Z dnia 2008-10-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.10.2008 r. w sprawie:
 • 7985/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/726/UI/283/W/2007 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Orłowskiej – etap I
 • 7986/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/160/UP/39/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy odcinka ul. Orłowskiej
 • 7987/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/449/UP/126/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wodociągu na odcinku ul. Orłowskiej – od posesji przy ul. Orłowskiej 35 do zakończenia łuku ulicy
 • 7988/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/115/UP/34/W/2008 na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Mikołaja w Gdyni
 • 7989/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/316/UI/54/W/2008 na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni
 • 7990/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: ,,Utwardzenie nawierzchni płytami YOMB w ul. Goska w Gdyni’’
 • 7991/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Architektów w Gdyni’’
 • 7992/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: ,,Budowa parkingu przy ul. Widnej, Rolniczej i Strażackiej w Gdyni’
 • 7993/08/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Modernizacja ul. Szturmanów w Gdyni”
 • 7994/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/595/UI/217-W/2007 na wykonanie: „Projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ul. Ejsmonda w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających i regulacją gospodarki wodnej na terenie Polanki Redłowskiej”
 • 7995/08/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do wartości 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Zakręt do Oksywia o pętlę trolejbusową przy SKM Gdynia Grabówek”
 • 7996/08/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków w celu pokrycia kosztów oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.10- go Lutego 24, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz własności posadowionych na niej budynków stanowiących własność użytkownika wieczyste
 • 7997/08/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do wartości 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej i przebudową oświetlenia w osiedlu Fikakowo w Gdyni”
 • 7998/08/V/U - uregulowania należności za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym ulicy Pawiej w Gdyni w związku z budową Domu Pomocy Społecznej
 • 7999/08/V/U - uregulowania należności za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym ulicy Spokojnej w Gdyni w związku z rozbudową Cmentarza Komunalnego
 • 8000/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR, na wykonanie operatu wodno – prawnego oraz dodatkowego zakresu projektu przebudowy ul. Orłowskiej
 • 8001/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR na wykonanie geodezyjnych wydzieleń pasów drogowych, podziału nieruchomości gminnej na działki zamienne oraz wznowienie punktów granicznych w obszarze Gdynia Zachód
 • 8002/08/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych
 • 8003/08/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą Alzhaimera, oraz ich opiekunów
 • 8004/08/V/M - udzielenia zamówienia dodatkowego na modernizację operatu ewidencji gruntów w zakresie budynków na wydzielonym obszarze Miasta Gdyni
 • 8005/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Okoniewskiego w Gdyni
 • 8006/08/V/M - wykonania ogrodzenia nieruchomości przy ul. Witomińskiej w Gdyni
 • 8007/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni
 • 8008/08/V/M - przyjęcia treści umowy użyczenia składników majątkowych na potrzeby Pomorskiego Miasteczka Zawodów
 • 8009/08/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego –garażu numer 10 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Batorego
 • 8010/08/V/M - skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
 • 8011/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej ozn. na km 22 jako działka nr 328/1, 328/2 i 328/3 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i docelowo drogi publicznej w obszarze Gdynia - Zachód
 • 8012/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału we współwłasności nieruchomości niezbędnych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczonych pod drogi publiczne
 • 8013/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 8014/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kameliowej
 • 8015/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Kornela Makuszyńskiego
 • 8016/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej na Łąkach Cisowskich przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8017/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Rybaków
 • 8018/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Jana Brzechwy
 • 8019/08/V/M - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o nakazanie opróżnienia i opuszczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. Morskiej 95
 • 8020/08/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta dotyczących wypłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu
 • 8021/08/V/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni
 • 8022/08/V/M - akceptacji zakupu do kwoty 14.000 EUR zestawu komputerowego do użytku Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
 • 8023/08/V/R - akceptacji aneksu Nr 7/2008 do umowy KB/28/MOPS/2006 na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni
 • 8024/08/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2009 roku
 • 8025/08/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/126/OK/3/W/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Komenda Hufca Gdynia
 • 8026/08/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
 • 8027/08/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 0-2 lata, mieszkańców Gdyni
 • 8028/08/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni
 • 8029/08/V/M - wyrażenia zgody na wynajęcie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Rolnicza 10 na okres do 3 lat lokalu użytkowego, usytuowanego w piwnicy budynku przy ul. Rolniczej 10 A w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 8030/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału 45/100 we własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną
