Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych

  w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.
 
 
Na podstawie  art.30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591wraz z późniejszymi zmianami), art. 4, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 lipca 2002r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z 2002r. wraz z późn. zmianami), art. 4 ust.1 pkt 16, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 13 oraz art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz  § 2 ust.4 pkt 3 i6 załącznika do Uchwały XXII/533/08 Rady Miasta Gdyni z 27 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009"  (MRM z dnia 03.09.2008r. nr 37, poz. 198)
 
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza, co następuje:
 
§ 1
 
 1. Zgodnie ze złożonymi ofertami przyznaje się dotacje na realizację zadania: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych następującym podmiotom:
- przy ZS Nr 14, ul. Nagietkowa 73- Towarzystwu Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko"  na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Mrowisko", w następujących kwotach:
              47.733 zł w 2009r.
              95.843 zł w 2010r
               95.843 zł w 2011r
              48.411 zł w 2012r.
- przy SP Nr 37, ul. Wiczlińska 93 - Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava"  na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Kolorowy świat dzieci" na Wiczlinie przy ul. Wiczlińskiej 93, w następujących kwotach:
             47.932  zł w 2009r.
             96.658 zł w 2010r
             96.658 zł w 2011r
             49.026 zł w 2012r.
- przy , ul. Żeglarzy 5 - Stowarzyszeniu Społecznej Edukacji „Non Stop"  na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na Żeglarzy 5, w następujących kwotach:
             88.392 zł w 2009r.
             176.066 zł w 2010r
             176.066 zł w 2011r
             87.903 zł w 2012r.
 
- przy ul. Chwarznieńskiej 2 -  Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava"   na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Vitava" na Witominie, w następujących kwotach:
              71.457 zł w 2009r.
             143.171 zł w 2010r
             143.171 zł w 2011r
             71.984 zł w 2012r.
- przy ul. Maciejewicza 11 - Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Integracyjnemu „Promyk"  na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Nadzieja" , w następujących kwotach:
            45.502 zł w 2009r.
            90.917 zł w 2010r.
            90.917 zł w 2011r.
            45.714 zł w 2012r.
- przy ul. Morskiej 89 - Gdyńskiemu Stowarzyszeniu „Familia"  na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Familia I" dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat, w następujących kwotach:
             50.422 zł w 2009r.
              101.638 zł w 2010r.
               101.638 zł w 2011r.
              51.516 zł w 2012r.
- przy ul. Abrahama 82 - Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava"  na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Vitava" - „Pod słońcem", w następujących kwotach:
              47.705 zł w 2009r.
              95.765 zł w 2010r.
              95.765 zł w 2011r
              48.359 zł w 2012r.
- w ZS nr 10 przy ul. L. Staffa 10 - Gdyńskiemu Stowarzyszeniu „Familia"  na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Familia II" dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, w następujących kwotach:
               45.818 zł w 2009r.
               91.260 zł w 2010r.
               91.260 zł w 2011r.
               45.742 zł w 2012r.
- w SP nr 6 przy ul. Cechowej 22 - Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny „Perspektywa" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Socjo" przy SP nr 6 w Gdyni, w następujących kwotach:
               45.502 zł w 2009r.
               90.930 zł w 2010r.
                90.930 zł w 2011r
               45.714 zł w 2012r.
- w SP nr 16 przy ul. Chabrowej 43 - Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny „Perspektywa" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Wesołe Buziaki" przy SP nr 16 w Gdyni, w następujących kwotach:
              46.750 zł w 2009r.
               93.740 zł w 2010r.
               93.740 zł w 2011r
               47.288 zł w 2012r.
- przy ul. Portowej 3 - Stowarzyszeniu Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Wyspa" w Gdyni Śródmieściu, w następujących kwotach:
               48.520 zł w 2009r.
               96.730 zł w 2010r.
                96.730 zł w 2011r.
               48.510 zł w 2012r.
- w dzielnicy Obłuże - Parafii p.w. Św. Judy Tadeusza Apostoła na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii p.w. Św. Judy Tadeusza Apostoła w Gdyni, w następujących kwotach:
               47.704 zł w 2009r.
               95.271 zł w 2010r.
               95.271 zł w 2011r.
               47.866 zł w 2012r.
- w dzielnicy Gdynia Redłowo - Stowarzyszeniu Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl" na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w dzielnicy Gdynia Redowo, w następujących kwotach:
              48.566 zł w 2009r.
               97.042 zł w 2010r.
               97.042 zł w 2011r.
               48.776 zł w 2012r.
2. Zgodnie ze złożonymi ofertami przyznaje się dotacje na realizację zadania: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i ośrodków profilaktyki środowiskowej następującym podmiotom:
- przy ul. Płk. Dąbka 52 - Towarzystwu Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko"  na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko" (przy ul. Płk. Dąbka 52), w następujących kwotach:
                           78.751 zł w 2009r.
                          158.864 zł w 2010r.
                          158.864 zł w 2011r.
                       79.360 zł w 2012r.
- przy ul. Opata Hackiego 17 - Towarzystwu Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko"  na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko" (przy ul. Opata Hackiego 17), w następujących kwotach:
                           78.751 zł w 2009r.
                          158.864 zł w 2010r.
                          158.864 zł w 2011r.
                           79.360 zł w 2012r.
 
 
§ 2
 
Wysokość dotacji w 2009r. wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 839.505,- zł (słownie złotych: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięć ) zostanie sfinansowana ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta Gdyni w dziale 851, rozdz. 85154. Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 1.682.759-, zł (słownie złotych: jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć ) w 2010r.,  1. 682.759 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć ) w 2011r. oraz  845.529 zł ( słownie złotych: osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć ) w 2012 r. zostanie zabezpieczona w dziale 851, rozdziale 85154.                                  
§ 3
Formę i terminy przekazania środków określą umowy.
 
§ 4
Kontrolę merytoryczną nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawuje Wydział Zdrowia.
 
§ 5
Do podpisania umów upoważnia się:
•1.      Wiceprezydent  Ewę Łowkiel
•2.      Naczelnik Wydziału Zdrowia  Teresę Marzejon
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w „Ratuszu" i na stronach portalu internetowego.
                                                 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Magdalena _Kajtoch
Data udostępnienia informacji: 26.06.2009