Z dnia 2008-09-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.09.2008 r. w sprawie:
 • 7389/08/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Oksywie festynu folklorystycznego
 • 7390/08/V/P - dostawy akumulatorów żelowych do syren alarmowych
 • 7391/08/V/S - prowadzenia szatni w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • 7392/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Gniewskiej 18 w Gdyni
 • 7393/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7394/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7395/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7396/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7397/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7398/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7399/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7400/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7401/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7402/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7403/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7404/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7405/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7406/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7407/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7408/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 7409/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczonych pod drogi publiczne
 • 7410/08/V/M - ustalenia ceny, wykazu oraz warunków przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Powstania Wielkopolskiego przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 7411/08/V/M - zawarcia aneksu do umowy dzierżawy nr TG/449/92 na box nr 403 o powierzchni 9,0 m² zlokalizowany na hali w obrębie placu targowego
 • 7412/08/V/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego –garażu, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia, położonego przy ul. Zamenhofa 2 -8 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 7413/08/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego –garażu numer 3 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Żeromskiego na działce oznaczonej na karcie mapy ewidencji gruntów Km 54-obręb Gdynia nr 1125/231
 • 7414/08/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego –garażu numer 4 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Żeromskiego na działce oznaczonej na karcie mapy ewidencji gruntów Km 54-obręb Gdynia nr 1125/231
 • 7415/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 7148/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 sierpnia 2008 roku
 • 7416/08/V/M - uchylenia zarządzeń dotyczących nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokali użytkowych – garaży nr 3 i 4 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Żeromskiego na działce oznaczonej na karcie mapy ewidencji gruntów Km 54-obręb Gdynia nr 1125/231
 • 7417/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Żelaznej 20 w Gdyni.
 • 7418/08/V/R - akceptacji aneksu Nr 6/2008 do umowy KB/28/MOPS/2006 z dnia 27.12.2006 r. na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni
 • 7419/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku
 • 7420/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej i koncepcji projektu „Budowa wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Gdyni”
 • 7421/08/V/M - akceptacji zmiany treści umowy nr SK/1179/MG/309-W/2008 na opracowanie szczegółowej koncepcji szlaku kulinarnego w Gdyni oraz jego realizację
 • 7422/08/V/U - poprawy omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 6181/08/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dojazdu z płyt YOMB do istniejącego separatora w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”
 • 7423/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do kwoty 14.000 EUR Fundacji „Rokor 1” na obsługę akcji „Sprzątanie Gdyni 2008”
 • 7424/08/V/O - wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania „Wystawki jesień 2008 - zbiórka odpadów wielkogabarytowych” dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i upoważnienia do podpisania umowy o dotację celową
 • 7425/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup druków ścisłego zarachowania dot. transportu drogowego w 2008 r. wraz z kosztami przesyłki o wartości do 14.000 EUR
 • 7426/08/V/U - zamówienia opracowania redakcji naukowej drugiej części referatów do wydawnictwa pokonferencyjnego z konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona.”
 • 7427/08/V/U - zamówienia recenzji wydawnictwa pokonferencyjnego z konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”
 • 7428/08/V/U - zamówienia recenzji wydawnictwa pokonferencyjnego z konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”
 • 7429/08/V/S - zwiększenia środków finansowych na rozliczenie dostarczanych mediów do lokali podległych UMG
 • 7430/08/V/S - przeprowadzenia przetargu ofertowego na najem powierzchni w budynku UMG z przeznaczeniem na ustawienie bankomatu
 • 7431/08/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania 197 grafik dla potrzeb USC oraz ich oprawy oraz akceptacji wyboru oferentów do 14.000 EUR
 • 7432/08/V/O - zakupu nagród dla laureatów XI Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Literackiego o Zbrodni Katyńskiej
 • 7433/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 6675/08/V/P dotyczącego napraw monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni
 • 7434/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 6487/08/V/P z dnia 10.06.2008 r. w sprawie konserwacji, serwisu i napraw monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni
 • 7435/08/V/P - zlecenia, do kwoty 14 tysięcy EUR, wykonania modernizacji 100 flag okolicznościowych na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych na słupy oświetleniowe przy ul. Świętojańskiej
 • 7436/08/V/P - dokonania zmian w Umowie Nr KB/116/PON/17/W/2006 zawartej dnia 01.03.2006r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Polskim Towarzystwem Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy w Gdańsku
 • 7437/08/V/P - dokonania zmian w zarządzeniu Nr 7212/08/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia  07 sierpnia 2008 r., w sprawie współfinansowania filmu, promującego aktywny wypoczynek osób niepełnosprawnych, realizowanego przez AJM STUDIO Andrzej Mielczarek
 • 7438/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Spraw Społecznych
 • 7439/08/V/R - zawarcia aneksu do umowy na wykonanie aktualizacji analizy finansowej i ekonomicznej wraz z analizą wrażliwości projektu pn. „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 7440/08/V/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przygotowanie analiz i dokumentów dla projektu pn.: „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta”
 • 7441/08/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 5 150 000 EUR na wykonanie remontu budynków i pomieszczeń – Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14
 • 7442/08/V/M - akceptacji aneksu do umowy nr KB/555/MB/22/W/2007 z dnia 31.07.2007 na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: kompleksowa termomodernizacja trzech placówek oświatowych – Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych wraz z Zespołem Szkół Usługowych i Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni
 • 7443/08/V/M - ustanowienia dozoru budynku mieszkalnego przy ul. Chylońskiej 171C w Gdyni.
 • 7444/08/V/M - wykonania robót drogowych wraz z uporządkowaniem terenu pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Górnej 9-11 i 15 w Gdyni
 • 7445/08/V/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego do 206 000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę budynku przy ul. Grabowo 2/ Morska 89 w Gdyni
 • 7446/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Armii Krajowej 44 w Gdyni
 • 7447/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na dostawę i montaż zestawu dwóch kontenerów jako pomieszczenie dla kotów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni ul. Małokacka 3a
 • 7448/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na roboty rozbiórkowe i przyłącza sanitarne do pomieszczenia dla kotów dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni ul. Małokacka 3a
 • 7449/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej pawilonów handlowo-usługowych zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II w Gdyni
 • 7450/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/355/UP/96/W2008 z dnia 15.05.2008r. na opracowanie: „Wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Parku Rady Europy – Centrum Kultury w Gdyni”
 • 7451/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14 000 EUR na rozbudowę sygnalizacji świetlnej i zmianę programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Morskiej z ul. Chylońską w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 7452/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 35 jako działka nr 187/131 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód.
 • 7453/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 35 jako działka nr 187/135 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 7454/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 37 jako działka nr 308/8 i 308/9 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i docelowo drogi publicznej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 7455/08/V/M - wyrażenia zgody na wymianę zamka w drzwiach do Kancelarii Tajnej Urzędu Miasta
 • 7456/08/V/M - Regulaminu Nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia na 2008 rok
 • 7457/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni przedstawicieli administracji norweskiego okręgu Normand
 • 7458/08/V/P - wyboru w trybie zamówienia z wolnej ręki współorganizatora wystawy Nowe Ikony Design
 • 7459/08/V/P - organizacji wyjazdu gdyńskiej delegacji na uroczystości jubileuszowe z okazji 69 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 10.09.2008