Z dnia 2008-12-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.12.2008 r. w sprawie:
 • 8463/08/V/P przyznania nagród Prezydenta Miasta Gdyni w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury laureatom konkursu organizowanego przez TVP Gdańsk „25 razy Wałęsa”
 • 8464/08/V/P przyznania Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni
 • 8465/08/V/P powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 0-2 lata, mieszkańców Gdyni
 • 8466/08/V/P powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni
 • 8467/08/V/P ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego utrzymania sprawności fizycznej i psychicznej osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni
 • 8468/08/V/P ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni
 • 8469/08/V/P dokonania zmian w umowie Nr KB/507/PON/29/W/2008 zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni
 • 8470/08/V/P dokonania zmian w umowie Nr KB/275/PON/26/W/2008 zawartej z Polskim Związkiem Niewidomych Koło Powiatowe w Gdyni
 • 8471/08/V/P powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2009 roku”
 • 8472/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: ,,Budowa kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie nawierzchni w ul. Górniczej w Gdyni’’
 • 8473/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie ekspertyzy oceniającej stan techniczny budynku kaplicy przy ZCK w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76
 • 8474/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie geodezyjnego wydzielenia pasa drogowego ul. Cechowej w Gdyni
 • 8475/08/V/O 5.1. dofinansowania zakupu nagród i materiałów niezbędnych do przygotowania VIII Mistrzostw Gdyni w Siłowaniu na Rękę organizowanych przez Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
 • 8476/08/V/O zmian w zarządzeniu nr 8203/08/V/0 Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zawarcia umów zlecenie na prowadzenie zajęć logopedycznych i edukacyjno-opiekuńczych w przedszkolach w ramach projektu „Małe dzieci w wielkim mieście”
 • 8477/08/V/O zasad przyznawania środków finansowych na organizację zajęć w czasie ferii zimowych i wakacji letnich w Gdyni dla samorządowych placówek oświatowych i GOSIR-u
 • 8478/08/V/S uruchomienia środków finansowych w roku 2009 na dostawę energii elektrycznej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 8479/08/V/S zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7059/2008/V/S dotyczącego uruchomienia środków finansowych w roku 2008 na dostawę energii elektrycznej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
 • 8480/08/V/S uruchomienia środków finansowych w roku 2009 na dostawę energii cieplnej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 8481/08/V/S podpisania umowy na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej dla lokalu podległego UMG
 • 8482/08/V/M wymiany posadzki w korytarzu pomieszczenia kryzysowego w budynku socjalnym przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
 • 8483/08/V/M prac remontowych w budynku socjalnym przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
 • 8484/08/V/M wymiany drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Berlinga 10 w Gdyni
 • 8485/08/V/M naprawy kanalizacji i usuwania awarii na terenie gminnym przy Al. Jana Pawła II 9-11 w Gdyni
 • 8486/08/V/M zabezpieczenia skarpy oraz wykonania studni chłonnej we wnętrzu blokowym przy ul. Śląskiej 51 w Gdyni
 • 8487/08/V/M wyrażenia zgody na uiszczenie opłaty za wydanie warunków technicznych na podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej „Ośrodka hipoterapeutycznego”
 • 8488/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Pawiej 13B w Gdyni
 • 8489/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8490/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8491/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8492/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8493/08/V/M cofnięcia powództwa, o wydanie lokalu położonego przy ul. Żelaznej w Gdyni, wniesionego przez Gminę Miasta Gdynia
 • 8494/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8495/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej ul. Wiejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8496/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej ul. Wiejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8497/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8498/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.J.Korzeniowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8499/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Leszczynki przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8500/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa na terenie Zespołu Parkowo Dworskiego w Gdyni Kolibkach, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 31.12.2009 r
 • 8501/08/V/M zgody na zamianę nieruchomości, polegającą na nabyciu od Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej prawa użytkowania wieczystego i oddaniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni w użytkowanie wieczyste na rzecz tej Spółdzielni poprzez jego ustanowienie
 • 8502/08/V/M określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej, dla nieruchomości położonej przy ul. Kacze Buki 18
 • 8503/08/V/M zmiany brzmienia zarządzenia nr 8264/08/V/M w sprawie zlecenia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie kopiowania materiału filmowego Kroniki Wydarzeń Gdyńskich 2008
 • 8504/08/V/M udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie barwnego opracowania panoramicznego wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
 • 8505/08/V/M udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi tłumaczenia z języka polskiego na język angielski treści miejskiego folderu gospodarczego
 • 8506/08/V/M oddawania w najem gruntów gminnych zabudowanych garażami wybudowanymi ze środków własnych użytkowników jako obiekty czasowe na okres do 3 lat
 • 8507/08/V/O akceptacji zmian w umowie SK/584/OZ/22-w/2008 z dnia 11.04.2008r.
 • 8508/08/V/O akceptacji zmian w umowie SK/555/OZ/07-W/2008 z dnia 10.042008r oraz aneksie nr 1/2008 z dn.03.07.2008 r.
