Z dnia 2008-12-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.12.2008 r. w sprawie:
 • 8586/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi odkażania akt w komorze próżniowej Archiwum Państwowego w Gdańsku
 • 8587/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi digitalizacji dokumentacji spraw dotyczących wywłaszczeń i zwrotów
 • 8588/08/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację tradycyjnej zabawy sylwestrowej
 • 8589/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 6216/08/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z 2008-05-20 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie rzeźby przedstawiającej chłopca oraz zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr SK/948/OK/76-W/2008
 • 8590/08/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 8591/08/V/P - przeglądu i wymiany zużytych części schodołazu gąsienicowego
 • 8592/08/V/P - zakupu i montażu sprzętu łączności
 • 8593/08/V/M - udzielenia zamówienia na wykonanie ortofotomapy obszaru Gdyni
 • 8594/08/V/M - przejęcia lokali mieszkalnych nr 4 i 8 w budynku mieszkalnym przy ul. Żeliwnej 19 w Gdyni w zasób gminny
 • 8595/08/V/M - wykonania ogrodzenia nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 212 w Gdyni
 • 8596/08/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni
 • 8597/08/V/M - wykonania usług sanitarnych w lokalu mieszkalnym przy ul. Korzeniowskiego 31 w Gdyni
 • 8598/08/V/M - remontu lokali mieszkalnych przy ul. Arciszewskich, Dickmana, Wojewody Wachowiaka w Gdyni
 • 8599/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8600/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8601/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Cynkowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8602/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Lesoka , przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8603/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Złotej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8604/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Złotej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8605/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 20 sek. spotu reklamującego konkurs „Gdyński Biznesplan 2009”
 • 8606/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na produkcję kopii płyty DVD z filmem reklamowym „Gdynia – Żeglarska Stolica Polski”
 • 8607/08/V/M - przejęcia budynku mieszkalnego przy ul. Widna 8 w Gdyni w zasób gminny
 • 8608/08/V/M - podpisania umowy najmu dotyczącej lokalu przy ul. Waszyngtona oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę czynszu najmu
 • 8609/08/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na naprawy oraz konserwacje kserokopiarek i faksów dla UMG w 2009r.
 • 8610/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup odkurzaczy o wartości do 14.000 EUR
 • 8611/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup wózków do sprzątania o wartości do 14.000 EUR
 • 8612/08/V/U - zawarcia porozumienia z Inicjatorem po zrealizowaniu zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej DN 300 oraz układu drogowego przy ul. Owsianej 13 w Gdyni” w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 8613/08/V/U - zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2008r.,realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 8614/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
 • 8615/08/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 8616/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8617/08/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 8618/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8619/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację widowiska poświęconego wydarzeniom Grudnia 70 w zakresie realizacji telewizyjnej i organizacji artystycznej
 • 8620/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk kalendarzy planszowych „Gdynia Żeglarska Stolica Polski”
 • 8621/08/V/S - wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia z tytułu wykonania wyceny koni
 • 8622/08/V/M - uchylenia zarządzeń o numerach 7088/08/V/M, 7089/08/V/M, 7090/08/V/M, 7923/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni dotyczących ustalenia ceny oraz wykazu lokali niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 • 8623/08/V/K - spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
 • 8624/08/V/P - ustalenia składu osobowego Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 • 8625/08/V/O - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – w sesji zimowej 2008r.
