Z dnia 2008-07-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.07.2008 r. w sprawie:
 • 6992/08/V/U - udzielenie zamówienia w trybie zamówienia do 14 000 EUR na wydanie opinii o pochodzeniu gleby na działce nr 330/4 w Gdyni, upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 6993/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/182/UI/31-W/2008 z dnia 12.03.2008 r. na wykonanie robót dodatkowych w ramach Projektu „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni”
 • 6994/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 EUR a poniżej 5 150 000 EUR na wykonanie zadania „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Niskiej w Gdyni”
 • 6995/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 EUR a poniżej 5 150 000 EUR na wykonanie zadania „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Szafranowej w Gdyni”
 • 6996/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 EUR a poniżej 5 150 000 EUR na wykonanie zadania „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Żeliwnej w Gdyni”
 • 6997/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 6831/08/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01 lipca 2008 r. w sprawie udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 EUR na opracowanie treści przedmiotów zamówienia dla przetargów wykonywanych w ramach przedsięwzięcia „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta”
 • 6998/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie klasyfikacji gruntów i opinii o pochodzeniu gleb
 • 6999/08/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę „oświetlenia odcinka ul. Żelaznej”
 • 7000/08/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę „oświetlenia odcinka ul. Rtęciowej”
 • 7001/08/V/R - udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie aktualizacji analizy finansowej i ekonomicznej wraz z analizą wrażliwości projektu pn. „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 7002/08/V/R - ogłoszenie konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania na przyjęcie do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
 • 7003/08/V/R - zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim reprezentowanym przez z-cę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywania”
 • 7004/08/V/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na opracowanie Programu Rewitalizacji dla części dzielnic Mały Kack i Działki Leśne, rejon ulic: Wileńskiej, Wołyńskiej, Kazimierza Górskiego, Sportowej, Olimpijskiej i Stryjskiej
 • 7005/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 15/2000/III z dnia 18.07.2000 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni
 • 7006/08/V/M - pielęgnacja drzewostanu na terenach gminnych będących w zarządzie ABK nr 4 w Gdyni
 • 7007/08/V/M - wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian zewnętrznych lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym przy ul. Płk. Dąbka 189 w Gdyni
 • 7008/08/V/M - wykonania montażu nawiewników w oknach lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 132 w Gdyni
 • 7009/08/V/M - wykonania remontu w budynku mieszkalnym przy ul. Zielonej 23 w Gdyni
 • 7010/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi ABK nr 3 w sprawie podpisania umowy dzierżawy stacji transformatorowej T 2151 Al. Jana Pawła II
 • 7011/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14 000 EUR na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Wiczlińskiej 66 w Gdyni
 • 7012/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 27 przy ul. Morskiej 108A-112C w Gdyni
 • 7013/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 26 przy ul. Zamenhofa 7 w Gdyni
 • 7014/08/V/M - wykonania projektu technicznego rozbiórki oraz likwidacji budynku gospodarczego przy ul. Bema 33 w Gdyni
 • 7015/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 21 przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
 • 7016/08/V/M - wykonania wymiany stolarki witryny okiennej i drzwiowej oraz okna na zapleczu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kilińskiego 6 w Gdyni
 • 7017/08/V/M - kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7018/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 63 o pow. 23 m2 zlokalizowanego na hali łukowej
 • 7019/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlinskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną
 • 7020/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlinskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną (dz. Nr 188/115)
 • 7021/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlinskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną
 • 7022/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlinskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną (dz. Nr 188/136)
 • 7023/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7024/08/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 7025/08/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy M. Wittekówny, stanowiącej własność „INVEST KOMFORT” Spółki Akcyjnej
 • 7026/08/VM - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na km 22 jako działka nr 337/26 i 337/24 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 7027/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na km 44 jako działka nr 35/146 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 7028/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na km 35 jako działka nr 187/133 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 7029/08/V/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni
 • 7030/08/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego –garażu numer 4 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Żeromskiego na działce oznaczonej na karcie mapy ewidencji gruntów Km 54-obręb Gdynia nr 1125/231
 • 7031/08/V/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonymi do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
 • 7032/08/V/M - ogłoszenia wykazu oraz wywoławczej stawki czynszu najmu lokali użytkowych – garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w najem poprzez przetarg ustny
 • 7033/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków dz. 1062/10 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7034/08/V/M - zmiany umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Hospicjum Św. Wawrzyńca
 • 7035/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 206 000 EUR na wykonanie: „Dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Morska – Kartuska w Gdyni wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnej”
 • 7036/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14 000 EUR na wykonanie wskaźników rezultatu na ul. Janka Wiśniewskiego – II etap i Trasie Kwiatkowskiego – III etap w Gdyni, upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 7037/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14 000 EUR na aktualizację i uzupełnienie projektu budowy miejsc postojowych przy ul. Kościelnej w Gdyni, upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 7038/08/V/U - zaopiniowania zaliczenia odcinków ulic Jana Kamrowskiego i Leona Staniszewskiego w osiedlu Sokółka III w Gdyni do kategorii drogi gminnej
 • 7039/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie robót polegających na likwidacji tymczasowej organizacji ruchu wykonanej na czas budowy wiaduktu WD-3 w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”
 • 7040/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji w części drogowej roboty budowlanej pn: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starodworcowej w Gdyni”
 • 7041/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2008 r.
