Z dnia 2008-08-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.08.2008 r. w sprawie:
 • 7317/08/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego
 • 7318/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/256/UI/78/W/2007 z dnia 23.03.2007 r. na wykonanie zadania pn. „Geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej i budowę ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego”
 • 7319/08/V/U - przekazywania opłat w celu uzyskania odpisu ksiąg wieczystych dla potrzeb wykonania geodezyjnego podziału nieruchomości pod drogę ul. Krzemowej w ramach zadania pn.: „Budowa odcinka drogowego łączącego ulice Chwaszczyńską ze Starochwaszczyńską”
 • 7320/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 6903/08/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.0000 EUR na aktualizację oświetlenia ul. Frezerów
 • 7321/08/V/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
 • 7322/08/V/O - ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub klasach I-III szkoły muzycznej I stopnia
 • 7323/08/V/O - upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni do zamówienia w Mennicy Polskiej S.A. pieczęci urzędowych
 • 7324/08/V/O - upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni do zamówienia w Mennicy Polskiej S.A. pieczęci urzędowych
 • 7325/08/V/R - akceptacji aneksu Nr 1/2008 do umowy najmu z dnia 01.10.2007r. na wynajęcie nieruchomości na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 5 na terenie Gdyni
 • 7326/08/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 2/2008 do umowy nr SOO/1255/01/PB na finansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 7327/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup zestawu kryptograficznego dla Straży Miejskiej
 • 7328/08/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008r.
 • 7329/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Swarzewskiej 60 w Gdyni
 • 7330/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Swarzewskiej 60 w Gdyni
 • 7331/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7332/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7333/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7334/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy Al. Marsz. Piłsudskiego 50 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7335/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego oraz ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy
 • 7336/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Korzennej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7337/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7338/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Hallera przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7339/08/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr 81/77 przedmiotem której jest nieruchomość położona w Gdyni przy ul. Bernadowskiej
 • 7340/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m² zlokalizowanego na placu targowym – (baks nr 223 )
 • 7341/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi wywozu i zniszczenia dokumentów Urzędu Miasta Gdyni, dla których upłynął czas przechowywania
 • 7342/08/V/P - produkcji spotu telewizyjnego pt. „Maksymiuk i Sinfonietta Cracovia”, który będzie emitowany w Telewizji Gdańskiej
 • 7343/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych
 • 7344/08/V/O - utworzenia zespołu do spraw monitorowania i prowadzenia sprawozdawczości z realizacji programu poprawy stanu sanitarnego rzeki Kaczej
 • 7345/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości
 • 7346/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 303/42 na km 41, przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód a docelowo pod drogę publiczną
 • 7347/08/V/S - dostawy naturalnej wody źródlanej, mineralnej do 14 000 EUR oraz wyboru oferenta
 • 7348/08/V/R - zlecenia wykonania opracowania pn. „Charakterystyka lokalnego rynku pracy – analiza stanu zatrudnienia i potrzeb kadrowych przemysłu stoczniowego”
 • 7349/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 37 jako działki nr: 304/3, 304/4, 304/5 przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 7350/08/V/R - zawarcia umowy z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym, Oddział Gdynia na przyjęcie do realizacji zadania: „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu wraz z terapią uzależnienia tych osób”
 • 7351/08/V/R - zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem GAUDIUM VITAE, na przyjęcie do realizacji zadania: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich
 • 7352/08/V/R - zawarcia umowy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku, na przyjęcie do realizacji zadania: „Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni”
 • 7353/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 7100/08/V/U dotyczącego akceptacji zmiany treści umowy nr KB/224/UP/50/W/2008 na wykonanie: „Projektu budowlanego i wykonawczego budowy 3 zespołów pawilonów handlowo-gastronomicznych zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II w Gdyni wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i sanitariatami”
 • 7354/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 6966/08/V/U dotyczącego wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z budową oświetlenia ulicznego w Gdyni i w Sopocie”
 • 7355/08/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie metalowych znaczków okolicznościowych z okazji 33 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 7356/08/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie znaczków okolicznościowych typu „button” i parasoli z okazji 33 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 7357/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie projektu oraz druk 350 sztuk plakatu informującego o bezpłatnym szkoleniu z pozyskiwania dotacji UE
 • 7358/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni-Zachód
 • 7359/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2008 roku
 • 7360/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na monitoring mediów w Internecie dotyczący działalności UM Gdyni i wydarzeń w mieście
 • 7361/08/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 30.000.000 zł na rachunku lokaty terminowej
 • 7362/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 6858/04/IV/K z 07.09.2004 r. w sprawie ustalenia zasad /polityki/ rachunkowości w UM Gdyni
 • 7363/08/V/P - organizacji VI Pomorskiego Zlotu Przewodników
 • 7364/08/V/P - zorganizowania promocji książki Andrzeja Kołodzieja pt. „Gdyńscy Komunardzi. Sierpień 1980 w Stoczni Gdynia” w dniu 31 sierpnia 2008 r. w Muzeum Miasta Gdyni
 • 7365/08/V/P - powołania dyrektora Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
 • 7366/08/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 3-7 lat, mieszkańców Gdyni
 • 7367/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zaproszeń na uroczystość wręczenia „Medali Promemoria”
 • 7368/08/V/U - akceptacji roszczenia finansowego z tytułu odstąpienia od umowy nr KB/766/UI/303/2007 z 07.12.2007 r.
 • 7369/08/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pokonkursowego – w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie wielobranżowej koncepcji i wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku UM Gdyni z parkingiem podziemnym i terenami zielonymi w rejonie Skweru Plymouth
 • 7370/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej”
 • 7371/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad usunięciem uszkodzeń na Trasie Kwiatkowskiego powstałych w wyniku wypadku losowego
 • 7372/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie oceny konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Chylońska – Wiejska w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 7373/08/V/U - akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr KB/727/UI/284/W/2007 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu przy ul. Orłowskiej
 • 7374/08/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie inwentaryzacji zieleni dla zintegrowanego systemu zarządzania ruchem „TRISTAR” w Gdańsku, Gdyni i Sopocie
 • 7375/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie inwentaryzacji zieleni dla zintegrowanego systemu zarządzania ruchem „TRISTAR” w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”
 • 7376/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie toreb płóciennych z logo
 • 7377/08/V/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM”
 • 7378/08/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni kosztów organizacji spływów kajakowych w Hiszpanii oraz rzeką Angarą i Pregołą w Obwodzie Kaliningradzkim
 • 7379/08/V/U - akceptacji treści aneksu umowy KB/337/UI/57/W/08 na wykonanie robót na zadaniu: "Przebudowa części dachu Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 27.08.2008