armii Krajowej 24 w Gdyni stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 8917/09/V/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie wzoru wizualizacji, wykonanie materiałów promocyjnych oraz strony internetowej dla projektu pn. „Efektywny Samorząd - Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo
 • 8918/09/V/P - przygotowania koncepcji Pomnika Marynarza w Gdyni
 • 8919/09/V/S - zabezpieczenia środków na rozliczanie kosztów energii elektrycznej dostarczanej do budynku OSP Wiczlino przy ul. Wiczlińskiej 66 w 2009 roku
 • 8920/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 6383/08/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku dyspozytorni ZKM przy ul. T. Wendy w Gdyni
 • 8921/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: ,,Wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt YOMB (50 kN) na odcinku ul. Fregatowej ”
 • 8922/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa w Gdyni”
 • 8923/09/V/S - projekt zarządzenia w sprawie przekazania środków finansowych na bilety autobusowe /trolejbusowe/ do celów służbowych dla pracowników UM Gdyni
 • 8924/09/V/S - zakupu biletów PKP-SKM jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników UM Gdyni
 • 8925/09/V/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2009 na utrzymanie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS
 • 8926/09/V/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2009 na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych oraz kanałów teletechnicznych
 • 8927/09/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie usług introligatorskich i świadczenie usług transportowych dla UM Gdyni w 2009 roku o wartości do 14.000 EUR
 • 8928/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w 2009 r.
 • 8929/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR publikacji reklamy Gdyni w Tygodniku Wieczór
 • 8930/09/V/K - ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2009 rok
 • 8931/09/V/K - ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w 2009 roku
 • 8932/09/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej ozn. na km 8, jako działka nr 93/3 i nr 94/3 przeznaczonej pod budowę zbiornika retencyjnego „Karwiny” wraz z urządzeniami podczyszczającymi
 • 8933/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie roboty budowlanej „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Architektów w Gdyni”
 • 8933/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie roboty budowlanej „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Architektów w Gdyni”
 • 8934/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 8830/08/V/U z 23.12.2008 r. dotyczącego zadania pn. „Budowa krytej pływalni w Zespole Szkół nr 7 w Gdyni
 • 8935/09/V/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”
 • 8936/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatów informacyjnych o 17. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdyni
 • 8937/09/V/O - wystąpienia do SR w Gdyni z wnioskiem o uznanie Gminy Miasta Gdyni za pokrzywdzonego w sprawie J. Pydo
 • 8938/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/665/UI/148/W/2008 i umowy nr KB/681/UI/158/W/2008 z 03.12.2008 r. na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn. „Budowa ulicy Grodnieńskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 15.01.2009