Z dnia 2008-11-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.11.2008 r. w sprawie:
 • 8352/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdyni Śródmieście imprezy pod hasłem „Wybrałem Zdrowe Życie”
 • 8353/08/V/P dofinansowania wydania książki „Właściciele wolnego sołectwa i karczmy Gdyni”
 • 8354/08/V/P dofinansowania wydania książki „Na zachodzie i w domu”
 • 8355/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: ,,Przebudowa trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa w Gdyni’’
 • 8356/08/V/U wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Lipowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 8357/08/V/R ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze wiosenno – letnim roku akademickiego 2008/2009 oraz w semestrze jesienno – zimowym roku akademickiego 2009/2010”
 • 8358/08/V/R upoważnienia do podpisania porozumienia nr 4/2008 z Powiatem Gdańskim w sprawie pokrywania przez Powiat kosztów rehabilitacji mieszkańca Pruszcza Gdańskiego w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się w Gdyni przy ulicy Jęczmiennej 8 w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 8359/08/V/R akceptacji aneksu Nr 1/2008 do umowy KB/25/MOPS/2008 dotyczącego prowadzenia schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
 • 8360/08/V/O dofinansowania kosztów związanych z organizacją przez III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni XXII Przeglądu Piosenki Anglo – Amerykańskiej
 • 8361/08/V/O dofinansowania kosztów organizacji IX Gdyńskiego Przeglądu Jasełek przygotowywanego przez Szkołę Podstawową nr 33, Gimnazjum nr 11 i IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 • 8362/08/V/O ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni
 • 8363/08/V/O wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 11 w Gdyni dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni
 • 8364/08/V/O akceptacji zmian w umowie SK/1016/OZ/105-W/2008 z dnia 05.06.2008r
 • 8365/08/V/O akceptacji zmian w umowie SK/1018/OZ/107-W/2008 z dnia 09.06.2008r
 • 8366/08/V/O aneksu nr 1 do umowy Nr KB/479/OZ/22/W/2007 z dnia 25 czerwca 2007r
 • 8367/08/V/S wyrażenia zgody na uregulowanie opłat związanych z rejestracją i ubezpieczeniem trzech samochodów dla UMG w 2008 r.
 • 8368/08/V/S wyrażenia zgody na wykonanie przeglądów technicznych samochodów służbowych Urzędu Miasta do 14.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 8369/08/V/S wyrażenia zgody na zamieszczenie informacji o Urzędzie Miasta Gdyni w Panoramie Firm oraz akceptacja oferenta
 • 8370/08/V/S wyrażenia zgody na naprawy samochodów służbowych UMG, marki Renault ; marki Skoda do 14 000 EUR
 • 8371/08/V/S wyrażenia zgody na podpisanie aneksu zwiększającego wartość umowy na naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej
 • 8372/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację ogłoszenia prasowego w roku 2008 w „Rzeczpospolitej” w sprawie wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo- kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali
 • 8373/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2008 roku
 • 8374/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac z zakresu archiwizacji dokumentów w Wydziale Geodezji
 • 8375/08/V/M remontu szamba przy gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wileńskiej nr 93 w Gdyni
 • 8376/08/V/M ustanowienia dozoru budynku mieszkalnego przy ul. Folwarcznej 11A w Gdyni
 • 8377/08/V/M konserwacji systemu monitoringu przy ul. Żeglarzy 5 i 7
 • 8378/08/V/M uchylenia zarządzenia nr 5104/08/V/M dotyczącego wykonania adaptacji pomieszczeń gminnych na lokale mieszkalne przy ul. Chrzanowskiego 14 w Gdyni
 • 8379/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 • 8380/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 • 8381/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8382/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8383/08/V/M kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8384/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej ul. Puckiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8385/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Olgierda 64 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8386/08/V/M wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej i sądowej oraz uchylenia zarządzenia nr 6806/08/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01 lipca 2008 roku
 • 8387/08/V/M skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (ul. Władysława IV - Wzgórze Św. Maksymiliana)
 • 8388/08/V/M zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/101/D/06 z dnia 12 lipca 2006 r., przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Rdestowej
