Z dnia 2008-11-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.11.2008 r. w sprawie:
 • 8207/08/V/R - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu z programu Interreg IVB Central Europe Programme „South-North Axis”
 • 8208/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług na rzecz dzieci niewidomych i niedowidzących, mieszkańców Gdyni
 • 8209/08/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr SK/820/OK./37-W/2008 na dofinansowanie wydania książki Kazimierza Nowosielskiego pt. „Galeria. Eseje i notatki o współczesnym malarstwie polskim”
 • 8210/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie dokumentu „Advance Notice” („Wstępnych Informacji dla Żaglowców”) w związku z organizacją regat „The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia”
 • 8211/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu i druk gdyńskiego kalendarza pozarządowego na rok 2009
 • 8212/08/V/P - wyboru w trybie zamówienia z wolnej ręki współorganizatora wydarzenia artystycznego o nazwie Gdynia Design Days 2009
 • 8213/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/383/UI/70/W/2008 dotyczącej zadania: ,,Budowa ul. Grodnieńskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 8214/08/V/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej „Gdyńskie Centrum Innowacji” oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
 • 8215/08/V/R - nadzoru sprawowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nad Ośrodkiem adopcyjno – opiekuńczym w Gdyni
 • 8216/08/V/O - zakupu nagród i materiałów na konkurs „Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 29 w Gdyni
 • 8217/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup prawa do używania programu komputerowego Sigma Optivum – moduł SIO
 • 8218/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów i materiałów niezbędnych do przygotowania Konkursu Wiedzy o Marynarce Wojennej organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
 • 8219/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Miejskiego Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 26
 • 8220/08/V/O - zawarcia umów zlecenie na prowadzenie zajęć logopedycznych i edukacyjno-opiekuńczych w Przedszkolu Samorządowym nr 36 w ramach projektu „Małe dzieci w wielkim mieście” rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”
 • 8221/08/V/O - upoważnienia do podpisania przez dyrektorów szkół umowy z rodzicami /prawnymi opiekunami/ uczniów niepełnosprawnych w zakresie zwrotu kosztów przejazdu na trasie dom – szkoła
 • 8222/08/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 8223/08/V/S - podpisania umowy na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej do budynku podległego UMG
 • 8224/08/V/M - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 10B
 • 8225/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Bosmańskiej 38
 • 8226/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sambora - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8227/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kalksztajnów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8228/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo pod drogę publiczną
 • 8229/08/V/M - zatwierdzenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przewidzianych do wynajęcia w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego oraz regulaminu przetargu
 • 8230/08/V/M - rozwiązania z Gdyńską Spółdzielnią Mieszkaniową umowy użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości położonej przy ulicy Sępiej i Bławatnej
 • 8231/08/V/M - wyrażenia zgody na organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Gdyni
 • 8232/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie toreb papierowych z logo Gdyni
 • 8233/08/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/85/OZ/2-W/2008 z dnia 09.01.2008r.
 • 8234/08/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/84/OZ/2-W/2008 z dnia 09.01.2008r.
