Z dnia 2008-11-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.11.2008 r. w sprawie:
 • 8115/08/V/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów
 • 8116/08/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EUR na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r.
 • 8117/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi: dostęp do Internetu DSL tp
 • 8118/08/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 5.150.000 EUR na wykonanie remontu podjazdów dla niepełnosprawnych w NZOZ Wzgórze Św. Maksymiliana przy ul. Legionów 67 w Gdyni
 • 8119/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Orzeszkowej 13 w Gdyni
 • 8120/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 20 w Gdyni
 • 8121/08/V/M - wykonania projektu rozbiórki i zabezpieczenia dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Dickmana 24 w Gdyni
 • 8122/08/V/M - wykonania ekspertyzy technicznej lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Szafranowej 12D w Gdyni
 • 8123/08/V/M - wykonania zabezpieczenia skarpy na nieruchomości gminnej przy ul. Wielkopolskiej 98 w Gdyni
 • 8124/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 7642/08/V/M z dnia 23.09.2008 r. dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego sprawy o wydanie lokalu przy ul. Zielonej
 • 8125/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8126/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8127/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8128/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8129/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8130/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8131/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8132/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8133/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8134/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8135/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8136/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8137/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8138/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8139/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8140/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8141/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8142/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Małopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8143/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szyprów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8144/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8145/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Św. Mikołaja przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8146/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Żwirki i Wigury przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8147/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zbożowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8148/08/V/M - ustalenia wykazu oraz warunków oddania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Manganowej i Rtęciowej
 • 8149/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny zabudowanej nieruchomości gminnej położonej przy ul. Chylońskiej 168B w trybie z wolnej ręki
 • 8150/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny zabudowanej nieruchomości gminnej położonej przy ul. Tokarskiej 7A w trybie z wolnej ręki
 • 8151/08/V/M - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7743/08/V/M z dnia 30 września 2008 roku
 • 8152/08/V/M - zlecenia do kwoty 14 000 EUR, wykonania, montażu i demontażu baneru informującego o przetargu na nieruchomość przy ul. Orłowskiej w Gdyni
 • 8153/08/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie znaczków metalowych z herbem i logo Gdyni
 • 8154/08/V/O - upoważnienia dyrektorów gdyńskich szkół do czynności koniecznych do zrealizowania rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r.
 • 8155/08/V/M - ogłoszenia i akceptacji treści regulaminu Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego produkcji i sprzedaży pamiątek i upominków reklamowych z logotypem zlotu największych żaglowców świata The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 8156/08/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/559/OZ/19-W/2008 z dnia 10.04.2008r.
 • 8157/08/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/560/OZ/19-W/2008 z dnia 10.04.2008r.
 • 8158/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Derdowskiego 11 w Gdyni
 • 8159/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 7948/08/V/P dotyczącego uruchomienia monitoringu wizyjnego w dzielnicy Witomino dla potrzeb służb porządkowych
 • 8160/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup obuwia dla pracowników Urzędu w 2008r. oraz akceptacji wyboru oferenta do 14.000 EUR
 • 8161/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z wprowadzeniem danych wojskowych
 • 8162/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z wprowadzeniem danych wojskowych
 • 8163/08/V/O - akceptacji aneksu nr 3 do umowy KB/428/OZ/23/W/2006 z dnia 30.06.2006r.
 • 8164/08/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni dla zespołu muzycznego przy Franciszkańskim Centrum Kultury w Gdyni
 • 8165/08/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sal w celu prowadzenia spotkań grup „Odyseja Umysłu” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 8166/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku 7-18 lat, mieszkańców Gdyni
 • 8167/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rutowej 6, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 8168/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki o wartości do 14.000 EUR na usługę – audit pośredni Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 8169/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku
 • 8170/08/V/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Ludziom Starym, Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „SENIOR” w Kołobrzegu, prowadzącym Dom Pomocy Społecznej w Piotrowicach 1, 78-114 gmina Dygowo, w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach
 • 8171/08/V/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Ludziom Starym, Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „SENIOR” w Kołobrzegu, prowadzącym Dom Pomocy Społecznej w Piotrowicach 1, 78-114 gmina Dygowo, w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach
 • 8172/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
 • 8173/08/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/2008 do umowy Nr KB/40/MOPS/2004 z dnia 19.10.2004 r. zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 8174/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej ozn. na km 38, jako działki nr 260/33 i 260/34 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-Zachód, rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo pod drogę publiczną
 • 8175/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Adm. J. Unruga przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8176/08/V/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami przeznaczonymi do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
 • 8177/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Przebendowskich przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
 • 8178/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-Zachód, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną
 • 8179/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków /dz. nr 1062/10/ przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8180/08/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Utwardzenie nawierzchni płytami YOMB w ul. Goska w Gdyni”
 • 8181/08/V/M - ustanowienia dozoru budynku przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni
 • 8182/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie izolacji pionowej fundamentów baru mlecznego „Szkolny” przy ul. Morskiej 97 w Gdyni
 • 8183/08/V/M - przyjęcia Instrukcji w sprawie trybu udzielania zamówień publicznych
 • 8184/08/V/U - uregulowania należności z tytułu dokonania odbioru przebudowy części dachu /z wyjątkiem bloku żywieniowego/ Zespołu Szkół Nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni, w osiach od A do L oraz od 2 do 29
 • 8185/08/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Architektów w Gdyni”
 • 8186/08/V/P - wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EUR na druk i kolportaż tygodnika „Ratusz” oraz skład, druk i dostawę Monitora RM Gdyni w 2009 r.
 • 8187/08/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Oksywie w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 8188/08/V/P - zakupu 75 egzemplarzy cyklu powieściowego złożonego z trzech pozycji: „W rozbitym lustrze”, „Gorycz sierpniowej nocy”, „U schyłku dnia”
 • 8189/08/V/P - realizacji projektu rzeźbiarskiego wraz z formą gipsową postaci Antoniego Suchanka siedzącego na ławce przy molo orłowskim w Gdyni
 • 8190/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację obchodów Dnia Niepodległości
 • 8191/08/V/P - organizacji koncertu orkiestry Sinfonietta Cracovia w dniu 11 listopada 2008 r.
 • 8192/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 7681/08/V/U z 23.09.2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie rozgraniczenia rzeki Kaczej w Gdyni
 • 8193/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 4809/08/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej trzech przepompowni ścieków sanitarnych w Gdyni Wiczlinie
 • 8194/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 2208/07/V/U z 22.05.2007 r. w sprawie rozbudowy ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni
 • 8195/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 6626/08/V/U z 17.06.2008 r. dotyczącego pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego
 • 8196/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/748/UI/296/W/2007 z 30.11.2007 r. na wykonanie roboty budowlanej: „Przebudowa ul. Mylnej w Gdyni”
 • 8197/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/446/UI/84/W/2008 z 4.08.2008 r. na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Modernizacja ulicy Tetmajera w Gdyni – II etap”
 • 8198/08/V/U - uregulowania należności za wykonanie ortofotopompy dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej”
 • 8199/08/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 8200/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie w trybie z wolnej ręki wycen zabudowanych nieruchomości stanowiących własność oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 18.11.2008