Z dnia 2008-06-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.06.2008 r. w sprawie:
  • 6650/08/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
  • 6651/08/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę oświetlenia schodów terenowych przy ul. Sucharskiego
  • 6652/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 4068/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia gminnego w ulicy Zielonej w Gdyni”
  • 6653/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 3360/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego rozbudowy ulic Nasypowej i Zielonej w Gdyni”
  • 6654/08/V/U - wyrażenia zgody na przepisanie umowy przyłączeniowej dotyczącej budowy oświetlenia drogowego ulicy Niskiej w Gdyni
  • 6655/08/V/P - wykonania modernizacji serwera pocztowego poczta.gdynia.pl
  • 6656/08/V/O - przyjęcia raportu z realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Gminę Gdynia w 2007 roku
  • 6657/08/V/O - przyznania premii dla Dyrektora S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
  • 6658/08/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  • 6659/08/V/P - zakupu telewizora dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
  • 6660/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Rolniczej 12
  • 6661/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Szczecińskiej 28
  • 6662/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
  • 6663/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jana Brzechwy, przeznaczonej do wydzierżawienia
  • 6664/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Halickiej 10, przeznaczonej do wydzierżawienia
  • 6665/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Halickiej 10, przeznaczonej do wydzierżawienia
  • 6666/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Majerankowej przeznaczonej do wydzierżawienia
  • 6667/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
  • 6668/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia
  • 6669/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
  • 6670/08/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nr MG/17/D/07, przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Jana Brzechwy
  • 6671/08/V/M - zmiany zarządzenie nr 6498/08/V/M dotyczącego zawarcia umowy o dzieło do kwoty 14000 EUR przez Gminę Miasta Gdyni na redakcję naukową i edytorską podręcznika nt. „Innowacji w ramach realizowanego przez Gminę Gdynia projektu www.innowacje.gdynia.pl”
  • 6672/08/V/M - zlecenia do kwoty 14 tysięcy EUR na transport, montaż i demontaż elementów studia TVN CNBC oraz zakup dwóch przedłużaczy
  • 6673/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na produkcję i emisję spotu radiowego z okazji wpłynięcia do Gdyni wycieczkowca Queen Victoria
  • 6674/08/V/M - zlecenia do kwoty 14000 EUR, realizacji i przygotowania programu artystycznego podczas Pikniku Rodzinnego w Orłowie
  • 6675/08/V/P - napraw monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni
  • 6676/08/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n. „Budowa ul. Szturmanów i odcinka ul. Armatorów w Gdyni”
  • 6677/08/V/U - podpisania umowy z PKP w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP” w Gdyni
  • 6678/08/V/U - udzielenia zmówienia publicznego do 14 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia estakady Kwiatkowskiego od ul. Morskiej do granicy lasu w Gdyni
  • 6679/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego – apteki, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Śląskiej 44, lokal do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
  • 6680/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR na dystrybucję gdyńskich materiałów promocyjnych przez Spółdzielnię Socjalną „50+”
  • 6681/08/V/S - wyrażenia zgody na kontynuację ubezpieczenia samochodów służbowych Urzędu Miasta; Straży Miejskiej; OSP Wiczlino do 14 000 EUR
  • 6682/08/V/R - wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy Nr KB/18/ MOPS /2007 dotyczącej zlecenia realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
  • 6683/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 38 jako działka nr 275/15 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
  • 6684/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 23 jako działka nr 198/34 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
  • 6685/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo pod drogę publiczną
  • 6686/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
  • 6687/08/V/P - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni o nr 5912/08/V/M dotyczącego zatwierdzenia projektu „Doradca na plus”
  • 6688/08/V/P - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5411/08/ z dnia 11 marca 2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego „Umysłowa gimnastyka urzędnika”
  • 6689/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 6364/08/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i docelowo drogi publicznej w obszarze Gdynia – Zachód
  • 6690/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i docelowo drogi publicznej w obszarze Gdynia – Zachód
  • 6691/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na druk mapki „Spacerkiem po Gdyni”
  • 6692/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku
  • 6693/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na druk ulotki „Gdynia Żeglarska Stolica Polski”
  • 6694/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr U-2, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 5-7, lokal do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
  • 6695/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr 42a, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 139 Bl. I, lokal do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
  • 6696/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zygmunta Augusta przeznaczonej do wydzierżawienia
  • 6697/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zygmunta Augusta przeznaczonej do wydzierżawienia
  • 6698/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zygmunta Augusta przeznaczonej do wydzierżawienia
  • 6699/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Traugutta przeznaczonej do wydzierżawienia
  • 6700/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Krasickiego przeznaczonej do wydzierżawienia
  • 6701/08/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowe
  • 6702/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 2349/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osoby fizycznej – ul. Płk. Dąbka
  • 6703/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej ul. Grenadierów
  • 6704/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną
