Z dnia 2008-05-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.05.2008 r. w sprawie:
 • 6211/08/V/P - organizacji gdyńskiej konferencji „Czas na czytanie”
 • 6212/08/V/P - przyznanie Nagród Prezydenta Miasta Gdyni z okazji Dnia Muzealnika
 • 6213/08/V/P - przyznanie Nagród Prezydenta Miasta Gdyni z okazji Miejskiego Dnia Bibliotekarza
 • 6214/08/V/P - wyznaczenia terminu składania wniosków na udzielenie dotacji państwowej instytucji kultury na częściową modernizację „Daru Pomorza”
 • 6215/08/V/P - zakupu monografii A. Komorowskiego pt. „Jachting Zatoki Gdańskiej”
 • 6216/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie rzeźby przedstawiającej chłopca
 • 6217/08/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy - Kamienna Góra „Na szlaku historii i architektury”
 • 6218/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w ul. Snycerskiej i Kołodziejskiej
 • 6219/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Bosmańskiej
 • 6220/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Grodnieńskiej
 • 6221/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Stryjskiej
 • 6222/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Żelaznej
 • 6223/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia ul. Żelaznej
 • 6224/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 5729/08/V/U dotyczącego rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Heweliusza”
 • 6225/08/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 6226/08/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 6227/08/V/R - zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Hodowlanej na prowadzenie w nim rodzinnego domu dziecka
 • 6228/08/V/M - zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV”
 • 6229/08/V/O - ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej stacją transformatorową, położonej przy ul. Hutniczej
 • 6230/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6231/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Halickiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6232/08/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Rymarskiej
 • 6233/08/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 6234/08/V/M - zmiany wykazu nr 261/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5500/08/V/M
 • 6235/08/V/M - zmiany treści zarządzenia nr 5907 08/V/M dotyczącego podpisania aneksu do umowy na druk mapek tematycznych o Gdyni
 • 6236/08/V/P - zamówienia zmian w CMS (panelu administracyjnym) do redagowania www.gdynia.pl.
 • 6237/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie materiałów promocyjnych z okazji VI Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr. Łupaszki
 • 6238/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Przebudowa części dachu Zespołu Szkół nr 15”
 • 6239/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizację analiz oraz prognoz ruchu drogowego dla inwestycji: „Przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 6240/08/V/K - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na usługę udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie wydatków niekwalifikowanych zadania dofinansowanego ze środków Narodowego Mechanizmu Finansowego „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie miasta Gdyni”
 • 6241/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego ul. Słowiczej
 • 6242/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 6243/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Korzeniowskiego, będącej własnością osoby prawnej
 • 6244/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Benisławskiego, będącej własnością Skarbu Państwa – Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 • 6245/08/V/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
 • 6246/08/V/M - wyrażenia zgody na zapłatę kwoty zasądzonej wyrokiem sądowym w sprawie wniesionej przeciwko Gminie Miasta Gdyni o zwrot zwaloryzownej kaucji
 • 6247/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania egzekucyjnego
 • 6248/08/V/S - zmiany treści zarządzenia nr 4349/07/V/S dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie badań lekarskich i psychologicznych oraz badań profilaktycznych pracowników Straży Miejskiej
 • 6249/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 5792/08/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Tetmajera
 • 6250/08/V/P - zakupu nagród dla uczestników Turnieju IV Otwartych Zawodów Strzeleckich
 • 6251/08/V/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na aktualizację rejestru wyborców gminy Gdynia
 • 6252/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup „Sytemu ochrony sieci”
 • 6253/08/V/P - zakupu albumu „Księgi Pamięci i Chwały”
 • 6254/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na oprawę muzyczną uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich
 • 6255/08/V/S - zakupu artykułów elektrycznych
 • 6256/08/V/S - konserwacji dźwigu osobowego w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 6257/08/V/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR komputera klasy notebook do użytkowania Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
 • 6258/08/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR okolicznościowej edycji albumu „Żaglowce Świata”
 • 6259/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR opracowania graficznego i wykonania kubków promujących Gdynię
