Z dnia 2008-05-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.05.2008 r. w sprawie:
 • 6301/08/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni rejon ulic Słowackiego Krasickiego i Al. Marszałka Piłsudskiego
 • 6302/08/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni rejon łącznika gdyńskiego Trasy Kaszubskiej
 • 6303/08/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze i Obłuże w Gdyni rejon ulic adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka
 • 6304/08/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni rejon Skweru Kościuszki oraz łącznika ul. Jana z Kolna i 10 Lutego
 • 6305/08/V/K - spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
 • 6306/08/V/R - akceptacji aneksu nr 3/2008 do umowy KB/7/MOPS/2007 dotyczącej prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni
 • 6307/08/V/O - skierowania do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
 • 6308/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu Formacji Gimnastyczno – Tanecznych GIM- Show 2008 organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
 • 6309/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo przeznaczonej pod budowę drogi publicznej
 • 6310/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo przeznaczonej pod budowę drogi publicznej
 • 6311/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo przeznaczonej pod budowę drogi publicznej
 • 6312/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Miętowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6313/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Raduńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6314/08/V/M - ustalenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przewidzianych do wynajęcia w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego oraz regulaminu przetargu
 • 6315/08/V/M - akceptacji treści umowy MG/29/MGG/11/D/08 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 6316/08/V/U - uregulowania należności z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji za rok 2008
 • 6317/08/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 6318/08/V/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 6319/08/V/S - zmiany struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni
 • 6320/08/V/S - zmiany szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezydentem, wiceprezydentami, sekretarzem i skarbnikiem miasta Gdyni
 • 6321/08/V/P - zawarcia aneksu do umowy SK/527/OK/23-W/2008 na organizację pięciu spektakli Teatru Gościnnego; Małe formy z wielkimi aktorami
 • 6322/08/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Obłuże festynu rekreacyjnego pod hasłem „Rejs dookoła świata”
 • 6323/08/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Babie Doły festynu rodzinnego pod hasłem „Rozpoczęcie lata”
 • 6324/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych
 • 6325/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 6326/08/V/P - organizacji finału II edycji konkursu „Jak żyć w przyjaźni”
 • 6327/08/V/S - zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 5/99/III Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • 6328/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu zamiennego projektu budowlanego i wykonawczego na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wendy
 • 6329/08/V/U - akceptacji treści umowy KB/256/UI/78/W/2007 na wykonanie zadania: „Geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ul. Chwaszczyńskiej i budowę ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego
 • 6330/08/V/U - akceptacji treści umowy KB/634/UI/239-W/2007 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej na przebudowę ulicy Nasypowej i Zielonej
 • 6331/08/V/U - wszczęcia postępowania  o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia: „Remont podstacji prostownikowych do zasilenia sieci trakcyjnej trolejbusowej na terenie miasta Gdyni”
 • 6332/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: Przebudowa ul. Mylnej”
 • 6333/08/V/U - akceptacji aneksu do umowy KB/731/UI/286/W/2007 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni
 • 6334/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/595/UI/217-W/2007 na wykonanie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ul. Ejsmonda
 • 6335/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/484/UI/159/W/2007 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego regulacji rzeki Chylonki w rejonie ul. Św. Mikołaja i Hutniczej
 • 6336/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Al. Marsz. Piłsudskiego
 • 6337/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/360/UI/116/W/2007 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Arciszewskich i Muchowskiego
 • 6338/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/719/UI/282-W/2007 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ul. Zielonej
 • 6339/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/267/UP/63/W/2008 na wykonanie projektu budowy i przebudowy infrastruktury technicznej w ulicach Nasypowej i Zielonej
 • 6340/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/84/UI/35-W/2007 na wykonanie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i budowy kanału deszczowego w rejonie ulic Nasypowej i Zielonej
 • 6341/08/V/P - organizacji Gdyńskiego Forum Pozarządowego
 • 6342/08/V/P - druku raportu ze współpracy Gdyni z organizacjami pozarządowymi
 • 6343/08/V/P - zawarcia umowy z firmą wystawiającą się na stoisku gdyńskim w trakcie imprezy „Kieler Woche”
 • 6344/08/V/P - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla laureatów VII edycji Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry – Sopot 2008”
 • 6345/08/V/P - powierzenia działań promujących imprezę miejską „Lato zaczyna się w Gdyni – Świętojańska Carnival 2008” Sopockiej Grupie Marketingowej sp. z o.o.
