Z dnia 2008-09-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.09.2008 r. w sprawie:
 • 7627/08/V/O - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na Biennale Grafiki Cyfrowej
 • 7628/08/V/O - dofinansowania wydania jubileuszowego albumu z okazji 50-lecia TVP SA Oddział w Gdańsku
 • 7629/08/V/U - zatwierdzenia wyniku negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie: „Wielobranżowej koncepcji i wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Urzędu Miasta Gdyni w rejonie Skweru Plymouth”
 • 7630/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu nasadzenia zieleni na skarpie zlokalizowanej na wysokości budynku Orlicz Dreszera 26
 • 7631/08/V/U - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na opracowanie aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Przebudowa węzła Św. Maksymiliana wraz z budową węzła drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP”
 • 7632/08/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę kładki dla pieszych nad torami PKP i SKM oraz nad Drogą Gdyńską łączącej Al. Zwycięstwa z ul. Łużycką
 • 7633/08/V/U - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Morska – Kartuska w Gdyni wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnej
 • 7634/08/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Nr 15 kosztów związanych z przyjazdem uczniów i nauczycieli z polskiej szkoły średniej w Trokach (Litwa) do Gdyni
 • 7635/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie domków dla bezpańskich kotów
 • 7636/08/V/O - wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania „Sprzątanie lasów na terenie Gdyni”
 • 7637/08/V/S - zawarcia umowy najmu lokalu przeznaczonego na biuro Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja
 • 7638/08/V/S - lokalu dla Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
 • 7639/08/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 5.150.000 EUR na wykonanie remontu podjazdów dla niepełnosprawnych w NZOZ Wzgórze Św. Maksymiliana przy ul. Legionów 67 w Gdyni
 • 7640/08/V/M - wykonania remontu budynku mieszkalnego przy ul. Chylońskiej 171c w Gdyni
 • 7641/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Sandomierskiej 5
 • 7642/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7643/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7644/08/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/2008 do umowy nr 49/MOPS/2004 zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 7645/08/V/P - organizacji IV Gdyńskich Targów Aktywnej Rehabilitacji
 • 7646/08/V/P - udzielenia zamówienia na organizację IV Gdyńskich Targów Aktywnej Rehabilitacji
 • 7647/08/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008r.
 • 7648/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98”
 • 7649/08/V/S - unieważnienia przetargu ofertowego na najem powierzchni w budynku UMG z przeznaczeniem na ustawienie bankomatu
 • 7650/08/V/M - zmiany wykazu nr 374/08/V/M stanowiącego załącznik nr 1.1 do zarządzenia nr 7188/08/V/M
 • 7651/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 7415/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02 09 2008 r.
 • 7652/08/V/P - uruchomienia środków finansowych na Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego, przyznawaną przez Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii, wykonanych na Politechnice Gdańskiej
 • 7653/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny zabudowanej nieruchomości gminnej położonej przy ul. Redłowskiej w trybie z wolnej ręki
 • 7654/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku
 • 7655/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup kserokopiarek Canon
 • 7656/08/V/S - wyrażenia zgody na usunięcie awarii rolety aluminiowej
 • 7657/08/V/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 7658/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych do 14.000 EUR
 • 7659/08/V/P - zakupu obrazów okolicznościowych przedstawiających pejzaże Gdyni
 • 7660/08/V/M - udzielenia zamówienia na naprawę i konserwację sprzętu komputerowego w Wydziale Geodezji
 • 7661/08/V/O - przyznania dla Zespołu Szkół Budowlanych oraz VI Liceum Ogólnokształcącego środków na pokrycie kosztów związanych z pobytem w Gdyni laureatów XI Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Literackiego o Zbrodni Katyńskiej
 • 7662/08/V/O - dofinansowania dla Gimnazjum Nr 2 kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów ze szkoły Rödeby w Szwecji w ramach współpracy międzynarodowej
 • 7663/08/V/O - sfinansowania organizacji uroczystości związanej z gdyńskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • 7664/08/V/O - częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych w Sopocie
 • 7665/08/V/O - częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku
 • 7666/08/V/M - zakupienia, do kwoty 14.000 EUR, drzewców do flag
 • 7667/08/V/M - ustalenia ceny, wykazu oraz warunków przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Płk.Dąbka 165A przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 7668/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi trzyletniej aktualizacji platformy informatycznej firmy Bentley Systems
 • 7669/08/V/S - projekt zarządzenia w sprawie uruchomienia środków finansowych w roku 2008 na dostawę mediów do pomieszczeń przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni, zajmowanych przez Straż Miejską
 • 7670/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup listew przypodłogowych o wartości do 14.000 EUR
 • 7671/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup i montaż kasetonu z nazwą jednostki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni Wiczlino o wartości do 14.000 EUR
 • 7672/08/V/R - zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem „Alter Ego” z Warszawy na przyjęcie do realizacji zadania „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni”
 • 7673/08/V/P - sfinansowania wyjazdu na doroczną konferencję Sail Training International
 • 7674/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na usługę tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski
 • 7675/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni delegacji oficjalnej z Karlskrony
 • 7676/08/V/P - dofinansowania wydania „Słownika biograficznego dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945-2005” przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej ZO Morskiego w Gdańsku
 • 7677/08/V/P - wykonania projektu oraz druku broszury promującej działania gdyńskiego samorządu na rzecz ekologii
 • 7678/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na druk ulotek informacyjnych „Gdynia studentom”
 • 7679/08/V/U - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie zmian programów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Unruga – Kwiatkowskiego, Kwiatkowskiego – przejście dla pieszych, Kwiatkowskiego – Płk. Dąbka w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 7680/08/V/U -  udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn „Budowa ulicy Grodnieńskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 7681/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 7298/08/V/U z 19 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie rozgraniczenia rzeki Kaczej /dz. 356, 3/5, obręb Wiczlino, działka nr 36/2 obręb Kolonia/
 • 7682/08/V/U - podpisania umowy z SKM w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP i SKM oraz nad Drogą Gdyńską pomiędzy Al. Zwycięstwa a ul. Łużycką
 • 7683/08/V/U -  uregulowania opłaty z tytułu uzgodnienia dokumentacji dodatkowych przyłączy wpustów kanalizacji deszczowej w ulicy Grodnieńskiej w Gdyni
 • 7684/08/V/U -  udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia parkingu i ulicy Orłowskiej
 • 7685/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie pamiątkowej tabliczki dla zakończonego zadania: „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie II etap”
 • 7686/08/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu położonego na zachód od ul. Łęczyckiej
 • 7687/08/V/O - akceptacji aneksu nr 1/2008 do umowy z 18 kwietnia 2008 r. dot. przekazania dotacji dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na realizację działań związanych z prowadzeniem niektórych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
 • 7688/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 7446/08/V/M z 2 września 2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Armii Krajowej 44 w Gdyni
 • 7689/08/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Specjalistycznym sp. z o.o. w upadłości oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych
 • 7690/08/V/M -  użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Janka Wiśniewskiego 24
 • 7691/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Białostockiej, będących w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej wraz z prawem własności budynku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 01.10.2008