Z dnia 2008-07-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.07.2008 r. w sprawie:
 • 6928/08/V/O - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Obłuże festynu rekreacyjnego pod hasłem „Bardzo Dziki Zachód” na terenach rekreacyjnych „Przy stawku” u zbiegu ulic Płk. Dąbka i Kwiatkowskiego
 • 6929/08/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6848/08/V/U - zmiany treści umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyciągarek dla zadania „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie etap II (dalba)”
 • 6849/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/9/UI/2007 z dnia 18.07.2007 r. na eksploatację sieci sanitarnej i wodociągowej oraz przepompowni ścieków w ulicach Chwaszczyńskiej, Racławickiej, Olgierda i Grażyny
 • 6850/08/V/O - dofinansowania kosztów związanych z organizacją przez X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni dorocznych Międzynarodowych Warsztatów dla przedstawicieli szkól działających w Programie The Baltic Sea Project
 • 6851/08/V/O - upoważnienia Pani Ewy Łowkiel – Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
 • 6852/08/V/O - upoważnienia Pani Ewy Łowkiel – Wiceprezydenta Miasta Gdyni
 • 6853/08/V/0 - upoważnienia Pani Ewy Łowkiel – Wiceprezydenta Miasta Gdyni
 • 6854/08/V/0 - upoważnienia Leszka Ciesielskiego - dyrektora I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego do przejęcia majątku oraz administrowania budynkiem po zlikwidowanym Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni, przy ulicy Narcyzowej 6
 • 6855/08/V/0 - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
 • 6856/08/V/P - zakupu monitora dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • 6857/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 6659/08/V/P w sprawie zakupu telewizora dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • 6858/08/V/R - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rok 2008 r.
 • 6859/08/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na przyjęcie do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z terapią uzależnienia tych osób
 • 6860/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podpisywaniu umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną przy ul. Wieniawskiego 11 w Gdyni
 • 6861/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 AB w Gdyni
 • 6862/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 72 /Kilińskiego 16 w Gdyni
 • 6863/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Unruga w Gdyni
 • 6864/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żółkiewskiego.
 • 6865/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żółkiewskiego
 • 6866/08/V/M - zmiany zarządzeń nr: 6590/08/V/M; 6591/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie: ustalenia wykazów nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na Łąkach Cisowskich
 • 6867/08/V/S - w sprawie zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni 2008 r.
 • 6868/08/V/P - w sprawie przygotowania akcji społecznej „Włącz się! Kulturalnie”
 • 6869/08/V/U - w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn. „Budowa ulicy Ateny i ulicy Amora w Gdyni-Chwarznie”
 • 6870/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku
 • 6871/08/V/P - produkcji spotu telewizyjnego pt. ”Społeczna Kampania Informacyjna o programie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV w Gdyni”
 • 6872/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 5840/08/V/M z dnia 15.04.2007 r. dotyczącego zlecenia do kwoty 14 000 EUR przez Gminę Miasta Gdyni pięciu prelegentom autorskich wykładów na Konferencję Końcową projektu „www.innowacje.gdynia.pl” zgodnie z umową dofinansowania nr Z/2.22/II/2.6/004/06/U/2/06
 • 6873/08/V/O - zmiany treści załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 3843/07/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 października 2007r w sprawie: harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2008 roku
 • 6874/08/V/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Kopernika 7 oraz ustalenia termin jego trwania
 • 6875/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na organizację podróży studyjnej dla dziennikarzy z Niemiec
 • 6876/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 4802/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.01.2008 w sprawie umieszczenia ogłoszenia w wydawnictwie „Sejleren’s” (przewodnik po przystaniach) dotyczącego promocji Gdyni i Mariny Gdynia
 • 6877/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na renowację planu Miasta Gdynia ustawionego przed Dworcem PKP
 • 6878/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeniesienie tablicy z planem Miasta i kalendarzem imprez miejskich
 • 6879/08/V/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu zwiększającego wartość umowy z dnia 17.01.2008r z firmą FPHU ”HEMAR„ na naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej
 • 6880/08/V/O - zlecenia w trybie do 14 000 EUR wykoszenia chwastów z terenów gminnych
 • 6881/08/V/0 - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14 000 EUR na realizację zadania: „Prezentacja psów ratowniczych i pokaz tresury oraz prelekcja na temat bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożeń”
 • 6882/08/V/0 - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM
 • 6883/08/V/U - dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji deszczowej w ulicach: Żółkiewskiego, ks. Miegonia oraz części ul. Muchowskiego w Gdyni w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie
 • 6884/08/V/M -  zlecenie, do kwoty 14 000 EUR, wykonania 80 sztuk flag na drzewce z treścią promującą Heineken Open’er Festival
 • 6885/08/V/M - zlecenie, do kwoty 14 000 EUR, sprzątania w trakcie oraz po imprezie Piknik Rodzinny w Orłowie
 • 6886/08/V/M - zlecenie, do kwoty 14 000 EUR, druku 400 plakatów w formacie A2, 1000 ulotek w formacie A6 o treści promującej Piknik Rodzinny w Orłowie oraz przygotowania do druku polskiej wersji językowej ulotki Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu
 • 6887/08/V/M - zlecenie, do kwoty 14 000 EUR, wykonania dwóch plandek o treści promującej Muzeum Miasta Gdyni i Gdyńskie Muzeum Motoryzacji oraz renowacji nośnika reklamowego zlokalizowanego przy Al. Zwycięstwa w Gdyni
 • 6888/08/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14000 EUR, na publikację reklamy Gdyni w okolicznościowym wydaniu magazynu Forum Pomorskie- „Zjazd Kaszubów- Gdańsk 2008”
 • 6889/08/V/S - zakupu wykładziny podłogowej oraz materiałów wykończeniowych dla potrzeb bieżących remontów w UMG o wartości do 14 000 EUR
 • 6890/08/V/S - wymiany wodomierzy w pomieszczeniach GCOP w 2008r. o wartości do 14 000 EUR
 • 6891/08/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2008 do umowy najmu KB/14/MOPS/2005 z 07.09.2005 roku na wynajęcie domu na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 na terenie Gdyni
 • 6892/08/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2008 do umowy najmu z 16.04.2007 roku na wynajęcie domu na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 na terenie Gdyni
 • 6893/08/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2008 do umowy najmu z 26.04.2007 roku na wynajęcie domu na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 6 na terenie Gdyni
 • 6894/08/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2008 do umowy najmu nr KB/12/MOPS/2005 z 14.07.2005 roku na wynajęcie domu na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 6 na terenie Gdyni
 • 6895/08/V/R - zmiany zarządzenia nr 8151/05/IV/ Prezydenta Miasta Gdyni z 11 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu
 • 6896/08/V/R - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
 • 6897/08/V/R - wyrażenia zgody na poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego w związku z realizacją zadania „Modernizacja i remont budynku przy ul. Wąsowicza na cele ŚDS”
 • 6898/08/V/R - udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
 • 6899/08/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Modernizacja ul. Tetmajera w Gdyni – II etap”
 • 6900/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 6539/08/V/U z 10 czerwca 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinków sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z budową oświetlenia i systemu sterowania i monitoringu podstacjami w Gdyni”
 • 6901/08/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę obiektu sportowego „Skate-Plaza” w Gdyni
 • 6902/08/V/U - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni, jako nagrody w konkursie organizowanym przez telewizję TVN
 • 6903/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizację oświetlenia ul. Frezerów – etap II
 • 6904/08/V/U - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Płk. Dąbka /na terenie gminy Gdynia – Czernickiego /na terenie gminy Gdyni/ - Wiejska /na terenie gminy Kosakowo/ - Szkolna /na terenie gminy Kosakowo/ oraz rozbudowy ciągu ul. Unruga pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Podgórska z ul. Kuśnierską w Gdyni wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ramach III edycji programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach”
 • 6905/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie oceny konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Witomińskiej /przy szkole/ w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 6906/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie korekty i uzupełnienia oznakowania pionowego i poziomego w rejonie skrzyżowania ulicy Morskiej z Trasą Kwiatkowskiego
 • 6907/08/V/O - ogłoszenia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii
 • 6908/08/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania, oprawy i montażu wydruku wielkoformatowego panoramy Gdyni do 14.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 6909/08/V/S - przeznaczenia środków na pokrycie kosztów uczestnictwa przewodniczącego RM Gdyni w forum przewodniczących rad gmin i powiatów Pomorza
 • 6910/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup części zamiennych do kserokopiarek Canon
 • 6911/08/V/S - upoważnienia pracowników jednostki budżetowej – „Zarządu Dróg i Zielni – do załatwiania spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych
 • 6912/08/V/P - produkcji spotu „Globaltica 2008” do telewizji mobilnej oraz wyemitowania go w telewizji mobilnej w dniach od 14 do 27 lipca 2008
 • 6913/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na wyprodukowanie oraz emisję wskazania sponsorskiego w ramach sponsorowania premierowej audycji „Ruch w Nieruchomościach” w programie telewizyjnym TV Biznes
 • 6914/08/V/P - przygotowania imprezy motoryzacyjnej Rage Race w Gdyni
 • 6915/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2008 r.
 • 6916/08V/S - akceptacji treści umowy kupna - sprzedaży
 • 6917/08/V/S - przekazania do użytkowania przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji składników mienia Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 15.07.2008