 • 6346/08/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Mały Kack „Gdynia Morska i Bezpieczna” w ramach konkursu „Bezpieczna dzielnica”
 • 6347/08/V/O - upoważnienia pana Wiesława Kosakowskiego, dyrektora III LO
 • 6348/08/V/O - upoważnienia pani Łucji Chaberek – dyrektora Gimnazjum nr 4 w Gdyni
 • 6349/08/V/O - przeznaczenia środków finansowych na zorganizowanie finału powiatowego konkursu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i policealnych województwa pomorskiego „Bogactwo energetyczne natury”
 • 6350/08/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni dla Stowarzyszenia „ARTANGO”
 • 6351/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót budowlanych w rejonie usytuowania tablicy informacyjnej dotyczącej Janka Wiśniewskiego w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”
 • 6352/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/204/UI/57/W/2007 na wykonanie zadania pn. „Geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód, rejon ulic Wiczlińskiej i Suchej
 • 6353/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/265/UI/83/W/2007 na wykonanie zadania pn. „Geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód, rejon ulic Chwarznieńskiej, Wiczlińskiej i Śliskiej”
 • 6354/08/V/U - akceptacji aneksu nr 5 do umowy KB/316/UI/101/W/2007 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa systemów kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę na obszarze aglomeracji Gdynia”
 • 6355/08/V/U - akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/234/UI/51/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg eksploatacyjnych i dojazdowych do przepompowni ścieków sanitarnych projektowanych w obszarze Gdyni Zachód
 • 6356/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie opracowania analizy i prognozy wskaźników efektywności dla studium wykonalności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem „TRISTAR” w Gdańsku, Gdyni i Sopocie w zakresie zarządzania transportem publicznym
 • 6357/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót budowlanych i projektowych w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”
 • 6358/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 5000 egzemplarzy planu Gdyni
 • 6359/08/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie w dwutygodniku „Namiary na Morze i Handel” emisji reklamy promującej miasto z okazji VIII Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2008”
 • 6360/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR przez Gminę Miasta Gdyni moderacji Konferencji Końcowej w ramach projektu www.innowacje.gdynia.pl” zgodnie z umową dofinansowania nr Z/2.22/II/2.6/004/06/U/06
 • 6361/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej nr 40 będącej własnością Skarbu Państwa
 • 6362/08/V/M - podpisania aneksu do umowy na wykonanie fotografii Anny Przybylskiej
 • 6363/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Króla Jana III będącej własnością Skarbu Państwa
 • 6364/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz gminy nieruchomości niezabudowanej ozn. na km 39, jako działka nr 289/11 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i docelowo drogi publicznej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 6365/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na renowację planów miasta oraz tablic informacyjnych
 • 6366/08/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na druk trzech plakatów „Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu”
 • 6367/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na promocję miasta w magazynie „Wiadomości Turystyczne”
 • 6368/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na opracowanie szczegółowej koncepcji szlaku kulinarnego w Gdyni oraz jego realizację
 • 6369/08/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta dotyczących wypłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu
 • 6370/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Chrzanowskiego 14 w Gdyni
 • 6371/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 9 z 28 czerwca 2002 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką
 • 6372/08/V/R - zawarcia umowy z fundacją „Pomocna Dłoń” z Kościerzyny na przyjęcie do realizacji zadania: zapewnienie całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 6373/08/V/U - wyrażenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w projekcie Baltic Cycling Network
 • 6374/08/V/P - organizacji Święta Sąsiadów w Gdyni w dniu 31maja 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 03.06.2008