 • 8509/08/V/O akceptacji zmian w umowie SK/750/OZ/85-w/2008 z dnia 11.04.2008r.
 • 8510/08/V/O akceptacji zmian w umowie SK/624/OZ/48-W/2008 z dnia 11.04.2008r
 • 8511/08/V/O akceptacji zmian w umowie SK/767/OZ/94-w/2008 z dnia 10.04.2008r
 • 8512/08/V/O akceptacji zmian w umowie SK/773/OZ/100-w/2008 z dnia 10.04.2008r
 • 8513/08/V/O akceptacji zmian w umowie SK/591/OZ/17-w/2007 z dnia 08.05.2007r
 • 8514/08/V/O akceptacji zmian w umowie SK/595/OZ/21-w/2007 z dnia 08.05.2007r
 • 8515/08/V/O akceptacji zmian w umowie SK/624/OZ/48-W/2008 z dnia 11.04.2008r
 • 8516/08/V/O akceptacji zmian w umowie SK/626/OZ/50-W/2008 z dnia 11.04.2008r
 • 8517/08/V/U akceptacji treści aneksu Nr 1 do umowy KB/617/UP/165/W/2008 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego parkingu przy ul. Wileńskiej w Gdyni
 • 8518/08/V/S przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, organizowanego pod patronatem Wojewody Pomorskiego (XII edycja – 2008r.)
 • 8519/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę ul. Krawieckiej będącej w użytkowaniu wieczystym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • 8520/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV - Wzgórze Św. Maksymiliana , przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 31.12.2009 r
 • 8521/08/V/M udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie projektu kalendarza wieloplanszowego na rok 2009 zatytułowanego „Gdynia – Żeglarska Stolica Polski”
 • 8522/08/V/M zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania węży świetlnych do ozdób świątecznych w kształcie choinki
 • 8523/08/V/M zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, druku życzeń do karnetów świątecznych
 • 8524/08/V/M zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, przygotowania materiałów do prezentacji na konferencję ewaluacyjną Sektorowego Programu Operacyjnego Transport
 • 8525/08/V/S zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008r
 • 8526/08/V/S uruchomienie środków finansowych w roku 2009 na dostawę mediów do pomieszczeń przy ul. Zakręt do Oksywia 10 w Gdyni - zajmowanych przez Straż Miejską
 • 8527/08/V/S uruchomienie środków finansowych w roku 2009 na dostawę mediów do pomieszczeń przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni - zajmowanych przez Straż Miejską
 • 8528/08/V/S zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów czynszu oraz dostarczanych mediów do lokali eksploatowanych przy ul. Partyzantów 42, ul. Władysława IV 37, Al. Marsz. Piłsudskiego 18, ul. T. Wendy 7/9, ul. Legionów 130, ul. Armii Krajowej 44, ul. Świętojańskiej 141, ul. 3 Maja 27/31, ul. Władysława IV 12/14, Al. Zwycięstwa 291a, Al. Zwycięstwa 291 oraz Białostockiej 3 w Gdyni w 2009 roku
 • 8529/08/V/S podpisania umowy na ochronę obiektu i mienia w budynku podległym UMG
 • 8530/08/V/S podpisania umowy na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej do budynku podległego UMG
 • 8531/08/V/S podpisania umowy na dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków dla budynku podległego UMG
 • 8532/08/V/S podpisania umowy na sprzedaż i dostawę energii cieplnej do budynku podległego UMG
 • 8533/08/V/S podpisania umowy na utrzymanie porządku i czystości w budynku podległym UMG
 • 8534/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2008roku
 • 8535/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Częstochowskiej 6 B przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8536/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jesionowej 15A , przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8537/08/V/U zawarcia aneksu do umowy nr KB/281/UKZ/4/W/2008 dotyczącej dotacji na prace renowacyjne w budynku dawnego FE BGK przy ul. 3 Maja 27 – 31 w Gdyni oraz zawarcia aneksu do umowy nr KB/427/UKZ/8/W/2008 dotyczącej dotacji na prace renowacyjne i rekonstrukcyjne budynku dawnego FE BGK przy ul. 3 Maja 27 – 31 w Gdyni
 • 8538/08/V/U zmiany treści zarządzenia nr 5859/08/V/U Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego zawarcia umów w sprawie dotacji przyznanych przez Radę Miasta Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni
 • 8539/08/V/M uchylenia zarządzenia Nr 8318/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego na placu targowym – (boks handlowy nr 249 )
 • 8540/08/V/M nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na ustawienie ławy stałej o powierzchni 1,0 m² będącej częścią nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 38 zabudowanej obiektami Miejskich Hal Targowych
 • 8541/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wycen nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania z tytułu utraty ich wartości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 8542/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 41 jako działka nr 301 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i docelowo drogi publicznej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 8543/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr KB/304/UP/74/W/2008 z dnia 05.05.2008 r. na wykonanie koncepcji odtworzenia Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych
 • 8544/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy infrastruktury technicznej w ul. Jana z Tarnowa w ramach zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni”
