Z dnia 2008-09-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.09.2008 r. w sprawie:
 • 7557/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kopernika 7 w Gdyni.
 • 7558/08/V/O - dofinansowania dla Szkoły Podstawowej Nr 21 w Gdyni kosztów wydruku podręcznika „Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa”
 • 7559/08/V/O - dofinansowania dla VI Liceum Ogólnokształcącego kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów z liceum w St. Junien w ramach wymiany polsko – francuskiej
 • 7560/08/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni kosztów pobytu uczniów i opiekunów z liceum w Bussum (Holandia) w ramach współpracy międzynarodowej
 • 7561/08/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 7562/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na rehabilitację dla mieszkańców dzielnicy
 • 7563/08/V/P - rozbudowy systemu lokalizacji i nadzoru pracy pojazdów techniką GPS w MCZK
 • 7564/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 4095/07/V/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji inżyniera projektu nad przygotowaniem zadania – rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
 • 7565/08/V/P - akceptacji Aneksu Nr 4 do porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji na terenie Miasta Gdyni w roku 2008
 • 7566/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup drogomierzy dla Straży Miejskiej o wartości do 14.000 EUR
 • 7567/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7568/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7569/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7570/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7571/08/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Waszyngtona 28-32 w Gdyni
 • 7572/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 2 w Gdyni
 • 7573/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Tucholskiej 7 w Gdyni
 • 7574/08/V/M - naprawy kanalizacji i usuwania awarii na terenie gminnym przy Al. Jana Pawła II 9-11 w Gdyni
 • 7575/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chylońskiej 59-63 w Gdyni
 • 7576/08/V/M - wykonania remontu budynku mieszkalnego przy ul. Szczecińskiej 26 w Gdyni
 • 7577/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Opata Hackiego 31 w Gdyni
 • 7578/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Nauczycielskiej 4 w Gdyni
 • 7579/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Gen. Maczka 6 w Gdyni
 • 7580/08/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Demptowskiej 101 w Gdyni
 • 7581/08/V/M - wykonania projektu technicznego rozbiórki budynku mieszkalnego oraz jego likwidacji wraz z uporządkowaniem terenu po rozbiórce przy ul. Unruga 31 w Gdyni
 • 7582/08/V/M - oświetlenia placu zabaw przy ul. Dickmana 24 w Gdyni
 • 7583/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej 108 ACŁ w Gdyni
 • 7584/08/V/M - wykonania remontu nawierzchni chodnikowej oraz skarpy przy budynku socjalnym ul. Żeglarzy 7 w Gdyni
 • 7585/08/V/M - podłączenia budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 13 w Gdyni
 • 7586/08/V/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni
 • 7587/08/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 7294/08/V/M w sprawie zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, aktualizacji treści gdyńskich mapek tematycznych
 • 7588/08/V/M - przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 7589/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 7590/08/V/M - wykonania robót przy budynku socjalnym położonym przy ul. Żeglarzy 5 i 7
 • 7591/08/V/M - budowy sieci kanalizacji sanitarnej do pawilonów gastronomicznych przy Al. Jana Pawła II 9-11
 • 7592/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/537/UI/178/W/2005 na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu ,,Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni- III etap”
 • 7593/08/V/M - podziału i remontu lokalu kryzysowego położonego przy ul. Żeglarzy 5
 • 7594/08/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008r.
 • 7595/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup licencji Oracle/
 • 7596/08/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 206 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Zakręt do Oksywia o pętlę trolejbusową przy SKM Gdynia Grabówek”
 • 7597/08/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Zakręt do Oksywia o pętlę trolejbusową przy SKM Gdynia Grabówek”
 • 7598/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150 000 EUR na wykonanie zadania ,,Utwardzenie nawierzchni płytami YOMB w ul. Goska w Gdyni”
 • 7599/08/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7282/08/V/M z dn.19.08.2008 r. dotyczącego udzielenia zamówienia na dostawę zdjęć lotniczych obszaru Gdyni
 • 7600/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku
 • 7601/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na emisję reklamy promującej Gdynię w magazynie „VisitGdańsk”
 • 7602/08/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, zamieszczenia artykułów prasowych poświęconych modernizacji przystani rybackiej w Gdyni Orłowie – etap II
 • 7603/08/V/U - akceptacji wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jaskółczą (w rejonie budynku nr 20) w Gdyni”
 • 7604/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.150.000 EUR, na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Chylońską (w rejonie ul. Żytniej) w Gdyni”
 • 7605/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z przebudową części dachu Zespołu Szkół nr 15 przy ulicy Jowisza 60
 • 7606/08/V/U - uczestnictwa w ogólnopolskim Konkursie PZITB „BUDOWA ROKU 2008” obiektu krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni przy ulicy Stawnej 4/6
 • 7607/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/798/UI/319-W/2007 na wykonanie geodezyjnego wydzielenia nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji pn.: „Regulacja Źródła Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do torów PKP”
 • 7608/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa ul. Wzgórze Bernadowo wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 7609/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku
 • 7610/08/V/S - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 206.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Urzędu Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych
 • 7611/08/V/S - zmiany treści zarządzenia nr 4859/08/V/S z dnia 29.01.2008 r. oraz zmiany treści umowy nr 306/BHP/1/2008 z dnia 29.01.2008 r
 • 7612/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 6016/08/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni
 • 7613/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup i aktualizację programów antywirusowych dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 7614/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup 2 zestawów kserokopiarek Canon iR2022 wraz z oryginalnymi stolikami, duplexem i tonerami – dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008 r.
 • 7615/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup niszczarek biurowych SKREBBA II dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008 r.
 • 7616/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 euro na wykonanie projektu przyłączenia nieruchomości położonych w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino do miejskiej kanalizacji sanitarnej
 • 7617/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 EUR a poniżej 15 000 EUR na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Architektów w Gdyni”
 • 7618/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach
 • 7619/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 12,70 m2 zlokalizowany na placu targowym – (boks handlowy nr 145)
 • 7620/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 7186/08/V/MG Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 sierpnia 2008 r.
 • 7621/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 6241/08/V/M z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę kanału sanitarnego
 • 7622/08/V/R - wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród przez Prezydenta Miasta Gdyni za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej
 • 7623/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na wykonanie logo z hasłem „Gdynia naturalnie”
 • 7624/08/V/O - zmiany zarządzenia nr 7321/08/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2008 r.
 • 7625/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup narzędzi do Archiwum Urzędu Miasta o wartości do 14 000 EUR
 • 7626/08/V/U - uchylenia zarządzenia nr 6903/08/V/U oraz udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizacje oświetlenia ul. Frezerów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 22.09.2008