Z dnia 2008-06-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.06.2008 r. w sprawie:
 • 6477/08/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/147/OK/23/W/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim Oddział w Gdyni
 • 6478/08/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację Heineken Opener Festival 2008
 • 6479/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację Heineken Opener Festival 2008
 • 6480/08/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 7/08 do umowy z dnia 02.11.1999 roku zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie udostępnienia miejsc dla mieszkańców Gdyni w prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej domach pomocy społecznej
 • 6481/08/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 4/08 do umowy z dnia 02.01.2001 roku zawartej z Fundacją „ JARPOS ” spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie udostępnienia miejsc mieszkańcom Gdyni w Integracyjnym Domu Opieki „Za Sosnami” w Gdańsku
 • 6482/08/V/O - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w roku 2008
 • 6483/08/V/O - aneksu nr 1 do umowy Nr KB/929/OZ/30/W/2006 z dnia 29.12.2006 r.
 • 6484/08/V/O - aneksu nr 1 do umowy Nr KB/931/OZ/32/W/2006 z dnia 29.12.2006 r.
 • 6485/08/V/O - aneksu nr 1 do umowy Nr KB/939/OZ/30/W/2006 z dnia 29.12.2006 r.
 • 6486/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 5325/08/V/P z dnia 03.03.2008 r. w sprawie rozbudowy systemu lokalizacji i nadzoru pracy pojazdów techniką GPS w MCZK.
 • 6487/08/V/P - konserwacji, serwisu i napraw monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni
 • 6488/08/V/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu zwiększającego wartość umowy na przeglądy, naprawy i konserwacje kserokopiarek i faksów firmy Canon
 • 6489/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCVC INVENO Sp. z o.o. w Gdyni
 • 6490/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na konserwację plotera w Wydziale Geodezji
 • 6491/08/V/M - wykonania wielobranżowej dokumentacji technicznej i kosztorysowej na przebudowę i remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Śląskiej
 • 6492/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana w Gdyni
 • 6493/08/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Zielonej w Gdyni
 • 6494/08/V/M - wykonania remontu chodnika z obrzeżami przy ul. Batalionów Chłopskich 35-37-39 w Gdyni
 • 6495/08/V/M - wykonania ogrodzenia i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Necla 4, 4A, 6 i 6A w Gdyni
 • 6496/08/V/M - dokonywania przez Gminę opłat sądowych w sprawach cywilnych
 • 6497/08/V/M - cofnięcia powództwa o wydanie lokalu przy ul. Gniewskiej w Gdyni
 • 6498/08/V/M - zawarcia umowy o dzieło do kwoty 14000 EUR przez Gminę Miasta Gdyni na redakcję naukową i edytorską podręcznika nt. innowacji w ramach realizowanego przez Gminę Gdynia projektu „www.innowacje.gdynia.pl” zgodnie z umową dofinansowania nr Z/2.22/II/2.6/004/ /U/2/06
 • 6499/08/V/M - ustalenia ceny, wykazu oraz warunków przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Janka Wiśniewskiego 22C przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 6500/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mickiewicza przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6501/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Trockiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 6502/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Biskupa Dominika 33A-35A, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6503/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną
 • 6504/08/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Zakopiańskiej nr 16
 • 6505/08/V/M - zmiany zarządzenia Nr 14463/06/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie porozumienia pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Własny Dach” a Gminą Miasta Gdyni
 • 6506/08/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy nr SK/1042/MG/318 – W/2007, na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni – zadanie 11
 • 6507/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie konserwacji elementów konstrukcyjnych tablic pamiątkowych zlokalizowanych przy ul. Janka Wiśniewskiego
 • 6508/08/V/M - pielęgnacji drzewostanu na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych nr 4
 • 6509/08/V/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem drużyny gimnastyczek na XX Festiwal Gimnastyczny w Agrostoli
 • 6510/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup piór dla najlepszych absolwentów gdyńskich gimnazjów
 • 6511/08/V/O - dofinansowania organizacji wycieczki dla klasy ze Szkoły Podstawowej nr 46
 • 6512/08/V/S - wyrażenia zgody na udzielenia zamówienia publicznego na zakup rozrusznika do samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 6513/08/V/S - zakupu dostępu do archiwum internetowego „Gazety Prawnej” dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 6514/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 5752/08/V/P dotyczącego zawarcia porozumienia w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji na terenie miasta Gdyni w roku 2008
 • 6515/08/V/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/72/PK/1/W 2008 dotyczącej wykonania monitoringu wizyjnego w rejonie placu zabaw na plaży miejskiej w Gdyni Śródmieściu
 • 6516/08/V/P - naprawy radiowych urządzeń włączających syreny alarmowe
 • 6517/08/V/P - dostawy akumulatorów do syren alarmowych
 • 6518/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 6519/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu – etap I”
 • 6520/08/V/U - uregulowania należności za wydanie opinii dotyczącej dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.: „Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni”
 • 6521/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie ekspertyzy dotyczącej; Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Pomorskiego parku Naukowo Technologicznego
 • 6522/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie regulacji oraz pomiarów instalacji wentylacji dla obiektu Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego
 • 6523/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. Utwardzenie nawierzchni w ul. Grenadierów”
 • 6524/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego parkingu przy ul. Wileńskiej
 • 6525/08/V/U - uregulowania należności za wyłączenie z rolniczego użytkowania gruntu przeznaczonego pod budowę odcinka ul. Grodnieńskiej
 • 6526/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Rumiankowej
 • 6527/08/V/O - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chrzanowskiego , przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6528/08/V/O - dofinansowania kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem zespołu z III LO w Gdyni w światowych finałach Konkursu Robotów Autonomicznych „Botball 2008” w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 • 6529/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na obsługę konferencji z okazji uroczystego zakończenia budowy III etapu Trasy Kwiatkowskiego
 • 6530/08/V/M - udziału gminy Gdynia jako współorganizatora eliminacji do X Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w dniu 6 lipca 2008 r. w Gdyni-Orłowie
 • 6531/08/V/M - przyjęcia treści umowy z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.