 • 7042/08/V/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 2008 r.
 • 7043/08/V/S - udzielenia pełnomocnictwa Joannie Antkiewicz pełniącej obowiązki dyrektora jednostki budżetowej „Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni
 • 7044/08/V/M - określenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Orłowskiej 8a na rzecz jej użytkownika wieczystego
 • 7045/08/V/M - określenia warunków nabycia nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej
 • 7046/08/V/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR na wykonanie aktualizacji 25 sek. Reklamy telewizyjnej promującej imprezy z miejskiego kalendarza imprez
 • 7047/08/V/M - podpisania aneksu nr 2 do umowy zawartej w dniu 22.04.2008 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Przedsiębiorstwem Poligraficzno – Wydawniczym „Modena”
 • 7048/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację spotkania promującego regaty „The Tall Ships’Races 2009”
 • 7049/08/V/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Cisowskiej 4
 • 7050/08/V/M - określenia warunków zamiany nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Orzechowej, ul. Nowodworskiego oraz ul. Świętojańskiej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a osobą fizyczną
 • 7051/08/V/P - dofinansowanie wydania książki Andrzeja Kołodzieja pt: „Gdyńscy Komunardzi” przez oficynę wydawniczą Verbi Causa
 • 7052/08/V/M - udzielenie zamówienia do kwoty 14 000 EUR oraz akceptacji treści umowy o współpracy w ramach realizacji przedsięwzięcia „Bezprzewodowy dostęp do sieci Internet”
 • 7053/08/V/M - zlecenie, do kwoty 14 000 EUR, zamieszczenia artykułów prasowych poświęconych modernizacji przystani rybackiej w Gdyni Orłowie
 • 7054/08/V/U - akceptacja zmiany treści umowy KB/115/UP/34/W/2008 z dnia 27.02.2008 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Mikołaja w Gdyni
 • 7055/08/V/U - akceptacja zmiany treści umowy KB/595/UI/217-W/2007 z dnia 03.09.2007 r. na wykonanie opracowania: „Projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Ejsmonda w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających i regulacją gospodarki wodnej na terenie Polanki Redłowskiej”
 • 7056/08/V/U - wystąpienie o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji: „Budowa 3 zespołów pawilonów handlowo-gastronomicznych zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II w Gdyni wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i sanitariatami”
 • 7057/08/V/P - produkcja spotu telewizyjnego pt. „Frog: Festiwal Rytmu i Ognia”, który będzie emitowany w Telewizji Gdańskiej w dniach 31.07 - 5.08. 2008 r.
 • 7058/08/V/U - uregulowania należności z tytułu dokonania odbioru budynku krytej pływalni przy Zespole Szkól nr 7 w Gdyni przy ul. Stawnej 4/6
 • 7059/08/V/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4279/2007/V/S dot. uruchomienia środków finansowych w roku 2008 na dostawę energii elektrycznej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
 • 7060/08/V/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 15/2008 do umowy najmu nr 320 z Zakładem Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
 • 7061/08/V/U - zatwierdzenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 206.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Radosnej w Gdyni
 • 7062/08/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę „kanalizacji deszczowej w ul. Architektów w Gdyni, na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Adwokackiej”
 • 7063/08/V/R - podpisania listu Intencyjnego dot. wyrażenia woli współpracy w ramach projektu pn: „Samorządna Polska - podniesienie jakości zarządzania w administracji samorządowej dużych miast w Polsce
 • 7064/08/V/P - akceptacji aneksu nr 3 do umowy nr SK/339/5-w/07 z dnia 02.01.2007 r. w sprawie dostępu do interentu dla potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni
 • 7065/08/V/P - wprowadzenie Regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Regulaminu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 24.07.2008