Adaptacja pomieszczeń SZO nr 4 przy ul.Płk Dąbka 207 na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Gdyni

Dnia 22 lipca 2009 r. zawarta została umowa nr KB/511/UI/142/W/2009 na

wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.:

„Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy
ul. Płk Dąbka 207 na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3 w Gdyni”. 

Zamawiający:

GMINA MIASTA GDYNI

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-328 Gdynia,

Telefon 058 668 83 00, fax 668 83 02, e-mail umgdynia@gdynia.pl  

Wykonawca:

RMK Architekci

ul. Reymonta 15,  81-198 Pogórze, Gm. Kosakowo

 
Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.:

 „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Płk Dąbka 207
na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3 w Gdyni”. 


Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 46 848,00 zł. brutto

(słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem zł. 00/100)

w tym podatek VAT 22%.

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Elżbieta Długi, podinspektor, pok. 227, fax 058 668 83 02

w godz. 8.00-16.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Data udostępnienia informacji: 31.07.2009