Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2009 rok


 
Wyszczególnienie
Pliki do pobrania
Wykonanie budżetu miasta Gdyni w 2009 roku
  64 kb
Dochody
 351 kb
Wykonanie dochodów budżetu miasta Gdyni w 2009 roku wg źródeł - tabela
985 kb
 
Część tabelaryczna - dochody
1 827 kb
Wydatki bieżące
1 113 kb
Wydatki majątkowe i rozliczenie wykonania budżetu za 2009 rok
954 kb
Część tabelaryczna - wydatki
393 kb
Wykaz zmian w budżecie miasta Gdyni w 2009 roku
26 kb
ZAŁĄCZNIKI
 
Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatku oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2009 roku
50 kb
Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych oraz zadań rzeczowych placówek oświatowych za 2009 rok
328 kb
Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych oraz gospodarstw pomocniczych Gminy Miasta Gdyni
92 kb
Sprawozdanie z działalności rad dzielnic za 2009 rok
287 kb
Dotacje udzielone w 2009 roku na realizację zadań gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
89 kb
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2009 rok
415 kb
Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków funduszy celowych za 2009 rok
80 kb
Informacja, o której mowa w art.197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych za 2009 rok
118 kb

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Data wytworzenia informacji: 29.03.2010
Data udostępnienia informacji: 29.03.2010