 • 8626/08/V/O - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w sesji zimowej 2008r
 • 8627/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1140m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8628/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Krawieckiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8629/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1000m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8630/08/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup sprzętu p.poż dla OSP w Wiczlinie
 • 8631/08/V/O - wyrażenia zgody na zakup artykułów sportowych, pomocy dydaktycznych dla świetlicy socjoterapeutycznej „Wyspa” o wartości do 14.000 EUR
 • 8632/08/V/O - aneksu nr 2 do umowy nr KB/932/OZ/33/W/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
 • 8633/08/V/U - sprostowania omyłki w aneksie nr 1/2003 do umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizację i w okresie gwarancji zadania pn. „Oświetlenie ulicy Zielonej na odcinku od ulicy Płk. Dąbka do pętli autobusowej Babie Doły w Gdyni”
 • 8634/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 6220/08/V/U na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Grodnieńskiej w Gdyni
 • 8635/08/V/M - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na realizację asysty technicznej – autorskiej oprogramowania komputerowego w Wydziale Geodezji
 • 8636/08/V/P - zakupu 600 egzemplarzy płyty CD „To nie na darmo....Grudzień 1970 w Gdańsku i Gdyni” od oficyny wydawniczej Verbi Causa
 • 8637/08/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Arendta Dickmana 38
 • 8638/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Chwaszczyńskiej – rejon dawnego „Polifarbu”
 • 8639/08/V/U - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na wykonanie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Chylońską /w rejonie ul. Żytniej/ w Gdyni
 • 8640/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie sygnalizacji świetlnej na ul. Jaskółczej w Gdyni /w rejonie budynku nr 20/ oraz upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 8641/08/V/M - zawarcia umowy o opróżnienie magazynu UM przy ul. Halickiej 6 i wywóz rzeczy zdeponowanych w wyniku eksmisji z lat ubiegłych
 • 8642/08/V/M - zawarcia umowy zlecenia na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej
 • 8643/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie badań geotechnicznych pod studnię rozsączającą dla ośrodka hipoterapii w Gdyni
 • 8644/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 4716/08/V/M w sprawie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania wraz z jednoczesną adaptacją istniejącego budynku wymiennikowni ciepła położonego w Gdyni przy ul. Widnej 8 na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej i klubu seniora
 • 8645/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na promocję miasta Gdyni przez zespół koszykarek Lotos PKO BP Gdynia
 • 8646/08/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2008
 • 8647/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 4626/08/V/K z 08.01.2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 8648/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 4627/08/V/K z 08.01.2008 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 8649/08/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na administrowanie nieruchomością w Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w miesiącu grudniu 2008 r.
 • 8650/08/V/S - zakupu pilotów do bramy wjazdowej do budynku przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni
 • 8651/08/V/P - zakupu odkurzacza do pomieszczeń na Żeglarzy 5
 • 8652/08/V/S - akceptacji wniosku o rozpoczęci postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz modemów dla UM Gdyni
 • 8653/08/V/R - powołania Rady Powiatowego Programu Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej obejmującej zakresem swojego działania
 • 8654/08/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania
 • 8655/08/V/R - zatwierdzenia do realizacji Programu Wsparcia Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
 • 8656/08/V/R - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rok 2009
 • 8657/08/V/R - zawarcia umowy z Fundacją „Niesiemy Pomoc” w Gdyni na przyjęcie do realizacji zadania: świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni, w obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1 i 4
 • 8658/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/337/UI/57/W/2007 na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa części dachu Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni
 • 8659/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/767/UI/304/W/2007 z dnia 12 grudnia 2007 roku na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
 • 8660/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pt. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”
 • 8661/08/V/U - zawarcia aneksu nr 7 do umowy nr C/236/03/156 o dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej w Gdyni ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
 • 8662/08/V/U - sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 8278/08/V/U z 12 listopada 2008 r.
 • 8663/08/V/U - zlecenia kontroli inwestycji gminnych
 • 8664/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wizualizacji stadionu rugby przy ul. Sportowej
 • 8665/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia działki nr 164/20 położonej przy ul. Źródło Marii zajętej pod budowę chodnika
 • 8667/08/V/P - współorganizacji konkursu dla programistów w Gdyni
 • 8667/08/V/P - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty 206.000 EUR na druk i kolportaż tygodnika „Ratusz” oraz skład, druk i dostawę Monitora Rady Miasta Gdyni w roku 2009
 • 8668/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/115/UP/34/W/2008 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Mikołaja w Gdyni
 • 8669/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/470/UP/132/W/2008 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Radosnej”
 • 8670/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/33/UP/7/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”
 • 8671/08/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wprowadzenie zmian w opracowanej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 16.12.2008