Z dnia 2008-12-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.12.2008 r. w sprawie:
 • 8808/08/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i Góry Donas
 • 8809/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 7630/08/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu nasadzenia zieleni na skarpie zlokalizowanej na wysokości budynku przy ul. Orlicz Dreszera 26
 • 8810/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 8414/08/V/P z dnia 25.11.2008 r. w sprawie wydzierżawienia łączy od TP S.A. dla potrzeb MCPR
 • 8811/08/V/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na usługę wywozu odpadów z budynku Urzędu i lokali podległych Urzędowi Miasta Gdyni w 2009 r.
 • 8812/08/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie oceny technicznej i wartościowej samochodu służbowego Straży Miejskiej
 • 8813/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8814/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8815/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8816/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8817/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8818/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Janusza Korczaka przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8819/08/V/M - wynajęcia lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 5-7, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz „NUGAT” Spółki z o.o.
 • 8820/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 6679/08/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego – apteki, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Śląskiej 44, lokal do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 8821/08/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, opracowania dokumentacji technicznej wykonania masztu wraz z montażem
 • 8822/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na przedłużenie rejestracji domeny ze stroną internetową o adresach www.gcwp.gdynia.pl oraz www.przedsiebiorczosc.gdynia.pl.
 • 8823/08/V/M - przyjęcia Aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług hostingowych
 • 8824/08/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/1016/OZ/105-W/2008 z dnia 05.06.2008r.oraz w aneksie nr 1/2008
 • 8825/08/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/1026/OZ/115-W/2008 z dnia 05.06.2008r.
 • 8826/08/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/1028/OZ/117-W/2008 z dnia 06.06.2008r.
 • 8827/08/V/O - uchylenia zarządzenia nr 8508/08/V/O dotyczącego akceptacji zmian w umowie SK/555/OZ/07-W/2008 oraz w aneksie nr 1/2008 z dn. 03.07.2008 r.
 • 8828/08/V/O - uchylenia zarządzenia nr 8511/08/V/O dotyczącego akceptacji zmian w umowie SK/767/OZ/94-W/2008
 • 8829/08/V/O - uchylenia zarządzenia nr 8516/08/V/O dotyczącego akceptacji zmian w umowie SK/626/OZ/50-W/2008
 • 8830/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie tabliczek pamiątkowych na zadaniu: „Budowa krytej pływalni w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Stawnej4/6”
 • 8831/08/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie: robót szklarskich ,stolarskich, robót ślusarskich, zakup płyt i akcesoriów meblowych, zakup narzędzi oraz artykułów metalowych, konserwację i naprawę ekspresu do kawy do 14.000 EUR
 • 8832/08/V/S - w sprawie wyrażenia zgody na: konserwacje neonu herbu miasta Gdyni, konserwacje systemu kolejkowego, konserwacje i naprawy niszczarek dokumentów, liczarek banknotów i frankownicy, konserwacje urządzenia kopertującego, konserwacje i naprawy sprzętu AGD oraz maszyn biurowych do 14.000 EUR
 • 8833/08/V/S - wyrażenia zgody na: zakup artykułów hydraulicznych, zakup elektronarzędzi, zakup zamków i dorabianie kluczy, do 14.000 EUR
 • 8834/08/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni
 • 8835/08/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 0-2 lata, mieszkańców Gdyni
 • 8836/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 8638/08/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 8837/08/V/K - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wycenę samochodów przejmowanych na rzecz Gminy na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • 8838/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie emisji reklam w POLSKA Dziennik Bałtycki promujących konkurs „Gdyński Biznesplan 2009”
 • 8839/08/V/P - wyznaczenia terminu składania wniosków na udzielenie dotacji państwowej instytucji kultury na remont „Daru Pomorza” w Gdyni
 • 8840/08/V/S - udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Borkowskiej dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Innowacji
 • 8841/08/V/M - umowy użyczenia nieruchomości Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Redłowskiej w Gdyni dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
 • 8842/08/V/M - przyjęcia „Instrukcji w sprawie trybu udzielania i sprawozdawczości z pomocy publicznej”
 • 8843/08/V/M - zatwierdzenia planu ogólnego zamówień publicznych Urzędu Miasta Gdyni na dostawy, usługi i roboty budowlane na 2009 rok
 • 8844/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Gdańsku ul. Rakoczego dz. 711/6, której właścicielem jest Powiat Miasta Gdańsk, w trybie z wolnej ręki
 • 8845/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Gdańsku ul. Słowackiego dz. 86/1, której właścicielem jest Powiat Miasta Gdańsk, w trybie z wolnej ręki
 • 8846/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Gdańsku ul. Łowców dz. 173, której właścicielem jest Gmina Miasta Gdańsk, w trybie z wolnej ręki
 • 8847/08/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej
 • 8848/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV wraz z ustaleniem wysokości opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości za okres 10 lat wstecz
 • 8849/08/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na oprawę muzyczną uroczystości w USC Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r. o wartości do 14.000 EUR
 • 8850/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup tonerów do kserokopiarek i faksów do 14.000 EUR