 • 6532/08/V/M - wydzierżawienia na okres do trzech miesięcy gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. Legionów
 • 6533/08/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 6452/08/V/M w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie elementów oznakowania i druk plakatów z okazji uroczystego otwarcia Trasy Kwiatkowskiego
 • 6534/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 6353/08/V/U dotyczącego zmiany treści umowy nr KB/265/UI/83/W/2007 z 12.04.2007 r. na wykonanie zadania pn. „Geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód, rejon ulic Chwarznieńskiej, Wiczlińskiej i Śliskiej
 • 6535/08/V/U - uregulowania opłat rocznych za 2008 rok z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji w związku z przeznaczeniem terenu pod inwestycje miejskie
 • 6536/08/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwoleniu na budowę ścieżki rowerowej w ul. Władysława IV i Al. Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Stryjską wraz z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej do ruchu rowerów
 • 6537/08/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków budowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową – budową drogi technologicznej łączącej ul. Celną, place A i B, XXVII B z ul. Rotterdamska i ul. Janka Wiśniewskiego oraz budową placów postojowych dla ciągników siodłowych wraz z naczepami na terenie placów A i B XXVI w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 6538/08/V/U - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego odstąpienia od zawartej umowy Nr KB/766/UI/303 w sprawie zadania inwestycyjnego „Odprowadzenie wód opadowych z oś. Pogórze II Gdyni”
 • 6539/08/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinków sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z budową oświetlenia i systemu sterowania i monitoringu podstacjami w Gdyni”
 • 6540/08/V/U - unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Płk. Dąbka /gmina Gdynia/ ul. Czernickiego /gmina Gdynia/ – Wiejskiej /gmina Kosakowo/ - Szkolnej /gmina Kosakowo/ oraz rozbudowy ciągu ul. Unruga pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Podgórską z ul. Kuśnierską w Gdyni wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ramach III edycji programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach”
 • 6541/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Płk. Dąbka /gmina Gdynia/ ul. Czernickiego /gmina Gdynia/ – Wiejskiej /gmina Kosakowo/ - Szkolnej /gmina Kosakowo/ oraz rozbudowy ciągu ul. Unruga pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Podgórską z ul. Kuśnierską w Gdyni wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ramach III edycji programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach”
 • 6542/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn. „Budowa ulicy Ateny i ulicy Amora w Gdyni-Chwarznie”
 • 6543/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 6476/2008/V/U w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie pomiaru prędkości przejazdu na Drodze Różowej na odcinku ulic Piłsudskiego-Wielkopolska w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 6544/08/V/P - akceptacji treści porozumienia o współpracy pomiędzy miastem Gdynia a miastem Człuchów
 • 6545/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 6430/08/V/P w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni delegacji z Kristiansand /Norwegia
 • 6546/08/V/P - akceptacji treści umowy o współpracy pomiędzy miastem Gdynia i miastem Kunda /Republika Estońska/
 • 6547/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 6465/08/V/P w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na organizację wizyty studyjnej dziennikarzy z Kaliningradu /Rosja/
 • 6548/08/V/P - zmiany składu Kapituły Nagrody Literackiej Gdynia
 • 6549/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację i realizację 33 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w dniach od 15 do 20 września 2008 r.
 • 6550/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni delegacji z Kłajpedy /Litwa/
 • 6551/08/V/P - organizacji koncertu charytatywnego w ramach akcji „Gdyńskie Pola Nadziei”
 • 6552/08/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2008
 • 6553/08/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4626/08/V/K z 8.01.2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2008
 • 6554/08/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4627/08/V/K z 8.01.2008 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na rok 2008
 • 6555/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Śląskiej 51 bl. I w Gdyni
 • 6556/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Śląskiej 51 bl. I w Gdyni
 • 6557/08/V/M - powołania członka rady nadzorczej SCVC INVENO sp. z o.o.
 • 6558/08/V/S - przeprowadzenia przetargu ofertowego na najem powierzchni w budynku UMG na ustawienie bankomatu
 • 6559/08/V/S - zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 5/99/III w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • 6560/08/V/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 6561/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na publikację reklamy Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu Gdynia 2008 w dodatku TV do dziennika „Fakt”
 • 6562/08/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania: "Modernizacja ul. Tetmajera w Gdyni - II etap"
 • 6563/08/V/S - wyrażenia zgody na ubezpieczenie samochodu służbowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 20.06.2008