Z dnia 2008-04-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.04.2008 r. w sprawie:
 • 5868/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację ogólnopolskich warsztatów rzeźby Teren Publiczny
 • 5869/08/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Pustki Cisowskie – Demptowo festynu rodzinnego
 • 5870/08/V/P - zawarcia porozumienia do umowy SK/1562/OK/71-W/2007 na modernizację „Daru Pomorza”
 • 5871/08/V/P - zawarcia aneksu do umowy KB/128/OK/5/W/2008 dotyczącej realizacji zadania: „Gdyński Sezon Chóralny – Cantemus Omnes 2008”
 • 5872/08/V/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Zespole Opiekuńczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
 • 5873/08/V/R - określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia działających na terenie miasta Gdyni
 • 5874/08/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2008 do umowy dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 5875/08/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2008 do umowy SOO/1255/01/PB dotyczącej finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 5876/08/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2008 do umowy KB/40/MOPS/2004 dotyczącej finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 5877/08/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2008 do umowy KB/43/MOPS/2004 dotyczącej finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 5878/08/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2008 do umowy KB/49/MOPS/2004 dotyczącej finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 5879/08/V/O - upoważnienia dyrektora Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących do zamówienia w Mennicy Polskiej S.A. pieczęci urzędowych
 • 5880/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców eliminacji powiatowych Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé spiéwë” oraz Miejskiego Konkursu Poezji i Prozy Kaszubskiej „Rodnô Mówa” organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 6
 • 5881/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5882/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5883/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5884/08/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sieradzkiej
 • 5885/08/V/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Marszałka Piłsudskiego
 • 5886/08/V/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej
 • 5887/08/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na badanie gleby pod kątem zawartości metali ciężkich
 • 5888/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie tabliczki okolicznościowej w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich
 • 5889/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie tablicy pamiątkowej w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich
 • 5890/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na nagłośnienie uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich
 • 5891/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 1408/07/V/M dotyczącego zasad umieszczania szyldów i reklam na obiektach i terenach stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Miasta Gdyni
 • 5892/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków
 • 5893/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków
 • 5894/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego w obrębie placu targowego – pawilon nr 339
 • 5895/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na placu targowego – boks nr 122
 • 5896/08/V/P - organizacji 45 Międzynarodowego Kongresu Podwodniaków w Gdyni
 • 5897/08/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 5.150.000 EYR na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 18
 • 5898/08/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne do 206.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Kompleksowa termomodrenizacja placówek oświatowych”
 • 5899/08/V/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne do 5.150.000 EUR na wybór wykonawcy kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 20
 • 5900/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód
 • 5901/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Legionów 13-17 kl. 15-27 lokal nr 1, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 5902/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Platynowej
 • 5903/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Platynowej
 • 5904/08/V/R - zawarcia aneksu do umowy KB/15//UR/2006 dotyczącej określenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową w rejonie ul. Bosmańskiej i Benisławskiego
 • 5905/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 5570/08/V/S dotyczącego zatwierdzenia wyników konkursu dla rad dzielnic: „Bezpieczna dzielnica”, „Kultura w dzielnicy” oraz „Gdynia po godzinach’
 • 5906/08/V/M - zawarcia umowy zlecenia
 • 5907/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na druk mapek tematycznych
 • 5908/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na promocję Gdyni w międzynarodowym magazynie „Film Art & Tourism”
 • 5909/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie projektu i przygotowanie do druku folderu z ofertą inwestycyjną miasta w Orłowie
 • 5910/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na umieszczenie logo Gdyni na powłoce paralotni
 • 5911/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 5411/08/V/M dotyczącego zatwierdzenia projektu systemowego „Umysłowa gimnastyka urzędnika” składanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
 • 5912/08/V/P - zatwierdzenia projektu „Doradca na plus” składanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
 • 5913/08/V/P - udzielenia upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
 • 5914/08/V/P - udzielenia upoważnienia z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
 • 5915/08/V/P - udzielenia upoważnienia z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
 • 5916/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5917/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5918/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5919/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 5107/08/V/M dotyczącego kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 5920/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 5846/08/V/M dotyczącego przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na prowadzenie Klubu Integracyjnego przy SM im. C.K. Norwida przy ul. Norwida 4
 • 5921/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni.
 • 5922/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie dokumentu „Memorandum of Understanding” oraz Listu Intencyjnego w sprawie Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nr IV
 • 5923/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatów i ulotek dotyczących Punktu Informacji o Miastach Siostrzanych
 • 5924/08/V/P - zawarcia umowy z Urzędem Miasta Kilonii na udział Gdyni w Rynku Międzynarodowym w trakcie Kieler Woche 2008
 • 5925/08/V/S - zakupu literatury fachowej oraz prenumeraty czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 5926/08/V/O - dofinansowania kosztów związanych z organizacją i zakupem nagród dla uczestników konkursu biblijnego organizowanego przez Zespół Szkół Nr 5 w Gdyni
 • 5927/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla klas II, IV i VI szkół podstawowych, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 12 w Gdyni
 • 5928/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Przebudowa części dachu Zespołu Szkół Nr 15
 • 5929/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej w ramach rozbudowy SP nr 18
 • 5930/08/V/U - odpłatnego nabycia przez gminę Gdynia urządzenia wodociągowego wybudowanego w ul. Jutrzenki przez osobę fizyczną z własnych środków
 • 5931/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu „Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”
 • 5932/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/84/UI/35-W/2007 z 08.02.2007 r. na wykonanie opracowania „Projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i budowy kanału deszczowego w rejonie ulic Nasypowej i Zielonej w Gdyni
 • 5933/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/634/UI/239-W/2007 z 06.09.2007 r. na wykonanie opracowania „Projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej na przebudowę ulic Nasypowej i Zielonej w Gdyni
 • 5934/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/719/UI/282-W/2007 z 21.11.2007 r. na wykonanie opracowania „Projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulicy Zielonej w Gdyni”
 • 5935/08/V/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Św. Jacka 14
 • 5936/08/V/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Św. Jacka 14
 • 5937/08/V/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Św. Jacka 14
 • 5938/08/V/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Św. Jacka 14
 • 5939/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 5643/08/V/P z 8 kwietnia 2008 r.
 • 5940/08/V/R - wyrażenia zgody na rozłożenie na raty spłaty pobranej w nadmiernej wysokości dotacji z tytułu realizacji zadania dotyczącego świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób chorych psychicznie na trenie miasta Gdyni przez Pomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku
 • 5941/08/V/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+” dla dzielnic: Oksywie, Chylonia, Witomino-Radiostacja, Karwiny, Śródmieście
 • 5942/08/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej na przyjęcie do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 5943/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup dwóch zestawów do składania podpisu elektronicznego
 • 5944/08/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup rękawic ochronnych oraz gumofilców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 5945/08/V/P - dzierżawy kanalizacji kablowych dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta
 • 5946/08/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu kulturalno-rekreacyjnego z okazji obchodów 3 Maja
 • 5947/08/V/P - określenia wysokości Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyni” za rok 2007
 • 5948/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Władysława IV i Traugutta
 • 5949/08/V/U - wszczęcia  postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie do 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy skrzyżowań ulic: Płk. Dabka, Czernickiego, Wiejskiej, Szkolnej, Unruga w ramach III edycji programu "Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 28.04.2008