Z dnia 2008-12-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.12.2008 r. w sprawie:
 • 8885/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/360/UI/116-W/2007 na wykonanie „Projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Arciszewskich i Muchowskiego oraz na terenie Portu Wojennego w Gdyni”
 • 8886/08/V/S - oddania w użytkowanie lokalu dla Rady Dzielnicy Chwarzno Wiczlino
 • 8887/08/V/M - określenia obowiązków Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 Gdyni po przejęciu w zasób Gminy Miasta Gdyni dwóch lokali mieszkalnych nr 4 i 8 w budynku mieszkalnym przy ul. Żeliwnej 19 w Gdyni
 • 8888/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi ABK- 3 w sprawie podpisania umowy dzierżawy stacji transformatorowej T 2151 Al. Jana Pawła II
 • 8889/08/V/M - przejęcia budynku przy ul. 10-go Lutego 24 w Gdyni w zarząd
 • 8890/08/V/M - wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę za wykonanie kopii zdjęć lotniczych na płycie CD przez Centralne Archiwum Wojskowe
 • 8891/08/V/R - powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Efektywny Samorząd – Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo” oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu
 • 8892/08/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych
 • 8893/08/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych
 • 8894/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2008roku
 • 8895/08/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku lokaty terminowej
 • 8896/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie 620 sztuk pamięci zewnętrznych do komputera wraz z opakowaniem jednostkowym
 • 8897/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 8280/08/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją osadzania reperów wysokościowych na obiektach mostowych Trasy Kwiatkowskiego
 • 8898/08/V/U - uregulowania należności za wykonanie map do celów informacyjnych dla prowadzonych przez Wydział Inwestycji zadań gminnych
 • 8899/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup map na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni
 • 8900/08/V/M - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę „Ośrodka Hipoterapii w Gdyni przy ul. Spółdzielczej”
 • 8901/08/V/M - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 206.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. Bp. Dominika 13 A
 • 8902/08/V/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne poniżej 5.150.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie remontu podjazdów dla osób niepełnosprawnych w NZOZ Wzgórze św. Maksymiliana przy ul. Legionów 67 w Gdyni
 • 8903/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8904/08/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2008
 • 8905/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 4626/08/V/K z 08.01.2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 8906/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 4627/08/V/K z 09.01.2008r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdyni na rok 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 09.01.2009