Z dnia 2008-08-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.08.2008 r. w sprawie:
 • 7226/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na wykonanie tablic okolicznościowych dla dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych kończących kadencję
 • 7227/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację zadania: „Grupa Rozwoju Zawodowego i Interpersonalnego dla Gimnazjalistów – Szukaj Siebie”
 • 7228/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na aktualizację reklamy telewizyjnej promującej Gdynię jako najatrakcyjniejsze w Polsce miasto dla biznesu
 • 7229/08/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie worków żeglarskich z haftem promującym regaty The Tall Ships Races
 • 7230/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu użytkowego nr 2, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Chylońskiej 132, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 7231/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu użytkowego nr 2 (piwnicy), stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Morskiej 99, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 7232/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu użytkowego nr 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Morskiej 99, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 7233/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu użytkowego nr 2, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Partyzantów 39 BL. I, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 7234/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7235/08/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta związanych z pokryciem kosztów postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Krokowskiej 7
 • 7236/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7237/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji w części sanitarnej roboty budowlanej pn: „Wykonanie wypustów deszczowych wraz z przyłączami na skrzyżowaniu ulic Matejki, Chopina, Wieniawskiego z ulicą Wincentego Pola”
 • 7238/08/V/O - przyznania premii dla dyrektora SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
 • 7239/08/V/K - przedstawienia Radzie Miasta Gdyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni oraz informacji, o której mowa w art. 197 pkt.1 ustawy o finansach publicznych za I-sze półrocze 2008 r.”
 • 7240/08/V/P - organizacji pobytu przedstawicieli Urugwaju z wizytą w Gdyni żaglowca „Captain Miranda”
 • 7241/08/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 11
 • 7242/08/V/K - ustalenia zasad i terminów sporządzania planów finansowych na 2009 rok
 • 7243/08/V/O - powołania komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM”
 • 7244/08/V/M - zmiany treści zarządzenia nr 6618/08/V/M dotyczącego podpisania aneksu do umowy na zakup czasu antenowego na kanale TVN
 • 7245/08/V/U - zatwierdzenia wyników postępowania konkursowego na wybór koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnego centrum usługowo-administracyjnego, poprzedzającej wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku UM Gdyni
 • 7246/08/V/P - wykonania postumentu pod tablicę upamiętniającą Jana Nowaka Jeziorańskiego
 • 7247/08/V/P - dofinansowania pobytu grupy 35 dzieci i ich opiekunów z Kaliningradu, biorących udział w otwarciu projekcji „Gdynia Dzieciom” podczas 33 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
 • 7248/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Granatowej stanowiącej własność „Invest Komfort” S.A.
 • 7249/08/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy nr SK/689/MG/168-W/2008 na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni – zadanie 3, 4, 7, 8 i 9
 • 7250/08/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wybór wykonawcy roboty budowlanej objętej zadaniem „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni”
 • 7251/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa istniejącej infrastruktury kolidującej z nowoprojektowaną siecią w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni, na odcinku od ul. Żółkiewskiego do skrzyżowana z ul. Zbrojną”
 • 7252/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 70061/08/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 206.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Radosnej w Gdyni
 • 7253/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizację i w okresie gwarancji w części sanitarnej roboty budowlanej pn: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starodworcowej w Gdyni”
 • 7254/08/V/U - uchylenia zarządzenia nr 12054/05/IV/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora robót sanitarnych na zadaniu: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starodworcowej w Gdyni” oraz uchylenia zarządzenia nr 7145/08/V/U dotyczącego zmian treści zawartej umowy nr KB/773/UI/276/W/2005 z 19.12.2005 r.
 • 7255/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na opracowanie koncepcji dotyczącej ośrodka hipoterapeutycznego na Kolibkach w Gdyni
 • 7256/08/V/P - wykonania plakatów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 13.08.2008