Z dnia 2008-09-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.09.2008 r. w sprawie:
 • 7692/08/V/S - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 7693/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 3875/V/2007/R Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie przystąpienia przez Urząd Miasta Gdyni do przygotowania edukacyjnego projektu badawczego „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej”
 • 7694/08/V/U - akceptacji umowy służebności gruntowej
 • 7695/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 480/50 położonej przy ul. Św. Mikołaja 37
 • 7696/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród, medali i pucharów dla laureatów „IV Gdyńskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczo – Ekologicznego o puchar Prezydenta Miasta Gdyni” i „IV Gdyńskiego Młodzieżowego Marszu na orientację o puchar im. Wacława Jakubowskiego” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 33 w Gdyni i Klub Turystyki Pieszej PTTK „Belfer”
 • 7697/08/V/O - częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Rumi
 • 7698/08/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie prowadzenia Schroniska dla Bezpańskich Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni ul. Małokacka 3A w czasie od 01.01.2009r. do 31.12.2011r.”
 • 7699/08/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania znaczków metalowych z herbem Miasta Gdyni
 • 7700/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Placu Dworcowym w Gdyni-Chyloni przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7701/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na Łąkach Cisowskich przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7702/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej a docelowo pod drogę publiczną
 • 7703/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul.Manganowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 3 lat
 • 7704/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sochaczewskiej w Gdyni
 • 7705/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sochaczewskiej w Gdyni przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7706/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rdestowej w Gdyni
 • 7707/08/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 7708/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 7709/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej , przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 7710/08/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym przy ul. Chylońskiej, oraz nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej
 • 7711/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul.Manganowej 29 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 3 lat
 • 7712/08/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie auli szkolnej w zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
 • 7713/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7714/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej
 • 7715/08/V/O - powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora VI liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
 • 7716/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/593/UI/215/W/2007 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową budowy kanalizacji deszczowej w ul. Jana z Tarnowa
 • 7717/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego dla zadania: „Budowa przyłącza i wypustów deszczowych na skrzyżowaniu ul. Ornej z ul. Goska”
 • 7718/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania: „Wymiana oświetlenia w ul. Miętowej i ul. Nowowiczlińskiej
 • 7719/08/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków budowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową – budową hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalno – biurową na działce położonej przy ul. Hutniczej
 • 7720/08/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na „Rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni”
 • 7721/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów wykończeniowych do nowej wykładziny o wartości do 14.000 EUR
 • 7722/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów AGD dla Straży Miejskiej o wartości do 14.000 EUR
 • 7723/08/V/U - uregulowania należności za wyłączenie z rolniczego użytkowania gruntu rolnego, przeznaczonego pod budowę odcinka ul. Grodnieńskiej w Gdyni
 • 7724/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 592/08/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 stycznia 2008 r.
 • 7725/08/V/S - zakupu akcesoriów samochodowych na potrzeby samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni oraz akceptację wyboru oferenta
 • 7726/08/V/M - ustalenia ceny, wykazu oraz warunków przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bsmańskiej 120 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 7727/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku
 • 7728/08/V/O - zmiany zrządzenia nr 838/07/V/0 oraz zawarcia aneksu do umów
 • 7729/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych miasta
 • 7730/08/V/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 7731/08/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2008
 • 7732/08/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4626/08/V/K w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2008
 • 7733/08/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4627/08/V/K w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na rok 2008
 • 7734/08/V/P - organizacji wystawy z okazji 50 – lecia TVP Gdańsk
 • 7735/08/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków budowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową – budową budynku wielorodzinnego z usługami przy ul. Sojowej w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 7736/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na zmianę programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Morska-Grabowo w Gdyni /polegającą na wydłużeniu czasu przejścia pieszych przez ul. Morską
 • 7737/08/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wybór wykonawcy roboty budowlanej objętej zadaniem: „Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską”
 • 7738/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Budowa oświetlenia schodów przy ul. Sucharskiego w Gdyni”
 • 7739/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/421/UI/136/W/2007 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni”
 • 7740/08/V/U - zatwierdzenia wypłaty zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni
 • 7741/08/V/R - akceptacji aneksu nr 4/2008 do umowy KB/11/MOPS/2007 w sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11
 • 7742/08/V/R - zawarcia umowy z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Kluczach, Oddział Gdynia na przyjęcie do realizacji zadania: „prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni
 • 7743/08/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR druku broszury „Zaproszenie do współpracy The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia”
 • 7744/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 7689/08/V/M w sprawie zatwierdzenia projektu porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Specjalistycznym sp. z o.o. w upadłości oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych
 • 7745/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej ozn. na km 36, jako działki nr 594/1, 594/2, 595 i 596 przeznaczonych pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni /droga średnicowa
 • 7746/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej ozn. na km 44, jako działka nr 35/12 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-Zachód, rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo pod drogę publiczną
 • 7747/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej ozn. na km 22, jako działki nr 330/8, 330/9, 330/5 przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-Zachód, a docelowo pod drogę publiczną
 • 7748/08/V/P - uchylenia zarządzenia nr 7276/08/V/P w sprawie wynajęcia powierzchni wystawienniczej oraz udziału pracowników UM Gdyni w V Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych
 • 7749/08/V/P - realizacji drugiej części projektu Rady Dzielnicy Gdynia Mały Kack pt. „Gdynia Morska i Bezpieczna” – w ramach konkursu „Bezpieczna dzielnica”
 • 7750/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację spotkania promującego regaty „The Tall Ships’ Races 2009” podczas dorocznej konferencji Sail Training International w Halifaksie /Kanada/
 • 7751/08/V/P - dofinansowania wydania albumu Kazimierza Kalkowskiego przez „Pracownię” sp. z o.o.
 • 7752/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2008 r.
 • 7753/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie banerów z logo „Gdynia naturalnie”
 • 7754/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację reklam i ogłoszeń prasowych w roku 2008 w „Gazecie Wyborczej”
 • 7755/08/V/O - powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni na 2008 rok dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia
 • 7756/08/V/S - akceptacji aneksu do umowy zawartej na wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla rad dzielnic
 • 7757/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie remontu podjazdu dla niepełnosprawnych w PL „Grabówek” przy ul. Ramułta 45
 • 7758/08/V/M - ustalenia ceny, wykazu oraz warunków przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Orłowskiej, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 09.10.2008