Z dnia 2008-08-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.08.2008 r. w sprawie:
 • 7257/08/V/P - druku plakatów i notesów promujących konkurs „Jak żyć w przyjaźni?”
 • 7258/08/V/U - przekazywania opłat w celu uzyskania odpisu księgi wieczystej
 • 7259/08/V/M - wykonania projektu technicznego rozbiórki murowanych zabudowań gospodarczych oraz ich likwidacji wraz z urządzeniem skarpy po rozbiórce przy ul. Górnej 17 w Gdyni
 • 7260/08/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Arciszewskich w Gdyni
 • 7261/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Północnej w Gdyni
 • 7262/08/V/M - wykonania remontu mieszkania gminnego w budynku mieszkalnym przy ul. Inżynierskiej w Gdyni
 • 7263/08/V/M - wykonania prac remontowych spodu tarasu budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Wybrzeża w Gdyni
 • 7264/08/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych nr 3 w Gdyni
 • 7265/08/V/M - wykonania wymiany sieci wodociągowej prowadzącej do budynku mieszkalnego przy ul. Chabrowej w Gdyni
 • 7266/08/V/M - wykonania robót drogowych wraz z uporządkowaniem skarpy oraz remontu pergoli przy ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowaniu z ul. Harcerską w Gdyni
 • 7267/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Traugutta 2 w Gdyni
 • 7268/08/V/M - akceptacji aneksu do umowy nr KB/326/MB/10-W/2008 na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Kompleksowa termomodernizacja czterech placówek oświatowych”
 • 7269/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 7270/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 7271/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 7272/08/V/M - przyjęcia treści umowy z Wojskową Agencją Mieszkaniową o/r Gdynia na najem pomieszczeń przy ul. Podchorążych 10A
 • 7273/08/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 7274/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7275/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rdestowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7276/08/V/P - wynajęcia powierzchni wystawienniczej oraz udziału pracowników Urzędu Miasta Gdyni w V Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych
 • 7277/08/V/M - zatwierdzenia projektu aneksu do umowy dzierżawy oraz wskazania osób upoważnionych do jego podpisania
 • 7278/08/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa i ul. Spółdzielczej
 • 7279/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na przygotowanie i realizację kampanii promującej zamawiającego w ramach promocji filmu „Miasto z morza”
 • 7280/08/V/O - przyznania dotacji dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 • 7281/08/V/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, ogłoszonego na mocy Zarządzenia Nr 6907/08/V/O Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 08 lipca 2008r.
 • 7282/08/V/M - udzielenia zamówienia na dostawę zdjęć lotniczych obszaru Gdyni
 • 7283/08/V/M - udzielenia zamówienia dodatkowego na wykonanie inwentaryzacji pomiarowej sieci katastralnej na wydzielonym obszarze m. Gdyni
 • 7284/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kartuskiej 20 w Gdyni
 • 7285/08/V/O - zakupu sprzętu multimedialnego i komputerowego dla I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni z okazji jubileuszu 60 – lecia placówki
 • 7286/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na zakup piór dla najlepszych tegorocznych maturzystów i maturzystów matury międzynarodowej IB
 • 7287/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie statuetki Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na XXXIII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w formie rzeźby w kamionce
 • 7288/08/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta związanych z pokryciem kosztów postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Unruga
 • 7289/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul.Adm. J. Unruga przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7290/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Gdynia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej w Gdyni
 • 7291/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy ciągu pieszego wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Orlicz Dreszera a chodnikiem przy budynku Orlicz Dreszera 28
 • 7292/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 6967/08/V/U w sprawie akceptacji zmiany treści umowy KB/780/UI/276/W/2006 na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Orłowie - II etap
 • 7293/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie wyjazdu gdyńskiej delegacji na V Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych
 • 7294/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR aktualizacji treści gdyńskich mapek tematycznych
 • 7295/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położnej przy ul. Sochaczewskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 7296/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 6678/08/V/U z 24.06.2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia estakady Kwiatkowskiego od ul. Morskiej do granicy lasu w Gdyni
 • 7297/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wpustów deszczowych wraz z przyłączami na skrzyżowaniach ulic: Matejki, Chopina, Wieniawskiego z ulicą Wincentego Pola w Gdyni
 • 7298/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie rozgraniczenia rzeki Kaczej /dz. nr 356, 3/5 obręb Wiczlino, dz. nr 36/2 obręb Kolonia/ w Gdyni
 • 7299/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/109/UP/30/W/2008 z 18.02.2008 r. na wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia ul. Rybaków
 • 7300/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w roku 2008
 • 7301/08/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartość zamówienia 206.000 EUR na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego obwodnicy północnej aglomeracji trójmiejskiej – drogi o ruchu przyspieszonym S-6, odcinek Gdynia /wylot z obwodnicy trójmiejskiej przy ul. Morskiej/ - Rumia – Reda
 • 7302/08/V/S - wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac remontowych w zakresie wymiany posadzki w części ciągów komunikacyjnych na posadzkę antypoślizgową
 • 7303/08/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie systemu alarmowego pomieszczeń UMG w Gdyni Kolibkach al. Zwycięstwa 291 a o wartości do 14.000 EUR
 • 7304/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 7119/08/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z 29.07.2008 r.
 • 7305/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Chylońskiej 59-63 w Gdyni
 • 7306/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na umieszczenie reklamy Gdyni w miesięczniku „FORBES”
 • 7307/08/V/S - wyrażenia zgody na uregulowanie opłat związanych z rejestracją i ubezpieczeniem czterech samochodów dla Straży Miejskiej w 2008r.
 • 7308/08/V/S - wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy z dnia 02.01.2008 r. zawartej z Centrum Motoryzacyjnym Gladiator
 • 7309/08/V/S - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Mr.Clean myjnia samochodowa w zakresie świadczenia usługi mycia samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni oraz Straży Miejskiej
 • 7310/08/V/S - wyrażenia zgody zlecenie wymiany dwóch okien w budynku zlokalizowanym na terenie Parku Kolibki
 • 7311/08/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach zajmowanych przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego w budynku WTC przy ulicy Wendy 7/9
 • 7312/08/V/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu zwiększającego wartość umowy na świadczenie usług transportowych
 • 7313/08/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 EUR a poniżej 5 150 000 EUR na wybór wykonawcy zadania: ,,Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Żeliwnej w Gdyni”
 • 7314/08/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 EUR a poniżej 5 150 000 EUR na wybór wykonawcy zadania: ,,Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Niskiej w Gdyni”
 • 7315/08/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 EUR a poniżej 5 150 000 EUR na wybór wykonawcy zadania: ,,Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Szafranowej w Gdyni”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 27.08.2008