 • 8031/08/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (nr 277/11, 211/13)
 • 8032/08/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Oksywie w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 8033/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo pod drogę publiczną
 • 8034/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Miasta Gdyni miasta na prawach powiatu prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej pod budowę ul. Janka Wiśniewskiego
 • 8035/08/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wybór Wykonawcy roboty budowlanej objętej zadaniem: ,,Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego ,,SKATE PLAZA’’ w Gdyni pomiędzy ul. Jana z Kolna i ul. Wójta Radtkego”
 • 8036/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację „Pokazów Filmów Litewskich”
 • 8037/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 7597/08/V/U dotyczącego wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego rozbudowy sieci trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Zakręt do Oksywia pętlę trolejbusową przy SKM Gdynia Grabówek”
 • 8038/08/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania: Aktywizacja gdyńskiej młodzieży
 • 8039/08/V/U - zawarcia porozumienia dot. realizacji umowy nr KB/708/UI/275/W/2007 na wykonanie zadania pn.: budowa drogi ul. Staniszewskiego – Sokółka IV wraz z wpustami deszczowymi realizowanego w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 8040/08/V/M - upoważnienia do podpisania aneksów do umów dzierżaw dotyczących zwiększenia powierzchni na terenie Zespołu Miejskich Hal Targowych administrowanych przez Spółkę Akcyjną Miejskie Hale Targowe
 • 8041/08/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Oliwkowej i Sojowej w Gdyni”
 • 8042/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania:”Wymiana oświetlenia ulicy Miętowej i Nowowiczlińskiej”
 • 8043/08/V/S - udzielenia pełnomocnictwa pani Annie Borkowskiej dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Innowacji
 • 8044/08/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 8045/08/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 8046/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/109/UP/30/W/2008 z dnia 18.02.2008 r. na wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej odwodnienia ul. Rybaków
 • 8047/08/V/U - podpisania umowy z PKP PLK S.A. w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP i SKM oraz nad Drogą Gdyńską pomiędzy Al. Zwycięstwa, a ul. Łużycką”
 • 8048/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia terenu przeznaczonego pod budowę ciągu pieszo – jezdnego łączącego ul. Narcyzową z ul. Konwaliową w Gdyni
 • 8049/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/443/UI/W/2008 oraz udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn. „Przebudowa parteru pawilonu „C” ZS Nr 10 w Gdyni na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej”
 • 8050/08/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 7856/08/V/M w sprawie zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, druku folderu „Gdynia –Orłowo”
 • 8051/08/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, zamieszczenia artykułów prasowych poświęconych modernizacji przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu – etap I
 • 8052/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na emisję ogłoszenia informującego o przetargu nieruchomości gminnej w Gdyni Orłowie w magazynie Portu Lotniczego Gdańsk – Live&Travel
 • 8053/08/V/P - wykonania miniaturek sztandaru dla Oddziału Zabezpieczenia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • 8054/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie odbitek cyfrowych do zgłoszeń do konkursu Bramy Kraju 2008
 • 8055/08/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na dostawę dwóch samochodów osobowych dla UM Gdyni w 2008 r.
 • 8056/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup lamp halogenowych do projektora multimedialnego marki TOSHIBA będącego na wyposażeniu UM Gdyni – o wartości do 14.000 EUR
 • 8057/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup regałów przesuwnych – o wartości do 14.000 EUR
 • 8058/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup lampek, kalkulatorów i czajników – o wartości do 14.000 EUR
 • 8059/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej – przeszkolenie 40 pracowników UM Gdyni na temat „Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym”
 • 8060/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup dwóch systemów nawigacji samochodowej
 • 8061/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup pojemników na klucze dla Straży Miejskiej - o wartości do 14.000 EUR
 • 8062/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup glazury i terakoty na potrzeby UM Gdyni - o wartości do 14.000 EUR
 • 8063/08/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku lokaty terminowej
 • 8064/08/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2008
 • 8065/08/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta nr 4626/08/V/K z 08.01.2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 8066/08/V/K - zarządzenia Prezydenta Miasta nr 4627/08/V/K z 08.01.2008 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 8067/08/V/P - dofinansowania wydania książki „Szum młodości”
 • 8068/08/V/P - dofinansowania wydania broszury „Nieznane Kaszuby” w wersji angielskiej
 • 8069/08/V/P - dofinansowania wydania książki „Śladami ludzi morza. Jan Stankiewicz – kapitan żeglugi wielkiej”
 • 8070/08/V/P - dofinansowania wydania książki „Mniejszości narodowe w Gdyni w latach 1944-2004”
 • 8071/08/V/R - powołania "Kapituły Nagród" wnioskującej do Prezydenta Miasta Gdyni o przyznanie nagród za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej
 • 8072/08/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania
 • 8073/08/V/R - aneksu nr 5/2008 do umowy KB/11/MOPS/2007 z dnia 09.08.2007 r. w sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni
 • 8074/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie projektu zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej przy Placu Konstytucji w Gdyni wraz z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej do obowiązujących przepisów i nowej lokalizacji przejścia i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 8075/08/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację obchodów Dnia Niepodległości
