TRISTAR - zintegrowany system zarządzania ruchem

Dnia 29 lipca 2009 r. zawarta została umowa nr KB/526/UI/154/W/2009 na wykonanie
dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.:

„Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze centralnym Trójmiasta
 z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR
”. 

Zamawiający:

GMINA MIASTA GDYNI

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-328 Gdynia,

Telefon 058 668 83 00, fax 668 83 02, e-mail umgdynia@gdynia.pl  

Wykonawca:

Konsorcjum: firmy Sprint So. z o.o. O/Gdańsk, ul.Budowlanych 64E Gdańsk oraz
                             "Budinfo" Zbigniew Siwek, ul. Grażyny 9/10 Kraków


Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR dla przedsięwzięcia p.n.:

„Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze centralnym Trójmiasta
 z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR
”. 


Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 5 098 965,60 zł. brutto

(słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych
 i 60/100) w tym podatek VAT 22%.

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Ewa Jędrzejewska, podinspektor, pok. 227, fax 058 668 83 02

w godz. 8.00-16.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Ewa Jędrzejewska
Data udostępnienia informacji: 04.08.2009