 • 8389/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny zabudowanej nieruchomości gminnej położonej przy ul. Ruchu Oporu w trybie z wolnej ręki
 • 8390/08/V/M zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, gdyńskich kart świątecznych
 • 8391/08/V/M akceptacji wyników zapytania ofertowego na opracowanie graficzne materiałów reklamowych zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 8392/08/V/M sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu 8151/08/V/M z dnia 3 listopada 2008 roku zmieniającym zarządzenie nr 7743/08/V/M z dnia 30 września 2008 roku
 • 8393/08/V/S wyrażenia zgody na zakup farb marki „Sto” na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni
 • 8394/08/V/S wyrażenia zgody na wymianę filtra powietrza w centrali klimatyzacyjnej VBW znajdującej się w Wydziale Budynków
 • 8395/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie obudowy grzejników sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni przy ul. Narcyzowej 6
 • 8396/08/V/M wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni
 • 8397/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w Gdańsku
 • 8398/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku
 • 8399/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na tłumaczenie
 • 8400/08/V/P świadczenia usługi wsparcia technicznego w zakresie obsługi informatycznej aplikacji GPS Monitor i Rejestr GPS
 • 8401/08/V/P wykonania naprawy kamer systemu monitoringu wizyjnego Miasta Gdyni
 • 8402/08/V/P zakupu sprzętu nagłaśniającego do sali zarządzania kryzysowego
 • 8403/08/V/P zawarcia umowy użyczenia z KM PSP w Gdyni na użyczenie zabytkowego samochodu pożarniczego
 • 8404/08/V/M skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 8405/08/V/O wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 11 w Gdyni dla Komendy Miejskiej Policji w Gdyni
 • 8406/08/V/O powołania komisji oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie prowadzenia Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo”
 • 8407/08/V/O wyrażenia zgody na zlecenie w trybie zamówienia publicznego do 14.000 EUR wykonania badań jakości wód rzeki Kaczej
 • 8408/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na obsługę radiową biura prasowego dotyczącą działalności Urzędu Miasta Gdyni i wydarzeń w mieście
 • 8409/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 513,5 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dembińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8410/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału 15/16 nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjska-Przemyska
 • 8411/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Osiedle Bernadowo
 • 8412/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości
 • 8413/08/V/S wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wymianę blacharki w samochodzie pożarniczym Jelcz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 8414/08/V/P wydzierżawienia łączy od TP S.A. dla potrzeb MCPR
 • 8415/08/V/O akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/537/UO/37-W/2008 na dofinansowanie zadania „Wystawki jesień 2008 - zbiórka odpadów wielkogabarytowych” dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 • 8416/08/V/O akceptacji zmiany treści umowy nr KB/319/UP/80/W/2008 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną
 • 8417/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr KB/256/UI/78/W/2007 na wykonanie zadania pn. „Geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej i budowę ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego”
 • 8418/08/V/U wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia ul. Turkusowej w Gdyni
 • 8419/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr KB/83/UI/34/W/2007 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nowej Łużyckiej
 • 8420/08/V/U wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 206.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: ,,Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską’’
 • 8421/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy KB/426/UP/120/W/2008 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową budowy kanalizacji deszczowej w ulicach: Żółkiewskiego, ks. Miegonia oraz części ul. Muchowskiego w Gdyni
 • 8422/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy KB/593/UI/215/W/2007 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy istniejącej infrastruktury w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni
 • 8423/08/V/U wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę w zakresie remontu i wzmocnienia stropu części budynku Zespołu Szkół nr 15 w Gdyni Chwarznie przy ul. Jowisza 60
 • 8424/08/V/M zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk ulotki w języku esperanto pt: „Spacerkiem po Gdyni”
