Z dnia 2008-12-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.12.2008 r. w sprawie:
 • 8674/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 7375/08/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR na wykonanie inwentaryzacji zieleni dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie
 • 8675/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/280/UP/65/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Krasickiego 28
 • 8676/08/V/K - spisania z ewidencji księgowej mandatów karnych kredytowych
 • 8677/08/V/O - przeprowadzenia XI edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
 • 8678/08/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Urzędu Miasta Gdyni w roku 2009 o wartości do 14.000 EUR
 • 8679/08/V/S - podpisania umowy na prace konserwacyjne w budynku podległym Urzędowi Miasta Gdyni
 • 8680/08/V/S - podpisania umowy na konserwację węzła centralnego ogrzewania w budynku podległym Urzędowi Miasta Gdyni
 • 8681/08/V/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 8682/08/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie pieczątek imiennych i nagłówkowych dla Urzędu Miasta Gdyni do 14.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 8683/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup art. spożywczych (owoce, słodycze, soki, mleko) do 14.000 EUR
 • 8684/08/V/S - wyrażenia zgody na ponoszenie opłat za używanie częstotliwości radiowej, zlecenie usługi napraw i konserwacji systemu łączności radiowej i legalizacji alkotestów PSM w 2009 r.
 • 8685/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na monitoring publikacji w Internecie dotyczących działalności samorządu gdyńskiego i wydarzeń w mieście
 • 8686/08/V/M - udzielenia zamówienia na rozszerzenie informacji na stronie internetowej mapy akustycznej miasta Gdyni o dane geodezyjno-kartograficzne
 • 8687/08/V/M - zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia zasad struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy
 • 8688/08/V/M - wykonania prac remontowych w pomieszczeniu schronu przy ul. Morskiej w Gdyni
 • 8689/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Benisławskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa- Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 • 8690/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 15,8 m² zlokalizowanego na placu targowym – (boks nr 342 )
 • 8691/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo pod drogę publiczną
 • 8692/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8693/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8694/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8695/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8696/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dickmana przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8697/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8698/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Płk. Dąbka przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8699/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow.1000 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8700/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 12 011/05/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie zasad przygotowywania i trybu przedkładania projektów uchwał i zarządzeń
 • 8701/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8702/08/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40
 • 8703/08/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nr MG/79/D/07 przedmiotem której jest nieruchomość zabudowana położona przy ul. Wrocławskiej 93
 • 8704/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na produkcję i emisję spotu radiowego promującego konkurs „Gdyński Biznesplan 2009”
 • 8705/08/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na opracowanie i przeniesienie autorskich praw majątkowych do fotografii barwnych do kalendarza planszowego „Gdynia Żeglarska Stolica Polski”
 • 8706/08/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonywanie nadruku na flagach i transparentach o treści promującej wydarzenia z kalendarza imprez miejskich w 2009 roku
 • 8707/08/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 2/2008 do umowy z dnia 19.12.2006 roku zawartej z Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 8708/08/V/M - wymiany drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych przy ul. Dąbrowskiego 9,11,19,45,47,55,57 oraz Wojewody Wachowiaka 33,35,37,45,47,49,51,57 będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 8709/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8710/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup telefonów stacjonarnych
 • 8711/08/V/S - wyrażenia zgody na ubezpieczenie budynku UMG (dawny budynek PLO)
 • 8712/08/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi konwojowania gotówki i ochrony kas w budynku UMG w 2009r.
 • 8713/08/V/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2009 roku”
 • 8714/08/V/M - powołania jury konkursu „Gdyński Biznesplan 2009”
 • 8715/08/V/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
 • 8716/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa kanałów deszczowych w ulicach Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego przed wylotem do rzeki Kaczej”
 • 8717/08/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na pokrycie opłaty z tytułu pisemnej interpretacji prawa podatkowego
 • 8718/08/V/O - aneksu nr 2 do umowy Nr KB/459/OZ/16/W/2007 z dnia 25 czerwca 2007r.
 • 8719/08/V/O - powierzenia prowadzenia Schroniska dla bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni
 • 8720/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup nagrody w X edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni” dla zdobywcy II nagrody w kategorii szkół
 • 8721/08/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR na dzierżawę powierzchni reklamowej od firmy Clear Channel Poland na potrzeby kampanii promującej konkurs Gdyński Biznesplan 2009
 • 8722/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykorzystanie materiałów filmowych z TVP 3, w celach promocyjnych Gminy, do filmu reklamowego Gdynia Żeglarska Stolica Pol
 • 8723/08/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na druk plakatów promujących konkurs Gdyński Biznesplan 2009 oraz wykonanie kopert z nadrukiem
 • 8724/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, druku broszury „Zaproszenie do współpracy The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia”
 • 8725/08/V/P - aktualizacji spotu telewizyjnego pt. ”Społeczna Kampania Informacyjna o programie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV w Gdyni”
 • 8726/08/V/S - podpisania umowy na konserwację dźwigu osobowego w budynku podległym UMG
 • 8727/08/V/S - podpisania umowy na konserwację dźwigu osobowego w budynku podległym UMG
 • 8728/08/V/S - wyrażenia zgody na ubezpieczenie budynku UMG i lokali podległych wraz z wyposażeniem, ubezpieczenie gotówki i osób w 2009 r.