 • 8851/08/V/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury w 2009 roku
 • 8852/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR montażu i demontażu elementów wizualnej identyfikacji Gdyni podczas imprez z kalendarza imprez miejskich w 2009 roku oraz flagowania ulicy Świętojańskiej
 • 8853/08/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2008 do umowy nr KB/26/MOPS/2008 na prowadzenia schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni
 • 8854/08/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali teatralnej w celu prowadzenia zajęć o charakterze społeczno-artystycznym w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni
 • 8855/08/V/M - wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użyczenia do 08.08.2009 r. lokalu użytkowego, usytuowanego przy ul. Morskiej 89 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu „CISZA”
 • 8856/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 7230/08/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu użytkowego nr 2, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Chylońskiej 132, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 8857/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 7086/08/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego A, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Bp. Dominika 8-14, kl. 10, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 8858/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 7232/08/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu użytkowego nr 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Morskiej 99, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 8859/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 6694/08/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr U-2, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 5-7, lokal do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 8860/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 6695/08/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr 42a, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 139 Bl. I, lokal do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 8861/08/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na naprawy i konserwacje kserokopiarek i faksów dla UM Gdyni w 2009 r. w części A, B, C oraz unieważnienie wykonawcy w części „D”
 • 8862/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 17/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni z 1 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów UM Gdyni
 • 8863/08/V/S - zmiany regulaminu organizacyjnego UM Gdyni
 • 8864/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Budowa ul. Grodnieńskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 8865/08/V/U - uregulowania należności za wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla prowadzonych przez Wydział Inwestycji zadań gminnych
 • 8866/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia Nabrzeża Pomorskiego w Gdyni
 • 8867/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego „Przebudowy układu drogowego ul. Olimpijskiej, Stryjskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego oraz budową kładki dla pieszych nad torami PKP i ul Gdyńską od al. Zwycięstwa do ul. Łużyckiej w Gdyni”
 • 8868/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 8279/08/V/U w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót polegających na osadzeniu reperów wysokościowych na obiektach mostowych Trasy Kwiatkowskiego
 • 8869/08/V/U - akceptacji zapłaty należności dla PKP S.A. w związku z budową kolektora deszczowego w ul. Starodworcowej w Gdyni realizowaną w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /LII/
 • 8870/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, druku 500 plakatów w formacie A2 z programem imprezy sylwestrowej
 • 8871/08/V/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 8872/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 4405/07/V/P w sprawie powołania zespołu ds. realizacji zadań związanych z organizacją zlotu żaglowców „The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 8873/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie badań lekarskich i psychologicznych oraz badań profilaktycznych pracowników Straży Miejskiej UM Miasta Gdyni
 • 8874/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na dobór szkieł i wykonanie okularów korygujących wzrok, pracownikom UM Gdyni oraz zatwierdzenia oferenta
 • 8875/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 14/2000/III z 26 czerwca 2000 r. w sprawie trybu ustalania wynagrodzeń dyrektorów /kierowników/ jednostek organizacyjnych miasta Gdyni
 • 8876/08/V/P - organizacji w zakresie zabezpieczenia technicznego imprezy „Wspólne kolędowanie” w dniu 27 grudnia 2008 r.
 • 8877/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację zadania: „Prowadzenie psychologiczno-pedagogicznego punktu konsultacyjnego”
 • 8878/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację zadania: „Młodzieżowe Warsztaty Środowiskowe 2009”
 • 8879/08/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/2008 do umowy nr KB/43/MOPS/2004 z 26.11.2004 r. zawartej z Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk” w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 8880/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na prowadzenie kampanii promocyjnej Miasta Gdyni w roku 2009 w TVP Gdańsk
 • 8881/08/V/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania: "Aktywizacja gdyńskiej młodzieży"
 • 8882/08/V/M - przyjęcia aktu założycielskiego spółki "Agencja Rozwoju Gdyni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
 • 8883/08/V/M - powołania członków Rady Nadzorczej spółki "Agencja Rozwoju Gdyni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
 • 8884/08/V/U - zmiany zarządzenia Nr 7370/08/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2008r. dotyczącego wykonania robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 09.01.2009