  • 6705/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup krzeseł o wartości do 14000 EUR
  • 6706/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/84/UI/35-W/2007 z 08.02.2007 r. na wykonanie opracowania pn: „Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i budowy kanału deszczowego w rejonie ulic Nasypowej i Zielonej w Gdyni”
  • 6707/08/V/U - akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/284/UP/67/W/2008 z 30.04.2008 r. na opracowanie materiałów do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem „TRISTAR” w Gdańsku, Gdyni i Sopocie
  • 6708/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/267/UP/62/W/2008 z 02.05.2008 r. na wykonanie projektu budowy i przebudowy infrastruktury technicznej w ulicach Nasypowej i Zielonej w Gdyni
  • 6709/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/109/UP/30/W/2008 z 18.02.2008 r. na wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia ul. Rybaków
  • 6710/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/731/UI/286/W/2007 z 14.11.2007 r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni
  • 6711/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/719/UI/282-W/2007 z 21.11.2007 r. na wykonanie opracowania pn. „Projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia ul. Zielonej w Gdyni”
  • 6712/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/634/UI/239-W/2007 z 06.09.2007 r. na wykonanie opracowania pn. „Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej na przebudowę ulic Nasypowej i Zielonej w Gdyni”
  • 6713/08/V/U - akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/767/UI/304/W/2007 z 12.12.2007 r. na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
  • 6714/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/593/UI/215/W/2007 z 29.08.2007 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy istniejącej infrastruktury kolidującej z nowoprojektowaną siecią w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni na odcinku od ul. Żółkiewskiego do skrzyżowania z ul. Zbrojną
  • 6715/08/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na rozbiórkę części dachu w Zespole Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni Chwarznie”
  • 6716/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania „przebudowa części dachu /z wyjątkiem bloku żywieniowego i sali gimnastycznej/ Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni”
  • 6717/08/V/U - uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3575/07/V/U z 25.10.2007 r. oraz wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starodworcowej w Gdyni”
  • 6718/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn. „Utwardzenie nawierzchni ul. Chopina, ul. Wieniawskiego, ul. Matejki w Gdyni płytami YOMB w krawężniku”
  • 6719/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania pt.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni”
  • 6720/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie badań geologicznych dla potrzeb odwodnienia terenu I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przy ul. Narcyzowej 6
  • 6721/08/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci trakcji trolejbusowej wraz z budową oświetlenia ulicznego w Gdyni i w Sopocie”
  • 6722/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie roboty budowlanej pn: „Przebudowa części dachu /z wyjątkiem bloku żywieniowego i sali gimnastycznej/ Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni” w osiach od P 4 do L
  • 6723/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie roboty budowlanej pn: „Przebudowa części dachu /z wyjątkiem bloku żywieniowego i sali gimnastycznej/ Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni” w osiach od A do L oraz od 2 do 29
  • 6724/08/V/U - zamówienia opracowania projektu rewaloryzacji części dworsko-folwarcznej zabytkowego zespołu przestrzennego Kolibki w Gdyni
  • 6725/08/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do wartości 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Remont 4-ch podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej na terenie Gdyni”
  • 6726/08/V/O - zmian w zarządzeniu nr 5614/08/V/0 oraz zawarcie aneksu do umowy
  • 6727/08/V/S - zakup akcesoriów samochodowych na potrzeby samochodów służbowych UM Gdyni oraz akceptację wyboru oferenta
  • 6728/08/V/M - ustalenia ceny, wykazu oraz warunków przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Uczniowskiej 4 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  • 6729/08/V/M - ustalenia ceny, wykazu oraz warunków przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Wiejskiej 23, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  • 6730/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej ozn. na km 26, jako działka nr 123, 124, 125 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-Zachód
  • 6731/08/V/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego-garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Hallera 14 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
  • 6732/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków 8
  • 6733/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków 8
  • 6734/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków 8
  • 6735/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków 8
  • 6736/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków
  • 6737/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków
  • 6738/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków
  • 6739/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adm. Unruga
  • 6740/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Władysława IV/Armii Krajowej
  • 6741/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie boxu nr 103 o pow. 14 m2 zlokalizowanego na hali płaskiej
  • 6742/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łęczyckiej i będącej własnością Skarbu Państwa oraz Gminy Miasta Gdyni
  • 6743/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na emisję reklamy promującej miasto na łamach gazety „Echo Miasta”
  • 6744/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na produkcję 8 sek. reklamy telewizyjnej promującej miasto w TVN w ramach projektów: „Plaża i Kamera”
  • 6745/08/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni za rok 2007
  • 6746/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup zamka szyfrowego dla Straży Miejskiej o wartości do 14.000 EUR
  • 6747/08/V/S - zmiany struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów UM Gdyni
  • 6748/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków 8
  • 6749/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z Dzielnicy Karwiny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 02.07.2008