 • 6260/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania koszulek z nadrukiem
 • 6261/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na przeprowadzenie usługi audytu wewnętrznego projektu www. innowacje.gdynia.pl
 • 6262/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na usługę zamieszczenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia o konkursie na opracowanie „Koncepcji architektoniczno – urbanistycznej wielofunkcyjnego centrum usługowo – administracyjnego w rejonie Skweru Plymouth w Gdyni”
 • 6263/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Gen. Maczka 2-6 w Gdyni
 • 6264/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Gen. Maczka 2-6 w Gdyni
 • 6265/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Gen. Maczka 2-6 w Gdyni
 • 6266/08/V/M - rozbiórki baraku mieszkalnego przy ul. Jałowcowej 23 w Gdyni
 • 6267/08/V/M - rozbiórki budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych przy al. Zwycięstwa 203 A w Gdyni
 • 6268/08/V/M - rozbiórki zabudowy mieszkalno-gospodarczej przy al. Zwycięstwa 152 w Gdyni
 • 6269/08/V/M - rozbiórki budynków mieszkalno-gospodarczych przy ul. Wiczlińskiej 78 w Gdyni
 • 6270/08/V/M - wykonania prac remontowych zewnętrznych obiektu – muszli koncertowej przy Pl. Grunwaldzkim
 • 6271/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 56 przy ul. Młyńskiej 17
 • 6272/08/V/M - wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości przy Al. Jana Pawła II w Gdyni
 • 6273/08/V/O - dofinansowania wynajęcia transportu autokarowego na uroczystość pogrzebową dla VI LO
 • 6274/08/V/O - wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej w roku 2008
 • 6275/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego – etap II
 • 6276/08/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 4.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Przebudowa części dachu Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni”
 • 6277/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 6173/08/V/U z 13.05.2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania: „Budowa ul. Grodnieńskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 6278/08/V/U - 9 zmiany zarządzenia nr 6061/08/V/U do umowy KB/288/UI/45/W/2008 z 15.05.2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na montaż zadaszenia ścianki wspinaczkowej na terenie zespołu rekreacyjnego przy ul. Radosnej
 • 6279/08/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę fundamentów do montażu dodatkowych urządzeń mechanicznych /rolek kierunkowych/ do wyciągarek elektrycznych typ WEL400/5/60 do kutrów rybackich w przystani rybackiej w Gdyni Orłowie – etap II
 • 6280/08/V/U - akceptacji aneksu nr 2 do umowy KB/33/UP/7/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”
 • 6281/08/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej w Gdyni”
 • 6282/08/V/P - organizacji pobytu delegacji z siostrzanego miasta Kaliningradu /Rosja/ podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego
 • 6283/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie dokumentu związanego z realizacją projektu „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni”
 • 6284/08/V/P - zlecenia organizacji wielkiego festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz druku plakatów informujących o tym wydarzeniu
 • 6285/08/V/P - przygotowania spotkania z okazji obchodów Europejskiego Dnia Morza
 • 6286/08/V/P - przygotowania poczęstunku dla uczestników konferencji poświęconej zmianom w systemie zamówień publicznych
 • 6287/08/V/P - organizacji wystawy Kiejstuta Bereźnickiego przez Muzeum Narodowe w Gdańsku w lipcu 2008 r.
 • 6288/08/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Orłowa – „Dzień Orłowa” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy” w dniu 25 maja 2008 r.
 • 6289/08/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia – Wzgórze św. Maksymiliana festynu integracyjnego na terenie ogródków działkowych – Plac Centralny al. Zwycięstwa 36-62 w dniu 1 czerwca 2008 r.
 • 6290/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację finału II edycji konkursu „Jak żyć w przyjaźni?”
 • 6291/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego będącej własnością Gminy Miasta Gdyni
 • 6292/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej ozn. na km 2, obręb WK, jako działka nr 479/58 przeznaczonej pod budowę drogi publicznej ul. Grenadierów
 • 6293/08/V/M - akceptacji wydatkowania kwoty na zapłatę należnego podatku VAT z tytułu umieszczenia reklamy promującej Gdynię w folderze reklamowym Stena Line
 • 6294/08/V/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej nieruchomości położonej przy ul. Orłowskiej
 • 6295/08/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku lokaty terminowej
 • 6296/08/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego MSPR za rok 2007
 • 6297/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertów pod nazwą „Ladies Jazz Festiwal w Gdyni”
 • 6298/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup drukarek fiskalnych
 • 6299/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup urządzenia wielofunkcyjnego Sharp ARM 550 U dla UM Gdyni w 2008 r. o wartości do 14.000 EUR
 • 6300/08/V/S - zawarcia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Obłuże

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 26.05.2008