 • 8545/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 37 jako działki nr: 304/49, 304/50, 304/51, 304/4, 304/5, 304/52 przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 8546/08/V/M nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śmidowicza stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 8547/08/V/P wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w roku 2009 w „Polska Dziennik Bałtycki”
 • 8548/08/V/P wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w roku 2009 w „Gazecie Wyborczej”
 • 8549/08/V/P wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w roku 2009 w „Rzeczpospolitej”
 • 8550/08/V/P zmiany treści zarządzenia nr 8441/08/V/P z 25.11.2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie kampanii informacyjnej na temat systemu płatnego parkowania
 • 8551/08/V/P zorganizowania imprezy „Muminkowe Mikołajki” w dniu 6 grudnia 2008 roku
 • 8552/08/V/P zorganizowania imprezy „Mikołaje na motorach” w dniu 7 grudnia 2008 roku
 • 8553/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdyni Śródmieście imprezy pod hasłem „Wigilia Polska” na terenie SP nr 21
 • 8554/08/V/P zawarcia aneksu do umowy nr SK/1946/OK/148-W/2008 z 14 listopada 2008 r. na dofinansowanie wydania książki „Śladami ludzi morza. Jan Stankiewicz – kapitan żeglugi wielkiej”
 • 8555/08/V/P organizacji wyjazdu gdyńskiej delegacji na uroczystości z okazji 80 rocznicy powstania i 20 rocznicy reaktywowania Związku Sybiraków
 • 8556/08/V/P zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2009
 • 8557/08/V/P powołania komisji oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania „Aktywizacja gdyńskiej młodzieży przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego”
 • 8558/08/V/P druku plansz edukacyjnych wraz z naklejkami do wykorzystania w kampanii społecznej i konkursu „Jak żyć w przyjaźni?”
 • 8559/08/V/P wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację widowiska poświęconego wydarzeniom „Grudnia ‘70” w zakresie realizacji telewizyjnej i organizacji artystycznej
 • 8560/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
 • 8561/08/V/U wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla zadania: „Odwodnienie ul. Rybaków"
 • 8562/08/V/U wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – w trybie zamówienia z wolnej ręki na wprowadzenie zmian w opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni
 • 8563/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej”
 • 8564/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn. „Budowa ulicy Grodnieńskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 8565/08/V/U zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie nawierzchni w ul. Górniczej w Gdyni”
 • 8566/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy KB/109/UO/30/W/2008 na wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia ul. Rybaków w Gdyni
 • 8567/08/V/U udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na opracowanie projektów na przebudowę lub zabezpieczenie kabli MW zlokalizowanych w Gdyni w obrębie pasa drogowego ul. Unruga i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 8568/08/V/U zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Przebudowa trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa w Gdyni”
 • 8569/08/V/O zakupu pomocy logopedycznych dla gdyńskich przedszkoli samorządowych w Gdyni od firmy „Komlogo Piotr Gruba” z Niezdrowic w celu realizacji projektu „Małe dzieci w wielkim mieście” w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”
 • 8570/08/V/O zakupu tonerów i tuszy dla UM Gdyni od firmy P.H. „KAS J. Kasperski sp. j.” w Gdyni na obsługę projektu „Małe dzieci w wielkim mieście” w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”
 • 8571/08/V/O dofinansowania kosztów zakupu materiałów dekoracyjnych na tradycyjny Świąteczny Koncert Galowy organizowany przez MDK w Gdyni
 • 8572/08/V/O zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup prawa do używania programu komputerowego Sigma Optivum – moduł SIO
 • 8573/08/V/S akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na dostawę materiałów biurowych dla UMG na 2009 rok
 • 8574/08/V/S dostawy do 14.000 EUR bonów towarowych uprawniających do zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych w tym dla dzieci i młodzieży w 2008 r.
 • 8575/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników UM Gdyni w 2008 roku
 • 8576/08/V/S wyrażenia zgody na usunięcie awarii instalacji c.o. w budynku podległym UMG o wartości do 14.000 EUR
 • 8577/08/V/S wyrażenia zgody na zakup wieszaków ubraniowych i wózków transportowych o wartości do 14.000 EUR
 • 8578/08/V/P akceptacji aneksu nr 5 do porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a KW Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania policji na terenie miasta Gdyni w roku 2008
 • 8579/08/V/P dzierżawy łącza analogowego dwutorowego od TP S.A. dla potrzeb MCZK
 • 8580/08/V/R udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie opinii na temat opracowania pn: „Analiza ekonomiczno-finansowa dla inwestycji „Przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana w Gdyni”
 • 8581/08/V/R zawarcia umowy partnerskiej ze Szpitalem Morskim im. PCK w Gdyni dotyczącej ustanowienia zasad współpracy w zakresie realizacji projektu pn: „Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia”
 • 8582/08/V/R zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Gdyni przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej na prowadzenie w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej – Dom dla Młodzieży

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 09.12.2008