 • 8729/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup projektora multimedialnego do sali posiedzeń Urzędu Miasta Gdyni o wartości do 14.000 EUR
 • 8730/08/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach UMG w roku 2009 o wartości do 14.000 EUR
 • 8731/08/V/S - wyrażenia zgody na konserwację dźwigu osobowego znajdującego się w budynku UMG w roku 2009 o wartości do 14.000 EUR
 • 8732/08/V/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków w roku 2009 na opłatę abonamentową za dostawę programów TV cyfrowej
 • 8733/08/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie ekspertyzy opłacalności naprawy zepsutego projektora multimedialnego marki TOSHIBA będącego na wyposażeniu UMG wartości do 14000 EUR
 • 8734/08/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji systemów alarmowych budynkach UMG w roku 2009 o wartości do 14.000 EUR
 • 8735/08/V/M - wyrażenia zgody na organizację i przeprowadzenie konkursu „Gdyński Biznesplan 2009”
 • 8736/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/584/UP/157/W/2008 na opracowanie wielobranżowej koncepcji ulicy Żwirowej w Gdyni wraz z wykonaniem prognozy ruchu
 • 8737/08/V/R - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu z Programu współpracy transgranicznej Południowy Bałtyk” („INTERFACE”)
 • 8738/08/V/R - podpisania aneksu do umów nr SK/1611/RI/5-W/2008 oraz SK/1612/RI/6-W/2008 na opracowanie Programu Rewitalizacji dla części dzielnic Mały Kack i Działki Leśne, rejon ulic: Wileńskiej, Wołyńskiej, Kazimierza Górskiego, Sportowej, Olimpijskiej i Stryjskiej
 • 8739/08/V/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przygotowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta – etap II”
 • 8740/08/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym
 • 8741/08/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego –garażu na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Batorego
 • 8742/08/V/P - powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia obejmującej zakresem swojego działania teren miasta Sopotu i Gdyni
 • 8743/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie druku plakatów na nośniki kampanii promującej Gdyński Biznesplan 2009
 • 8744/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wynajem 1 nośnika reklamowego typu Scroll na rok 2009, na potrzeby promocji miasta Gdyni
 • 8745/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Smęgorzyńskiej których właścicielem jest Gmina Miasta Gdańsk
 • 8746/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Słowackiego, których właścicielem jest Gmina Miasta Gdańsk
 • 8747/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Goplańskiej, których właścicielem jest Gmina Miasta Gdańsk
 • 8748/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Będomińskiej, której właścicielem jest Gmina Miasta Gdańsk
 • 8749/08/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2008
 • 8750/08/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4626/08/V/K z 08.01.2008 r.
 • 8751/08/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4627/08/V/K z 08.01.2008 r.
 • 8752/08/V/K - przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych objętych księgami rachunkowymi w Wydziale Budżetu
 • 8753/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na monitoring prasy i dostarczenie wycinkowych prasowych na tematy gdyńskie dotyczące spraw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i samorządowych
 • 8754/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk i kolportaż tygodnika „Ratusz”
 • 8755/08/V/P - akceptacji wyniku postępowania na udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR o wartości poniżej 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2009 w „Gazecie Wyborczej”
 • 8756/08/V/P - akceptacji wyniku postępowania na udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR o wartości poniżej 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2009 w „Polska Dziennik Bałtycki”
 • 8757/08/V/P - akceptacji wyniku postępowania na udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR o wartości poniżej 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2009 w „Rzeczypospolitej”
 • 8758/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych w 2009 roku w zakresie wysyłki dokumentów
 • 8759/08/V/P - zorganizowania wigilii środowisk twórczych w klubie „Charlie” w dniu 19.12.2008 r.
