Z dnia 2008-09-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.09.2008 r. w sprawie:
 • 7461/08/V/P - zmiany treści zarządzenia Nr 7066/V/2008/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Witomino-Radiostacja festynu rodzinnego
 • 7462/08/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/130/OK/7/W/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Pomorskim Stowarzyszeniem Musica Sacra
 • 7463/08/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/129/OK/6/W/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Pomorskim Stowarzyszeniem Musica Sacra
 • 7464/08/V/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/128/OK/5/W/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Pomorskim Stowarzyszeniem Musica Sacra
 • 7465/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/463/UI/92/W/2008 z dnia 08.08.2008r dotyczącej zadania: ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starodworcowej w Gdyni”
 • 7466/08/V/O - przyznania dotacji dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii
 • 7467/08/V/O - udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdyni do sprzedaży pojazdu służbowego marki Polonez 1500
 • 7468/08/V/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów i opiekuna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni na Międzynarodową Konferencję w Singapurze w ramach the Fourth Annual Session of THIMUN – Singapore
 • 7469/08/V/O - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/220/UO/19-W/2008 na dofinansowanie zadania „Wystawki wiosna 2008 - zbiórka odpadów wielkogabarytowych” dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i upoważnienia podpisania umowy o dotację celową
 • 7470/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR na wykonanie usługi odkażania akt w komorze próżniowej Archiwum Państwowego w Gdańsku
 • 7471/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7472/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7473/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7474/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7475/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7476/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7477/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7478/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7479/08/V/M - cofnięcie powództwa o wydanie Gminie Gdynia lokalu przy ul. 3 Maja
 • 7480/08/V/M - uporządkowania terenu gminnego przy ul. Powstania Wielkopolskiego 76 w Gdyni
 • 7481/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 141-145 w Gdyni
 • 7482/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Legionów 74-80
 • 7483/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, druku zaproszeń na imprezę towarzyszącą 33. Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 7484/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 7485/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni, nieruchomości niezabudowanej przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 7486/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 7487/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości
 • 7488/08/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/104/D/07, przedmiotem której jest nieruchomość położona w Gdyni przy ul. Buraczanej
 • 7489/08/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/48/D/08 przedmiotem której jest nieruchomość położona w Gdyni przy ul. Rdestowej/Sojowej
 • 7490/08/V/M - upoważnienie do podpisania Aneksu Nr 4 do umowy dzierżawy nr TG /313/93 przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym - stragan 16/9
 • 7491/08/V/M - zmiany § 2 zarządzenia Nr 6874/08/V/M z dnia 08 lipca 2008 ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Kopernika
 • 7492/08/V/M - wykonania prac w lokalu mieszkalnym przy ul. Rolniczej 10a w Gdyni
 • 7493/08/V/M - opracowania bilansu ciepła oraz mocy i sposobu rozliczeń za zużycie ciepła dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chrzanowskiego 10ABC
 • 7494/08/V/M - przejęcia lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Wojciecha 9a w Gdyni w zasób gminny
 • 7495/08/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 7496/08/V/M - remontu nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej osiedlowej przy ul. Śląskiej 51 w Gdyni
 • 7497/08/V/M - wykonania dodatkowych prac w związku z remontem tarasu ziemnego przy ul. Partyzantów 39 w Gdyni
 • 7498/08/V/M - remontu szamba przy budynku gminnym położonym przy ul. Sanockiej 8
 • 7499/08/V/S - zakupu artykułów elektrycznych dla UMG w 2008r. o wartości do 14.000 EUR
 • 7500/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup mikrofonu do sali posiedzeń Urzędu Miasta Gdyni o wartości do 14.000 EUR
 • 7501/08/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia: „Budową sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ul. Gryfa Pomorskiego”
 • 7502/08/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków budowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową – rozbudową i nadbudową budynku biurowego SKOK przy ul. Legionów 126 – 128
 • 7503/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na rozplakatowanie obwieszczeń dot. przeprowadzenia na terenie miasta Gdyni rejestracji przedpoborowych, mężczyzn urodzonych w 1990r.
 • 7504/08/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania, montażu i demontażu powłok na bramownice oraz montażu i demontażu transparentów w kształcie żagla o treści promującej 33. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
 • 7505/08/V/P - zamówienia zmian w CMS (panelu administracyjnym) do redagowania www.gdynia.pl
 • 7506/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na emisję ogłoszenia informującego o przetargu nieruchomości gminnej w Gdyni Orłowie w magazynie Portu Lotniczego Gdańsk – Live&Travel
 • 7507/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie spotu reklamowego promującego miasto Gdynia, z okazji XXXIII FPFF w Gdyni
 • 7508/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej”
 • 7509/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn. „Budowa ulicy Ateny i ulicy Amora w Gdyni-Chwarznie”
 • 7510/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie obniżenia krawężnika przy ul. Orlicz Dreszera 28
 • 7511/08/V/U - uiszczenia opłaty sądowej za odpis z Księgi Wieczystej nieruchomości, której geodezyjny podział jest dokonywany w związku z realizacją ulicy Tetmajera
 • 7512/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu przedstawicieli Seattle w Gdyni
 • 7513/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku
 • 7514/08/V/U - wyrażenia zgody na odstąpienie od zawartej umowy i akceptacji rozliczenia finansowego z tytułu odstąpienia od umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: ,,Odprowadzenie wód opadowych z oś. Pogórze II w Gdyni – etap II”
 • 7515/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 7516/08/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na zamieszczenie ogłoszeń prasowych informujących o zapytaniu ofertowym na opracowanie graficzne materiałów reklamowych zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia.