 • 8425/08/V/P unieważnienia w części A postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EUR na druk i kolportaż tygodnika „Ratusz” oraz skład, druk i dostawę Monitora Rady Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 8426/08/V/U zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Oświetlenie drogowe w ul. Bernadowskiej w Gdyni”
 • 8427/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia placu zabaw przy ul. Dedala
 • 8428/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Oświetlenie drogowe w ul. Bernadowskiej w Gdyni”
 • 8429/08/V/U zamówienia wykonania druku książki z artykułami z konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”
 • 8430/08/V/U zamówienia opracowania tłumaczenia na język angielski artykułów z konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”
 • 8431/08/V/U zamówienia wykonania konserwatorskich kart ewidencyjnych dla dwóch obiektów zabytkowych z zespołu Dowództwa Floty na Oksywiu w Gdyni
 • 8432/08/V/U zamówienia wykonania programów prac konserwatorskich dla remontu elewacji trzech budynków zabytkowych w Gdyni
 • 8433/08/V/U zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Przebudowa ul. Wzgórze Bernadowo w Gdyni”
 • 8434/08/V/P zakupu 26 egzemplarzy książki pt. „Mała historia Gdyni” autorstwa Izabeli Pawlik i Stanisława Kudławca
 • 8435/08/V/P wykonania książeczki „18 zasad pomocnych w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi”
 • 8436/08/V/P realizacji projektu rzeźbiarskiego wraz z odlewem tablicy upamiętniającej Wiesławę Kwiatkowską
 • 8437/08/V/P zorganizowania gdyńskiej edycji objazdowego festiwalu filmowego „Watch Does” Prawa Człowieka w Filmie
 • 8438/08/V/P wykonania wpinek z logo konkursu „Gdynia bez barier”
 • 8439/08/V/P dokonania zmian w umowie nr KB/199/PON/6/W/2008 zawartej 28.02.2008 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Klubem Sportowym Niepełnosprawnych „START-GDYNIA”
 • 8440/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację Gdynia Design Days 2009 dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w Warszawie
 • 8441/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie kampanii informacyjnej na temat systemu płatnego parkowania
 • 8442/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na druk ulotek informacyjnych skierowanych do gdyńskich maturzystów
 • 8443/08/V/P dofinansowania wydania książki Barbary Kanold pt. „Serwus, Panie chief” przez Polnord Oskar
 • 8444/08/V/P zawarcia aneksu do umowy nr SK/416/OK/15/W/2008 z 7 marca 2008 r. na dofinansowanie wydania książki Joanny Chojki pt. „Gra o zbawienie. O dramatach Tadeusza Słobodzianka” przez Księgarnię Akademicką z Krakowa
 • 8445/08/V/P zawarcia aneksu do umowy nr SK/1789/OK/138/W/2008 z 25 sierpnia 2008 r. na dofinansowanie wydania książki Henryka Pestki pt. „Tenis w Gdyni w latach 1924-2007” przez wydawnictwo „Libra Print”
 • 8446/08/V/S zatwierdzenia składów komisji oceniających wnioski składane do konkursów dla rad dzielnic „Kultura w dzielnicy” oraz „Piękna dzielnica”
 • 8447/08/V/R zawarcia aneksu do umowy na wykonanie analiz i dokumentów dla projektu pn. „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitarnym Trójmiasta”
 • 8448/08/V/M wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 5.150.000 EUR na wykonanie remontu podjazdów dla osób niepełnosprawnych w NZOZ Wzgórze św. Maksymiliana przy ul. Legionów 67 w Gdyni
 • 8449/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy na likwidację szamba wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej SP nr 37 ul. Wiczlińska 93 w Gdyni
 • 8450/08/V/M źródła finansowania oświadczenia w formie aktu notarialnego w przedmiocie ustanowienia przez Gminę Miasta Gdyni służebności gruntowej na nieruchomościach położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 8451/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na projekt, budowę oraz wdrożenie serwisu internetowego zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 8452/08/V/M zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 4 min. filmu reklamowego „Gdynia - Żeglarska Stolica Polski”
 • 8453/08/V/O przyznania premii dyrektorowi SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
 • 8454/08/V/O przekazania dotacji SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 2008 roku
 • 8455/08/V/O aneksu nr 1 do umowy nr KB/478/)Z/21/W/2007 z 25 czerwca 2007 r.
 • 8456/08/V/K zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2008
 • 8457/08/V/K zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4626/08/V/K z 8.01.2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 8458/08/V/K zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4627/08/V/K z 8.01.2008 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2008 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 09.12.2008