 • 8760/08/V/P - zorganizowania imprezy „Wspólne kolędowanie” w dniu 27 grudnia 2008 roku
 • 8761/08/V/P - rozłożenia na raty spłaty niewłaściwie wykorzystanej części dotacji z umowy KB/131/OK/17/W/2006
 • 8762/08/V/P - powołania kapituły i przyjęcia regulaminu Nagrody Literackiej Gdynia
 • 8763/08/V/R - ustanowienia zasad udzielania dofinansowania na likwidację barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków finansowych PFRON oraz zasad udzielenia dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków finansowych PFRON
 • 8764/08/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 4/2008 do umowy nr 49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 8765/08/V/S - zatwierdzenia wyników konkursów dla rad dzielnic „Kultura w dzielnicy” oraz „Piękna dzielnica”
 • 8766/08/V/M - usunięcia awarii instalacji zimnej wody w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Północnej 1 A w Gdyni
 • 8767/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 7591/08/V/M z 16.09.2008 r. oraz zmiany zarządzenia nr 7783/08/V/M z 7.10.2008 r. dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniami do pawilonów gastronomicznych przy al. Jana Pawła II 9 – 11 w Gdyni
 • 8768/08/V/M - usunięcia awarii instalacji kanalizacji sanitarnej przy gminnym lokalu użytkowym na terenie gminnym przy ul. Partyzantów 39 pomiędzy budynkami III oraz IV
 • 8769/08/V/M - objęcia udziałów w kapitale zakładowym Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Gdańsku
 • 8770/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie usunięcia gruzu po zdemontowanej konstrukcji obok placu zabaw przy budynku socjalnym przy ul. Widnej
 • 8771/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie roboty budowlanej „Przebudowa ulicy Mylnej w Gdyni”
 • 8772/08/V/U - akceptacji treści porozumienia do umów na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych rozbudowy ulic Nasypowej, Zielonej i Unruga
 • 8773/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 659/07/V/U z 23 stycznia 2007 r. zatwierdzającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 60.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanału deszczowego w rejonie ulicy Nasypowej w Gdyni
 • 8774/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu oświetlenia Nabrzeża Pomorskiego oraz projektu zieleni wraz z nasadzeniami dla zadania „Budowa pawilonów handlowo-gastronomicznych zlokalizowanych przy al. Jana Pawła II”
 • 8775/08/V/U - zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji umowy nr KB/337/UI/57/W/2008 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa części dachu Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60
 • 8776/08/V/U - zmiany treści umowy dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej” oraz udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z ww. inwestycją
 • 8777/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego powyżej 14.000 EUR a poniżej 206.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską”
 • 8778/08/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/457/UP/135/W/2008 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ul. Aragońskiej w Gdyni
 • 8779/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/431/UP/121/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedłużenie drogi gospodarczej, wykonanej w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego etap III do łącznika pod przejazdem PG1 wraz z wyposażeniem technicznym i kanalizacją sanitarną
 • 8780/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji „Modernizacja ul. Szturmanów w Gdyni”
 • 8781/08/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wybór wykonawcy roboty budowlanej objętej zadaniem „Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską
 • 8782/08/V/U - dokonania płatności stanowiącej pokrycie części kosztów dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych na mocy porozumienia z 16.11.2006 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, Gminą Miasta Sopotu i Gminą Miasta Gdańska, którego przedmiotem jest wdrożenie projektu „Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007 – 2013”
 • 8783/08/V/U - akceptacji treści porozumienia do umowy KB/595/UI/217-W na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Ejsmonda wraz z regulacją gospodarki wodnej na terenie Polanki Redłowskiej
 • 8784/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Gdańsku, ul. Litewskiej /działka nr 24/27/, której właścicielem jest Gmina Miasta Gdańsk
 • 8785/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Gdańsku, ul. Kuśnierskiej i Przemyskiej – w trybie z wolnej ręki
 • 8786/08/V/M - umorzenia zobowiązań PPH „ADRIA” sp. z o.o. w Gdyni wobec PFRON
 • 8787/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników UM Gdyni w 2008 roku
 • 8788/08/V/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobami otępiennymi w tym z chorobą Alzhaimera oraz ich rodzin
 • 8789/08/V/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych”
 • 8790/08/V/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: „Profilaktyka przez sport”
 • 8791/08/V/O - akceptacji aneksu nr 3 do umowy nr KB/427/)Z/22/W/2006 z dnia 30.06.2006 r
 • 8792/08/V/P - energii elektrycznej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego dzielnicy Gdynia Orłowo
 • 8793/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 6514/08/V/P w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy prezydentem miasta Gdyni a KW Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania policji na terenie miasta Gdyni w 2008 roku
 • 8794/08/V/R - wyrażenia zgody na rozłożenie na raty spłaty pobranej nienależnie dotacji za 2007 rok z tytułu prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej przez Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni
 • 8795/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na druk zaproszeń oraz przygotowanie poczęstunku podczas uroczystego otwarcia Hali Sportowo-Widowiskowej w Gdyni
 • 8796/08/V/P - uchylenia zarządzenia nr 7546/08/V/P z 2008-09-10 w sprawie realizacji w Gdyni dwóch odcinków programu pt: "Kanapa Metropolii"
 • 8797/08/V/P - zlecenia wykonania rysunków pastelowych przedstawiających gdyńskie panoramy
 • 8798/08/V/P - organizacji edycji festiwalu „Metropolia jest Okey – Święto Kultury Metropolii”
 • 8799/08/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na prowadzenie kampanii promocyjnej miasta Gdyni w roku 2009 w TVP Gdańsk
 • 8800/08/V/P - produkcji spotu telewizyjnego pt. „Sylwester 2008” który będzie emitowany w Telewizji Gdańskiej oraz w telewizji mobilnej
 • 8801/08/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku lokaty terminowej
 • 8802/08/V/U - zmiany Zarządzenia: Nr 2682/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2007 r. na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie zmian w projekcie przebudowy stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej – II etap (trybuna VIP)
 • 8803/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację tradycyjnej zabawy sylwestrowej
 • 8804/08/V/O - wyrażenia zgody na zlecenie w trybie do 14 000 Euro wykonania koncepcji programowo – przestrzennej identyfikacji ul. Świętojańskiej w Gdyni przy zastosowaniu niskiej roślinności

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 19.12.2008