„Adaptacja pomieszczeń SP nr 43 przy ul. Porębskiego 21 na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni”.

Dnia 29 lipca 2009 r. zawarta została umowa nr KB/525/UI/153/W/2009 na

wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.:

„Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Porębskiego 21
na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni”. 

Zamawiający:

GMINA MIASTA GDYNI

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-328 Gdynia,

Telefon 058 668 83 00, fax 668 83 02, e-mail umgdynia@gdynia.pl  

Wykonawca:

Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego i Miejskiego Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 76/78, 80-244 Gdańsk


 
Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.:

„Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Po4rębskiego 21
na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni”. 


Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 43 920,00 zł. brutto

(słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia zł. 00/100)

w tym podatek VAT 22%.

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Elżbieta Długi, podinspektor, pok. 227, fax 058 668 83 02

w godz. 8.00-16.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Data udostępnienia informacji: 31.07.2009