Z dnia 2008-05-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.05.2008 r. w sprawie:
 • 6135/08/V/P - dofinansowania wydania książki pt. „Rewizje Różewiczowskie”
 • 6136/08/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Orłowo pikniku z okazji „Dnia Orłowa”
 • 6137/08/V/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup materiałów statystycznych dotyczących Gdyni
 • 6138/08/V/S - współpracy Urzędu Miasta Gdyni z radami dzielnic miasta Gdyni
 • 6139/08/V/S - powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34,40, Gimnazjum nr 2,3, Zespołu Szkół nr 5,6,9,11,13,14,15
 • 6140/08/V/O - powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora X Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych
 • 6141/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników III Otwartego Konkursu Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia 2008
 • 6142/08/V/O - dofinansowania wyjazdu uczniów III Liceum Ogólnokształcącego na obóz przedsiębiorczości w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 • 6143/08/V/O - dofinansowania wyjazdu uczniów III Liceum Ogólnokształcącego na światowy finał Konkursu Robotów Autonomicznych
 • 6144/08/V/O - dofinansowania wyjazdu uczniów Zespołu Szkół nr 2 do Rodeby w Szwecji w ramach wymiany międzynarodowej
 • 6145/08/V/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne do 5.150.000 EUR na wybór wykonawcy kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 17
 • 6146/08/V/M - wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwolenie na budowę budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi położonymi przy ul. Okrzei
 • 6147/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie remontu instalacji wentylacyjnej w lokalu użytkowym położonym przy ul. Abrahama 58 -60
 • 6148/08/V/M - wykonania remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Działowskiego
 • 6149/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Morskiej
 • 6150/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Nauczycielskiej
 • 6151/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Swarzewskiej
 • 6152/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Szczecińskiej
 • 6153/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Zielonej
 • 6154/08/V/M - wykonania ogrodzenia i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Komandorskiej
 • 6155/08/V/M - wykonania robót demontażowych sieci ciepłowniczej przebiegającej przez budynki położone przy ul. Kartuskiej, Morskiej i Świeckiej
 • 6156/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6157/08/V/M - rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Orłowskiej
 • 6158/08/V/P - produkcji spotu reklamowego pt. „Promocja szkół gdyńskich”
 • 6159/08/V/P - organizacji finału IX edycji konkursu „Gdynia bez Barier”
 • 6160/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 11/02/III dotyczącego powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
 • 6161/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie pomiaru powykonawczego regulacji łuku drogi oraz zwieńczenia studni wodomierzowej przy ul. Kępa Oksywska
 • 6162/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia terenu pod budowę ul. Tetmajera oraz sporządzenia wykazu zmian gruntowych
 • 6163/08/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
 • 6164/08/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Muzeum Miasta Gdyni
 • 6165/08/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
 • 6166/08/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Centrum Kultury w Gdyni
 • 6167/08/V/U - zamówienia druku folderów: „Krótka wędrówka po zabytkach Gdyni – Bateria Artyleryjska w Redłowie” i „Krótka wędrówka po zabytkach Gdyni – dwór i park Kolibki”
 • 6168/08/V/S - zakupu listew przypodłogowych
 • 6169/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód a docelowo pod drogę publiczną
 • 6170/08/V/O - zakupu sprzętu audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej nr 44 z okazji jubileuszu 20 – lecia
 • 6171/08/V/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej nieruchomości położonej przy ul. Orłowskiej
 • 6172/08/V/O - aneksu nr 2 do umowy KB/462/OZ/19/W/2007
 • 6173/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania: „Budowa ul. Grodnieńskiej wraz z infrastrukturą techniczną
 • 6174/08/V/P - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2008 r.
 • 6175/08/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizację w Gdyni imprez sportowych w 2008 r.”
 • 6176/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania identyfikatorów dla uczestników Międzynarodowego Forum Gospodarczego
 • 6177/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na organizację konferencji prasowej promującej ofertę Miejskiego Kalendarza Imprez
 • 6178/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 zakupu urządzenia do sieci bezprzewodowego Internetu na terenie miasta Gdyni
 • 6179/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na prowadzenie uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich
 • 6180/08/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 6181/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dojazdu z płyt YOMB do istniejącego separatora w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”
 • 6182/08/V/S - wyrażenia zgody na ustalenie stanu technicznego i wartości rynkowej samochodu służbowego UMG oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
 • 6183/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych oraz pokrycie kosztów udziału w konferencji dla pracowników UM Gdyni w 2008 roku
 • 6184/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup do 14.000 EUR 5 sztuk telefonów przemysłowych /modemów GSM/GPRS/ o symbolu Motorola g 24 oraz 5 stuk kart SIM z uruchomioną usługą transmisji danych oraz wyboru oferenta
 • 6185/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie, montaż i remont tablic informacyjnych dla rad dzielnic
 • 6186/08/V/P - zakupu domen dla rad dzielnic
 • 6187/08/V/O - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Gdyni nr 5570/08/V/S w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów dla rad dzielnic: „Bezpieczna dzielnica”, „Kultura w dzielnicy” oraz „Gdynia po godzinach”
 • 6188/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Warszawskiej, będącej własnością osób fizycznych
 • 6189/08/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na produkcję reklam telewizyjnych „Trasa Kwiatkowskiego w Gdyni” i „Janka Wiśniewskiego w Gdyni”
 • 6190/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie i druk materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących Gdyni
 • 6191/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na nagłośnienie podczas konferencji prasowej organizowanej na statku „DRAGON” w dniu 16 maja 2008 r.
 • 6192/08/V/M - akceptacji treści porozumienia zawartego pomiędzy gminą Gdyni a znaną polską aktorką dotyczącego kampanii reklamowej miasta „Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu Gdynia 2008”
 • 6193/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Port Lotniczy Gdynia Kosakowo Sp. z o.o.
 • 6194/08/V/M - objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. w Gdyni
 • 6195/08/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 6196/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie czterech tablic informacyjno-reklamowych oraz dwóch tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni, nr PL0146
 • 6197/08/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 6198/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni
 • 6199/08/V/P - wykonania toreb papierowych z logo programu „Gdynia bez barier”
 • 6200/08/V/P - prezentacji i promocji gry integracyjnej BOCCIA
 • 6201/08/V/P - przyznania nagród Prezydenta Miasta Gdyni pracownikom Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni z okazji 50. lecia teatru
 • 6202/08/V/O - przeprowadzenia z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Działki Leśne „Warsztatów dla młodzieży w ramach Klubu Gier Edukacyjnych” w ramach konkursu dla rad dzielnic „Gdynia po godzinach”
 • 6203/08/V/O - upoważnienia pani Ewy Łowkiel – wiceprezydenta miasta Gdyni
 • 6204/08/V/O - wyrażenia zgody na przystąpienie do rządowego wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”
 • 6205/08/V/O - zatwierdzenia projektu „Dajmy wszystkim równe szanse” w ramach Priorytetu 9 – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 • 6206/08/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2008
 • 6207/08/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 4626/08/V/K z 08.01.2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 6208/08/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 4627/08/V/K z 08.01.2008 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 6209/08/V/P - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 5.150.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
 • 6210/08/V/U - zawarcia umowy o ustanowienie szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanych inwestycja niedrogową - rozbudowa Centrum Handlowego "Wzgórze" przy ul. Kazimierza Górskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 14.05.2008