 • 8076/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację wydarzeń kulturalnych pod nazwą „Spotkania jesienne z laureatami Nagrody Literackiej Gdynia”
 • 8077/08/V/P - wykonania kalendarzy „Gdynia bez barier” na rok 2009
 • 8078/08/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w altach 2007 – 2013” – zadanie III
 • 8079/08/V/P - organizacji wernisażu promującego kalendarz na rok 2009
 • 8080/08/V/U - zamówienia wykonania dokumentacji konserwatorsko-architektonicznej rewaloryzacji budynku zabytkowego przy ul. Orłowskiej 8 w Gdyni
 • 8081/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn. „Budowa ulicy Grodnieńskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 8082/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu I etap”
 • 8083/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/383/UI/70/W/2008 z 27.06.2008 na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Budowa ulicy Grodnieńskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 8084/08/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/390/UI/71/W/2008 z 26.06.2008 r. na wykonanie roboty budowlanej na zadaniu „przebudowa części /z wyjątkiem bloku żywieniowego/ ZS nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni” w osiach od A do L oraz od 2 do 29
 • 8085/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Budowa parkingu przy ul. Widnej, Rolniczej i Strażackiej w Gdyni”
 • 8086/08/V/U - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na opracowanie materiałów do studium wykonalności – część techniczna dla inwestycji pn. „Przebudowa węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP
 • 8087/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 4345/07/V/U z 11.12.2007 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Partyzantów w Gdyni etap II
 • 8088/08/V/U - zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na opracowanie analizy rozwiązań funkcjonalnych strefy scen i zaplecza scenicznego nowoprojektowanego budynku teatru, w ramach zadania pn „ Budowa Parku Rady Europy – Centrum Kultury w Gdyni”
 • 8089/08/V/U - zmiany treści umowy z inicjatorem na wykonanie robót na zadaniu pn. „Budowa kolektora deszczowego w ulicy Starodworcowej w Gdyni” realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 8090/08/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 206.000 EUR na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: „Modernizacja ul. Szturmanów w Gdyni”
 • 8091/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 8092/08/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Kieleckiej i ul. Warszawskiej
 • 8093/08/V/U - ustalenia szczegółowych warunków budowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową – budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego 6 kondygnacyjnego z dwoma kondycjami podziemnymi na terenie działki nr 579/36 km pomiędzy ulicami Kłajpedzka, Wielkopolska i Kowieńska w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 8094/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie sesji zdjęciowej oraz zakup materiału zdjęciowego
 • 8095/08/V/U - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej ozn. na km 22, jako działka nr 330/5 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód, a docelowo pod drogę publiczną oraz uchylenia zarządzenia nr 7747/08/V/M z 30.09.2008 r.
 • 8096/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej ozn. na km 22, jako działki nr 330/8 i 330/9 przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód, a docelowo pod drogę publiczną
 • 8097/08/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nr MG/25/99 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Władysława IV
 • 8098/08/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nr MG/13/D/07 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Jana Brzechwy
 • 8099/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jana Brzechwy przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 8100/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla terenu w rejonie ul. Spółdzielczej w Gdyni
 • 8101/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ośrodka hipoterapii w Gdyni
 • 8102/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie rozbudowy monitoringu wizyjnego dla potrzeb Straży Miejskiej przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni
 • 8103/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Bema 11 w Gdyni
 • 8104/08/V/M - wywozu i utylizacji odpadów, nietypowych śmieci, sprzętu z terenu nieruchomości gminnych przy ul. Orłowskiej 17, 17 a, 17 b w Gdyni
 • 8105/08/V/O - zmian w zarządzeniu nr 1835/07/V/0 oraz zawarcie aneksu do umowy
 • 8106/08/V/O - wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych przychodni kardiologicznej przy Szpitalu Miejskim im. PCK w Gdyni i upoważnienia o podpisania umowy o dotację celową
 • 8107/08/V/O - zmiany zarządzenia nr 6476/08/V/O z 03.06.2008 r. dotyczącego wyrażenia zgody na wykonanie opracowania pt. „Rośliny alergenne w zieleni miejskiej w Gdyni”
 • 8108/08/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: „Profilaktyka przez sport”
 • 8109/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na aktualizację programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Unruga-Szlifierzy w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 8110/08/V/U - akceptacji treści porozumienia do umowy nr KB/81/UI/30/W/2006 z 26.01.2006 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni
 • 8111/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie badań kordonowych na terenie Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy
 • 8112/08/V/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizację Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni”
 • 8113/08/V/U - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych związanych z inwestycją: „Przebudowa części dachu ZS nr 15"
 • 8114/08/V/U - akceptacji treści aneksu do umowy KB/421/UP/118/W/2008 na wykonanie geodezyjnego wydzielenia pasa drogowego ulic: Olimpijskiej, Stryjskiej,Sportowej i Wileńskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 03.11.2008