Z dnia 2008-07-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.07.2008 r. w sprawie:
 • 7066/08/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Witomino-Radiostacja festynu rodzinnego na terenie parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe oraz placu Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Konwaliowej 13 w dniu 16 sierpnia 2008r . w godzinach 13.00 – 18.00
 • 7067/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup kserokopiarek Canon wraz z tonerami – 2 szt. iR1022F oraz 1 szt. iR1022i dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku
 • 7068/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 6978/08/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w 2008 r.
 • 7069/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14 000 EUR, na prowadzenie nadzoru nad gminną odłownią dzików, położoną na terenie Kolibek
 • 7070/08/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2008 do umowy KB/7/MOPS/2008 z dnia 01.04.2008 r. w sprawie zapewnienia schronienia wraz z opieką dla około 15 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
 • 7071/08/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2008 do umowy KB/13/MOPS/2008 z dnia 02.06.2008 r. w sprawie zapewnienia całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 7072/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14 000 EUR na wykonanie projektu organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Morska – Kwiatkowskiego w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 7073/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14000 EUR na aktualizację i rozszerzenie opracowania „Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz projekt koncepcyjny usprawnień ruchu na podstawowym układzie dzielnicy Działki Leśne w Gdyni” i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 7074/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 150 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jaskółczą (w rejonie budynku nr 20) w Gdyni
 • 7075/08/V/P - organizacji wystawy fotograficznej pt: „Wielki Kack wczoraj i dzisiaj” przez Artystyczne Studio Projektowania Graficznego VIS-Art. Sp. C. Bujny i s-ka
 • 7076/08/V/P - organizacji Bałtyckiego Festiwalu Piosenki Morskiej w Gdyni w dniach 8 – 9 sierpnia 2008 r.
 • 7077/08/V/P - organizacja wystawy pt: „Wypędzeni 1939” w siedzibie Senatu RP w listopadzie 2008 r. przez Związek Miast Polskich
 • 7078/08/V/P - udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei 22 w Gdyni, w ramach wykonanej dokumentacji
 • 7079/08/V/M - uchylenie zarządzenia nr 6156/20058/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.05.2008 r.
 • 7080/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 6583/08/V/M z dnia 17.06.2008 dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14 000 EUR, na dodruk informatora dla przedsiębiorcy „Jak rozpocząć działalność gospodarczą” dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.
 • 7081/08/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Algierskiej
 • 7082/08/V/M - wyrażenie zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
 • 7083/08/V/M - ustalenia ceny, wykazu oraz warunków przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Podolskiej 17, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 7084/08/V/M - uchylenia zarządzeń dotyczących sprzedaży nieruchomości przy ul. Marynarskiej 22 oraz ponownego ustalenia ceny, wykazu oraz warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marynarskiej 22 w Gdyni
 • 7085/08/V/M - uchylenia zarządzeń dotyczących sprzedaży nieruchomości przy ul. Marynarskiej 24 oraz ponownego ustalenia ceny, wykazu oraz warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marynarskiej 24 w Gdyni
 • 7086/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego A, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Bp. Dominika 8-14, kl. 10, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 7087/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr 3, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Świętojańskiej 98, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 • 7088/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr U1a, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Morskiej 9-9A/Wolności 1A, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 • 7089/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr U1a, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Morskiej 9-9A/Wolności 1A, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 • 7090/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr A, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Warszawskiej 42, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 • 7091/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej 70 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7092/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dickmana przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7093/08/V/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami przeznaczonymi do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
 • 7094/08/V/U - zamówienia odrestaurowania okien Przedszkola Samorządowego nr 14 przy ul. Ks. Zawackiego 5 w Gdyni
 • 7095/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup materiałów do wykonania okablowania strukturalnego
 • 7096/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych ozn. jako działka nr 188/138, 188/139. 188/140, 188/144 na km 35 przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarrnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo pod drogę publiczną
 • 7097/08/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr SK/906/OK/62-W/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. na dofinansowanie wydania książki pt: „80 lat klubu jachtowego Gryf w Gdyni”
 • 7098/08/V/U - uregulowania należności za umieszczenie urządzeń infrastruktury (przyłącza wodociągowego) w pasie drogowym ulicy Spokojnej w Gdyni w związku z rozbudową Cmentarza Komunalnego
 • 7099/08/V/U - zmiany treści zarządzenia w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie etap II”
 • 7100/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/224/UP/50/W/2008 z dnia 08.04.2008 r. na wykonanie opracowania „Projektu budowlanego i wykonawczego na budowę 3 zespołów pawilonów handlowo – gastronomicznych zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II w Gdyni wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i sanitariatami”
 • 7101/08/V/U - wystąpienia o decyzję w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: „Przebudowa ul. Partyzantów – etap I w Gdyni”
 • 7102/08/V/U - akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr KB/726/UI/283/W/2007 z dnia 12.11.2007 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Orłowskiej – etap I
 • 7103/08/V/U - zamówienia wykonania ekspertyzy i programu prac konserwatorskich na renowację mozaik w budynku głównego dworca kolejowego w Gdyni
 • 7104/08/V/P - organizacji wystawy Grand Press Photo 2008 w Gdyni
 • 7105/08/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji: „Rozbudowa ulicy Bosmańskiej w Gdyni”
 • 7106/08/V/U - akceptacji aneksu nr 2 do umowy Nr KB/160/UP/39/W/2008 z dn. 28.02.2008 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinka ul. Orłowskiej – od posesji nr 12 do zakończenia łuku ulicy
 • 7107/08/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2008
 • 7108/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 4626/08/V/K z 08 stycznia 2008 r. Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 7109/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 4627/08/V/K z 08 stycznia 2008 r. Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 7110/08/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę czterech samochodów osobowych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008r.
