Z dnia 2008-07-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.07.2008 r. w sprawie:
 • 6930/08/V/P - dofinansowanie wydania książki A. Kamińskiego „Kapłanka”
 • 6931/08/V/P - udzielenie zamówienia publicznego na organizację pleneru malarskiego w miejscowości Skwierawy na Kaszubach w dniach od 1 do 7 sierpnia 2008 r.
 • 6932/08/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia – Wielki Kack festynu kulturalno – rekreacyjnego na terenie „ Źródła Marii” – Wielki Kack (za Obwodnicą Trójmiejską) w dniu 15 sierpnia 2008 r. w godz. 15.00 – 21.00
 • 6933/08/V/P - dokonania zmian w umowie nr KB/227/PON/20/W/2008 zawartej dnia 07.04.2008 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk”
 • 6934/08/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania na przyjęcie do realizacji zadania polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni
 • 6935/08/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania na przyjęcie do realizacji zadania polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich
 • 6936/08/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji: „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Energetyków wraz z budową urządzeń podczyszczających”
 • 6937/08/V/U - uregulowania należności za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie prac na obszarze pasa nadbrzeżnego przy ulicy Ejsmonda i na Polance Redłowskiej w Gdyni
 • 6938/08/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji: „Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP i budowa zbiornika retencyjnego suchego Karwiny”
 • 6939/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie operatu wodnoprawnego dla przebudowy zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Czwartaków w Gdyni
 • 6940/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Bernadowskiej w Gdyni
 • 6941/08/V/U - akceptacji aneksu nr 6 do umowy KB/316/UI/101/W/2007 z dn. 30.04.2007 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa systemów kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę na obszarze aglomeracji Gdynia”
 • 6942/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania egzekucyjnego
 • 6943/08/V/M - podpisania aneksu do umowy zawartej w dniu 27 maja 2008 r.
 • 6944/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie remontu lokalu użytkowego (piwnica) w budynku przy ul. Morskiej 108 A, C, Ł
 • 6945/08/V/M - wykonania izolacji jednej ściany budynku mieszkalnego przy ul. Krofeya 9 w Gdyni
 • 6946/08/V/M - wykonania zagospodarowania terenów zielonych, pielęgnacji drzewostanu, zakupu i montażu urządzeń zabawowych na terenach zielonych w obrębie działania Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni
 • 6947/08/V/M - wykonania izolacji piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Dickmana 28 w Gdyni
 • 6948/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku
 • 6949/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14 000 EUR na wykonanie opracowania „Badania i ocena bezpieczeństwa oraz warunków ruchu na drogach obsługujących dzielnice Pustki Cisowskie i Demptowo w Gdyni” i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 6950/08/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 3-7 lat, mieszkańców Gdyni
 • 6951/08/V/S - zmieniające zarządzenie nr 6599/08/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 6952/08/V/K - kierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6953/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na aktualizację kosztorysów inwestorskich oświetlenia ulicy Bernadowskiej w Gdyni
 • 6954/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy Nr KB/309/UI/51-W/2008 z dnia 14.04.2008r. o wykonanie zmiany oznaczenia użytków gruntowych na terenie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni- III etap”
 • 6955/08/V/M - udzielenia zamówienia dodatkowego na wykonanie inwentaryzacji pomiarowej sieci katastralnej na wydzielonym obszarze m.Gdyni
 • 6956/08/V/K - zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2008.
 • 6957/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 4626/08/V/K z 08 stycznia 2008 r. Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 6958/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 4627/08/V/K z 08 stycznia 2008 r. Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2008 r.
 • 6959/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 39 jako działka nr 273/34 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód a docelowo pod drogę publiczną
 • 6960/08/V/P - powołania zespołu konsultacyjnego do przedstawienia Prezydentowi Miasta kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni w trybie pozakonkursowym
 • 6961/08/V/P - organizacji spektakli teatralnych prezentowanych w Gdyni w ramach Festiwalu Szekspirowskiego
 • 6962/08/V/P - wykonania sztandaru dla Oddziału Zabezpieczenia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • 6963/08/V/P - powołania Komitetu Honorowego fundatorów sztandaru dla Oddziału Zabezpieczenia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • 6964/08/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łęczyckiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji Własności Rolnej
 • 6965/08/V/U - unieważnienia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 206 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z budową oświetlenia ulicznego w Gdyni i w Sopocie”
 • 6966/08/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z budową oświetlenia ulicznego w Gdyni i w Sopocie”
 • 6967/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/780/UI/276/W/2006 z dnia 10.11.2006r na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Orłowie - II etap
 • 6968/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
 • 6969/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie analizy i oceny merytorycznej rozwiązań urbanistycznych, architektonicznych i funkcjonalnych prac konkursowych na wykonanie „Koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnego centrum usługowo-administracyjnego wraz z parkingiem podziemnym i terenami zielonymi w rejonie Skweru Plymouth w Gdyni”
 • 6970/08/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do wartości 206 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Remont podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej na terenie Gdyni”
 • 6971/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/251/UI/38/W/2008 dotyczącej zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej”
 • 6972/08/V/P - organizacji imprezy kulturalnej od nazwą „Dary Morza” w Gdyni w dniu 26 lipca 2008 r.
 • 6973/08/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 20.000 zł na rachunku lokaty terminowej
 • 6974/08/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów wniesienia skargi kasacyjnej
 • 6975/08/V/S - udzielenia pełnomocnictwa Annie Biedzińskiej dyrektorowi jednostki budżetowej pn: „Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy”
 • 6976/08/V/R - przeniesienia pani Joanny Antkiewicz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do pracy w Zespole Placówek Specjalistycznych im. K. Kisieckeigo „Dziadka” w Gdyni
 • 6977/08/V/S - wyrażenia zgody na uregulowanie opłat związanych z rejestracją dwóch skuterów dla Straży Miejskiej o wartości do 14.000 EUR
 • 6978/08/V/S - zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w 2008 r.
 • 6979/08/V/S - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni na opłatę notarialną
 • 6980/08/V/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego UM Gdyni
 • 6981/08/V/S - zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 17/2000/III prezydenta miasta Gdyni z 1 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów UM Gdyni
 • 6982/08/V/S - zmiany szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezydentem, wiceprezydentami, sekretarzem i skarbnikiem miasta Gdyni
 • 6983/08/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 106.000 EUR na dostawę czterech samochodów osobowych dla UM Gdyni w 2008 r.
 • 6984/08/V/M - akceptacji treści i podpisania porozumienia dot. współdziałania miasta Gdyni w ramach projektu "Gdańsk, Gdynia, Sopot - Plus - Karta Turystyczna"
 • 6985/08/V/P - akceptacja treści listu intencyjnego o współpracy pomiędzy miastem Gdynia a Arką Gdynia Sportową Spółką Akcyjną
 • 6986/08/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000EUR na wybór wykonawcy roboty budowlanej objętej zadaniem "Przebudowa parteru pawilonu "C" Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni przy ul. Staffa 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej"
 • 6987/08/V/M - wyrażenie zgody na poddzierżawienie terenu gminnego przy ul. Ejsmonda w Gdyni
 • 6988/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 24.07.2008