 • 7517/08/V/M - zlecenia do kwoty 14000 EUR, wykonania, montażu i demontażu baneru informującego o przetargu na nieruchomość przy ul. Zacisznej w Gdyni-Orłowie
 • 7518/08/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków budowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową – budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego 7-kondygnacyjnego z kondygnacją podziemną oraz rozbiórką budynku usługowego na przy ul. Chwarznieńskiej 36 w Gdyni
 • 7519/08/V/M - zakupu maskotek - misiów w sweterkach z logo Gdyni - na potrzeby promocji miasta
 • 7520/08/V/P - organizacji spotkania inaugurującego 33 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 7521/08/V/M - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do wartości 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z budową oświetlenia ulicznego w Gdyni i w Sopocie”
 • 7522/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 7523/08/V/S - uregulowania opłaty związanej z wymianą dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego Straży Miejskiej
 • 7524/08/V/S - wyrażenia zgody na wymianę kontaktu chwytaczy dźwigu osobowego Q=525 kg znajdującego się w budynku UMG o wartości do 14.000 EUR
 • 7525/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup kalkulatorów i czajników bezprzewodowych o wartości do 14.000 EUR
 • 7526/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup mebli dla Wydziału Spraw Społecznych i Wydziału Geodezji o wartości do 14.000 EUR
 • 7527/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 4000 EUR na opracowanie wielobranżowej koncepcji ul. Żwirowej w Gdyni
 • 7528/08/V/S - przeprowadzenia przeglądu technicznego sprzętu do ratownictwa drogowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 7529/08/V/U - zamówienia druku zaproszeń na międzynarodową konferencję „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura pierwszej połowy XX wieku i jej ochrona”
 • 7530/08/V/M - przekazania dotacji dla SP ZOZ Szpitala Morskiego w Gdyni
 • 7531/08/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2008
 • 7532/08/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4626/08/V/K w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 7533/08/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4627/08/V/K w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 7534/08/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku lokaty terminowej.
 • 7535/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup 25 sztuk planu ściennego Trójmiasta i okolic oraz 10 sztuk ściennej mapy Polski
 • 7536/08/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wybór wykonawcy roboty budowlanej objętej zadaniem: „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Skate Plaza w Gdyni pomiędzy ul. Jana z Kolna i ul. Wójta Radtkego.
 • 7537/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie nawierzchni w ul. Górniczej w Gdyni”.
 • 7538/08/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej i przebudową oświetlenia w osiedlu Fikakowo w Gdyni”.
 • 7539/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę ul. Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kopernika i Redłowskiej w Gdyni.
 • 7540/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 6314/2008/V/M w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przewidzianych do wynajęcia w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego oraz regulaminu przetargu
 • 7541/08/V/M - określenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Halickiej 7a.
 • 7542/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Necla 15-17 kl. 17 – pasmanteria do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
 • 7543/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 6410/08/V/M w spawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-Zachód a docelowo pod drogę publiczną.
 • 7544/08/V/O - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2008
 • 7545/08/V/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na 33 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
 • 7546/08/V/P - realizacji w Gdyni dwóch odcinków programu pt. „Kanapa Metropolii”
 • 7547/08/V/P - finansowania produkcji spotu promującego zasady parkowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych.
 • 7548/08/V/P - zorganizowania gdyńskiej części XI Kongresu Europejskiej Federacji Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich Gdańsk 2008.
 • 7549/08/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia-Pogórze festynu integracyjnego na terenie Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Porębskiego 21 w dniu 20 września 2008 r. w godzinach 15.00-22.00.
 • 7550/08/V/O - podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Panem Piotrem Widuchem prowadzącym działalność pod nazwą Thornmann Recycling, o współpracy w ramach organizacji „Tygodnia ekologicznego”.
 • 7551/08/V/O - upoważnienia dla pana Bogdana Zajdzińskiego – dyrektora Zespołu Szkół Nr 15 w Gdyni do podpisania umowy użyczenia z Parafią rzymskokatolicką pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdyni Chwarznie
 • 7552/08/V/M - wykonania podłączenia budynku mieszkalnego położonego przy ul. Handlowej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
 • 7553/08/V/R - upoważnienia do podpisania porozumienia nr 3/2008 z Sopotem miastem na prawach powiatu w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańca Sopotu w warsztatach terapii zajęciowej przy ul. Hallera
 • 7554/08/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2008 do umowy KB/23/MOPS dotyczącej realizacji zadania polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 22.09.2008