Zawarcie umowy z wykonawcą - szkolenia i coaching w projekcie dofinansowanym z EFSMiasto Gdynia
 
Gmina Kosakowo
logo Gdyni
Urząd Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. (58) 66 88 000, fax: (058) 620 97 98
e-mail: umgdynia@gdynia.pl

logo Kosakowa
Projektodawca
 
Partner
Logo projektu EFS Kompetentny SamorzadBiuro Projektu: Aleja Marszałka Piłsudskiego 18
81- 382 Gdynia,
tel: (58) 668 84 44, (58) 668 84 40,
fax (58) 668 84 45
 
   


Zawarcie umowy na usługi przeprowadzenia 736 godzin szkoleń i warsztatów, 350 godzin coachingu indywidualnego oraz przygotowania materiałów na szkolenia, warsztaty i coaching dla uczestników projektu pn.: Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Sp. z o.o., ul. Straganiarska 20/22, 80-837 Gdańsk, woj. pomorskie.
DATA PODPISANIA UMOWY: 23.07.2009.
TERMIN REALIZACJI UMOWY: 02.09.2009-18.05.2010r.

WARTOŚĆ UMOWY: 164930 zł.


Projekt: Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w Urzędzie Mista Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo, zgodny z Umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.02.01-00.001/08-00, z dnia 17.12.2008 r.dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.logo POKLProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegologo EFS UE

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Małgorzata Nowak
Data udostępnienia informacji: 23.07.2009