Z dnia 2008-06-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.06.2008 r. w sprawie:
 • 6565/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCVC INVENO Sp. z o.o. w Gdyni
 • 6566/08/V/P - wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Gdynia w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku
 • 6567/08/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia – Dąbrowa imprezy kulturalnej pod nazwą „Leśne karaoke”
 • 6568/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy ciągu pieszego wraz z oświetleniem między ulicą Konwaliową i Narcyzową w Gdyni
 • 6569/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: ,,Budowa ul. Grodnieńskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną’’
 • 6570/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/895/UI/320/W/2006 z dnia 27.12.2006r dotyczącej zadania: ,,Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni przy ul. Stawnej”
 • 6571/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/522/UI/168/W/2006 z dnia 24.07.2006r na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: ,,Odprowadzenie wód opadowych z oś. Pogórze II w Gdyni – etap II”
 • 6572/08/V/U - wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę systemu odprowadzenia wód opadowych z osiedla budynków mieszkalnych „Sokółka”, realizowanej w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 6573/08/V/P - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2008 roku”
 • 6574/08/V/O - przekazywania opłat za postępowania sądowe związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 
 • 6575/08/V/O - dofinansowania wypoczynku letniego w mieście dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni
 • 6576/08/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania i montażu żaluzji okiennych w pomieszczeniach biurowych rad dzielnic
 • 6577/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup regałów przesuwnych o wartości do 14000 EUR
 • 6578/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stocznia Gdynia S.A.
 • 6579/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników EKO DOLINY Sp. z o.o. w Łężycach
 • 6580/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w Gdańsku
 • 6581/08/V/M - udzielenia zamówienia dodatkowego na wykonanie pomiarów i obliczeń rzędnych szczegółowej sieci wysokościowej miasta Gdyni
 • 6582/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6583/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14000 EUR, na dodruk informatora dla przedsiębiorcy „Jak rozpocząć działalność gospodarczą” dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 6584/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na aktualizację, przygotowanie do druku oraz nadzór nad drukiem ulotki „Gdynia – Żeglarska Stolica Polski” promującej zlot żaglowców the Tall Ships’ Races 2009 w Gdyni
 • 6585/08/V/M - zlecenia, do kwoty 14000 EUR, nagrania dźwięków radiowych podczas konferencji prasowej
 • 6586/08/V/M - zlecenia, do kwoty 14 000 EUR, wykonania dwóch tysięcy koszulek z nadrukiem promującym Miasto Gdynię oraz Heineken Open’er Festival
 • 6587/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Inżynierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6588/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kurpiowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6589/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kurpiowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6590/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na Łąkach Cisowskich przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6591/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na Łąkach Cisowskich przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6592/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6593/08/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego –garażu numer 3 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Żeromskiego
 • 6594/08/V/M - określenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetragowym nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ulicy Śliskiej na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A.
 • 6595/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 6229/08/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 maja 2008r.
 • 6596/08/V/M - akceptacji treści umowy MG/30/MGG/12/D/08 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Śląskiej
 • 6597/08/V/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/141/OK./18/W/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Stowarzyszeniem Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II
 • 6598/08/V/P - organizacji Gdyńskiego Forum Pozarządowego
 • 6599/08/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 6600/08/V/P - dzierżawy nieruchomości gruntowej w Babich Dołach w Gdyni, z przeznaczeniem na organizację imprezy artystycznej „Heineken Opener Festival 2008” w dniach 4.07-06.07.2008 r.
 • 6601/08/V/P - dofinansowania wydania książki Jarosława Rusaka pt. „Honorowi Obywatele Miasta Gdyni okresu II Rzeczpospolitej” przez wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni
 • 6602/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na prowadzenie projektu edukacyjnego dla młodzieży korzystającej z wypoczynku zorganizowanego w Gdyni w miesiącach letnich 2008r.
