Przebudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd jako etap I przebudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni

Numer umowy:KB/841/UI/298/W/2009
Data podpisania:18.12.2009 r.
Przedmiot zamówienia:Przebudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd jako etap I przebudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. ul. Jana Uphagena 27, 80-273 Gdańsk
Wartość zamówienia:259 890,00 zł. brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć zł. 00/100)
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Długi, podinspektor
Telefon:Telefon 058 668 83 00, fax 668 83 02
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Inwestycji Urzędu miasta Gdyni,Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Data udostępnienia informacji: 15.01.2010