 • 7111/08/V/S - wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia z tytułu wykonywania rejestracji w USC
 • 7112/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na opracowanie koncepcji dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych i starszych
 • 7113/08/V/U - akceptacji porozumienia dotyczącego wykonania robót związanych z inwestycją pn. „Utwardzenie nawierzchni w ulicy Grenadierów w Gdyni”
 • 7114/08/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 EUR a poniżej 5 278 000 EUR na wybór wykonawcy zadania: ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starodworcowej w Gdyni”
 • 7115/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR, na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wodociągu w ul. Orłowskiej
 • 7116/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR na wykonanie projektu zamiennego oświetlenia i przebudowy kabli energetycznych w ul. Wzgórze Bernadowo
 • 7117/08/V/M - odstąpienie od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 15A stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 7118/08/V/S - projekt zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie usunięcia awarii klimatyzatorów w budynku UM
 • 7119/08/V/S - wyrażenie zgody na zlecenie naprawy systemów alarmowych w budynkach UM przy al. Marszałka Piłsudskiego oraz Wendy
 • 7120/08/V/S - zakup prenumeraty czasopisma specjalistycznego dla UM Gdyni
 • 7121/08/V/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego UM Gdyni
 • 7122/08/V/S - zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 17/2000/III prezydenta miasta Gdyni z 1 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów UM Gdyni
 • 7123/08/V/M - wykonania wymiany stolarki okiennej w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Abrahama 80-86 w Gdyni użytkowanego przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
 • 7124/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni dla pana Piotra Pawłowskiego Honorowego Obywatela Gdyni
 • 7125/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/421/UI/136/W/2007 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni”
 • 7126/08/V/U - akceptacji aneksu nr 3 do umowy KB/33/UP/7/W/2008 z dnia 23 stycznia 2008 roku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”
 • 7127/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie inwentaryzacji zieleni dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem „TRISTAR” w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”
 • 7128/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie badań gruntowo-wodnych dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem „TRISTAR” w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”
 • 7129/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem „TRISTAR” w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”
 • 7130/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie opracowania „Analiza kosztów i korzyści” oraz wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganym załącznikiem „Rezultaty studium wykonalności” dla przedsięwzięcia pn. „Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze centralnym z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem „TRISTAR” w Gdańsku, Gdyni i Sopocie w zakresie zarządzania transportem publicznym”
 • 7131/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie geodezyjnego podziału działek w ul. Krawieckiej w Gdyni
 • 7132/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu technologii dla zadania: „Budowa trzech zespołów pawilonów handlowo-gastronomicznych zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II w Gdyni”
 • 7133/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie „Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stadionu piłkarskiego wraz z przebudową ul. Olimpijskiej w Gdyni”
 • 7134/08/V/U - akceptacji treści porozumienia do umowy nr 9605/KB/61/UI/28/W/2007 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy układu drogowego w rejonie stadionu piłkarskiego Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • 7135/08/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 7136/08/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Górniczej w Gdyni
 • 7137/08/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Zakręt do Oksywia o pętlę trolejbusową przy SKM Gdynia Grabówek”
 • 7138/08/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej i przebudową oświetlenia na osiedlu Fikakowo”
 • 7139/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Modernizacja ul. Szturmanów w Gdyni”
 • 7140/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej „Modernizacja ul. Szturmanów w Gdyni”
 • 7141/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie odsolenia wyschniętych murów w obiekcie Muzeum Miasta Gdyni
 • 7142/08/V/S - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 6911/V/08/S z 8 lipca 2008 r. w sprawie upoważnienia pracowników jednostki budżetowej – Zarząd Dróg i Zieleni do załatwiania spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych
 • 7143/08/V/U - akceptacji aneksu nr 5 do umowy KB/731/UI/286/W/2007 z dnia 14.11.2007 r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Gdyni
 • 7144/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na opracowanie projektu przyłączy: kanalizacji sanitarnej i wodociągowych dla budynków nr 35 i 37 przy ul. Pawiej w Gdyni
 • 7145/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/773/UI/276/W/2005 z dnia 19.12.2005 r. dot. zadania: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starodworcowej w Gdyni"
 • 7146/08/V/U - akceptacji aneksu nr 3 do umowy KB/83/UI/34/W/2007 z 14.02.2007 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nowej Łużyckiej w Gdyni wraz z mostem na rzece Kaczej i infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Wielkopolską
 • 7147/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 6720/08/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2008 r. na udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie badań geologicznych dla potrzeb odwodnienia terenu I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przy ul. Narcyzowej 6

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 11.08.2008