 • 8235/08/V/M - ustanowienia dozoru obiektu - przystań rybacka w Gdyni-Oksywiu
 • 8236/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Batalionów Chłopskich 14 w Gdyni
 • 8237/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Ujejskiego 23 w Gdyni
 • 8238/08/V/M - wykonania prac remontowych zewnętrznych w budynku mieszkalnym przy Wojewody Wachowiaka 47-49 w Gdyni
 • 8239/08/V/O - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne, o wartość do 14.000 EUR na realizację zadania „Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV”
 • 8240/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Sopocie przy ul. Grunwaldzka, której właścicielem jest Powiat Miasta Sopot
 • 8241/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną
 • 8242/08/V/M - rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Owsianej
 • 8243/08/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie modernizacji systemu alarmowego znajdującego się w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w budynku UMG
 • 8244/08/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie modernizacji systemu alarmowego pomieszczeń remizy strażackiej w Gdyni Wiczlino przy ul. Wiczlińskiej 66 o wartości do 14.000 EUR
 • 8245/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup aparatów fotograficznych na potrzeby UMG wartości do 14.000 EUR
 • 8246/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup faksu laserowego Canon L140 dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku
 • 8247/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 8059/08/V/S dotyczącego wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej – przeszkolenie 40 pracowników Urzędu Miasta Gdyni nt: „Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym”
 • 8248/08/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Urzędu Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych
 • 8249/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków 8
 • 8250/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zielonej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8251/08/V/M - wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użyczenia lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Władysława IV 51 stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni
 • 8252/08/V/R - zawarcia aneksu do umowy o współpracy partnerskiej z Gminą Kosakowo w zakresie wdrażania projektu pn.: „Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”
 • 8253/08/V/O - wyrażenia zgody na wynajem sali w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni dla Stowarzyszenia „Akademia Umiejętności”
 • 8254/08/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni dla Fundacji Rozwoju Edukacji TREFL
 • 8255/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2008roku
 • 8256/08/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/133/OK/10/W/2008 na realizacje zadania: Scena 138 – edukacyjny projekt artystyczny”
 • 8257/08/V/M - wyrażenia zgody na przeprowadzenie akcji promocyjnej „Gdyńskie dukaty lokalne” z okazji zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 8258/08/V/S - wyrażenia zgody na naprawę aparatu fotograficznego SONY Cyber-shot DSC- S650 będącego na stanie UMG wartości do 14000 EUR
 • 8259/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na emisję ogłoszenia dotyczącego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Gdyni w dodatku do POLSKA Dziennik Bałtycki pt. „Praca”
 • 8260/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na sprzedaż energii elektrycznej do Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II
 • 8261/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Tokarskiej 7A
 • 8262/08/V/P - wykonania kopert kartonowych z nadrukiem logo programu „Gdynia bez barier”
 • 8263/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków 6, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8264/08/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie kopiowania materiału filmowego Kroniki Wydarzeń Gdyńskich 2008
 • 8265/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 8175/08/V/M dotyczącego ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Adm. J. Unruga
 • 8266/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 7724/08/V/S
 • 8267/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na zakup książek
 • 8268/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Pawiej 33, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 8269/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Chylońskiej 168B
 • 8270/08/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na produkcję i emisję spotu radiowego z okazji gdyńskich obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
 • 8271/08/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni, przy ul. Kieleckiej
 • 8272/08/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr 140/06 z 24.08.2006 r.
 • 8273/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego ul. Turkusowej w Gdyni
 • 8274/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Przebudowa ul. Wzgórze Bernadowo w Gdyni”
 • 8275/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Budowa oświetlenia przy ul. Rtęciowej w Gdyni”
 • 8276/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy zadania „Budowa oświetlenia przy ul. Żelaznej w Gdyni”
 • 8277/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „wymiana oświetlenia w ul. Miętowej i ul. Nowowiczlińskiej w Gdyni”
 • 8278/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w ul. Spokojnej w Gdyni
 • 8279/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót polegających na osadzeniu reperów wysokościowych na obiektach mostowych Trasy Kwiatkowskiego
 • 8280/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót polegających na osadzeniu reperów wysokościowych na obiektach mostowych Trasy Kwiatkowskiego
 • 8281/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/251/UI/38/W/2008 z 18.04.2008 r. dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej”
 • 8282/08/V/U - zmiany treści umowy dot. zadania inwestycyjnego „budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starodworcowej w Gdyni” realizowanego w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 8283/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Osada Rybacka
 • 8284/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na przygotowanie przedstawienia teatralnego dla uczniów gdyńskich szkół
 • 8285/08/V/P - zamówienia zmian w CMS /panelu administracyjnym/ do redagowania www.gdynia.pl
 • 8286/08/V/P - powołania zespołu przy Prezydencie Miasta Gdyni ds. badania historii harcerstwa pomorskiego
 • 8287/08/V/P - zakupu 25 egzemplarzy książki pt. „Prawda i Prawo”
 • 8288/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 3865/07/V/P z 23.10.2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gdyńskiej Nagrody Literackiej w Kategorii Dramatu
 • 8289/08/V/P - organizacji uroczystości związanej z 90. rocznicą utworzenia Marynarki Wojennej RP
 • 8290/08/V/R - powołania przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
 • 8291/08/V/R - powołania sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 18.11.2008