 • 6603/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zdjęć Trasy Kwiatkowskiego
 • 6604/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku
 • 6605/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na wymianę szyb w pomieszczeniach Wydziału Geodezji
 • 6606/08/V/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne poniżej 5.150.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 18
 • 6607/08/V/M - akceptacji aneksu dotyczącego zmiany treści umowy KB/313/MB/8-W/2008 na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
 • 6608/08/V/U - zawarcia umów dotyczących dotacji przyznanych przez Radę Miasta Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Gminy Miasta Gdyni
 • 6609/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania polegającego na budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej w Al. Marszałka Piłsudskiego oraz w ul. Legionów w Gdyni
 • 6610/08/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Radosnej w Gdyni
 • 6611/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku
 • 6612/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek pierwszej pomocy do 14.000 EUR
 • 6613/08/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania flag promujących zlot żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 w Gdyni
 • 6614/08/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, montażu i demontażu powłok reklamujących Heineken Open’er Festival
 • 6615/08/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wydrukowanie plakatów
 • 6616/08/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, opracowania graficznego projektu nadruku na koszulkę promującą kampanię Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu
 • 6617/08/V/M - zakupu czasu antenowego na kanale TVP 2 na promocję miasta z okazji Heineken Open’er Festival
 • 6618/08/V/M - zakupu czasu antenowego na kanale TVN, TVN Siedem, TVN 24, TVN Meteo na promocję miasta
 • 6619/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 8 sek. reklamy telewizyjnej promującej miasto Gdynia, z okazji Open’er Festival
 • 6620/08/V/M - zmiany umowy użyczenia z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Górski” Sp. z o.o.
 • 6621/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6622/08/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły w Gdyni przy ul. Narcyzowej 6
 • 6623/08/V/U - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/160/UP/39/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka ul. Orłowskiej – od posesji nr 12 do zakończenia łuku ulicy
 • 6624/08/V/U - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/726/UI/283/W/2007 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka ul. Orłowskiej – etap I
 • 6625/08/V/U - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/727/UI/284/W/2007 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu przy ul. Orłowskiej
 • 6626/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Przebudowa parteru pawilonu „C” Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni przy ul. Staffa 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • 6627/08/V/U - unieważnienia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej w Gdyni”
 • 6628/08/V/U - wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej w Gdyni”
 • 6629/08/V/U - zakwalifikowania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnego centrum usługowo-administracyjnego, poprzedzającej wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji na wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku UM Gdyni
 • 6630/08/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa ul. Grodnieńskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 6631/08/V/U - podpisania umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego, określającej zasady i warunki współpracy w celu wykonania studium wykonalności dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Kolej Metropolitalna w Trójmieście”
 • 6632/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację spotkania z delegacją polskich harcerzy z Białorusi
 • 6633/08/V/P - dofinansowania wydania książki Henryka Pestki pt. „Tenis w Gdyni w latach 1924-2007” przez Drukarnię Libra-Print w Łomży
 • 6634/08/V/P - dofinansowania wydania Zeszytów Gdyńskich Nr 3 przez Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej w Gdyni
 • 6635/08/V/P - wyrażenia zgody na zakup mebli BHP dla Straży Miejskiej o wartości do 14.000 EUR
 • 6636/08/V/P - wyrażenia zgody na zakup stanowiska do przewijania dzieci i niemowląt o wartości do 14.000 EUR
 • 6637/08/V/O - dofinansowania wyjazdu ucznia Zespołu Szkół Nr 14 w Gdyni na Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca Konin 2008
 • 6638/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Grabówek
 • 6639/08/V/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu dzielnicy Witomino
 • 6640/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej z dzielnicy Grabówek
 • 6641/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej z dzielnicy Działki Leśne
 • 6642/08/V/O - wydatkowania środków na organizację „Akcji Lato 2008” w gdyńskich placówkach
 • 6643/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie pucharów nako nagród dla uczestników eliminacji do X Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu
 • 6644/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 5182/08/V/P z 26 lutego 2008 r.
 • 6645/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 4805/08/V/P z 22 stycznia 2008 r.
 • 6646/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 6186/08/V/P z13 maja 2008 r.
 • 6647/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 5643/08/V/P z 08 kwietnia 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 20.06.2008