Nowy budynek Urzędu Miasta w Gdyni

Dnia 09.03.2009 r. została zawarta umowa nr KB/200/UI/44/w/2009 r. na opracowanie wielobranżowej koncepcji i wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Urzędu Miasta Gdyni z parkingiem podziemnym i terenami zielonymi w rejonie Skweru Plymouth.  

Zamawiający 


GMINA MIASTA GDYNIA

ul. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  81–382  Gdynia
Telefon  66-88-300,  faks  668-83-02 e-mail:  umgdynia@gdynia.pl 

Wykonawca
 

ARCH-DECO sp. z o.o

ul. Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia

archdeco@archdeco.pl  www.archdeco.pl 

Przedmiot zamówienia  


Opracowanie wielobranżowej koncepcji i wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Urzędu Miasta Gdyni z parkingiem podziemnym i terenami zielonymi w rejonie Skweru Plymouth.

 

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę w wysokości 3 510 856,00 zł netto (słownie: trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) plus podatek VAT 22%, łącznie 4 283 244,32 zł brutto (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści cztery złote 32/100).

Osoby upoważnione do kontaktów:
Izabela Malinowska-Łubińska stanowisko służbowe inspektor, pokój 240, fax 058 6688302 w godz. 8.00-16.00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Izabela Malinowska-Łubińska
Data udostępnienia informacji: 24.03.2009