Z dnia 2008-04-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.04.2008 r. w sprawie:
 • 5754/08/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację ogólnopolskich warsztatów rzeźby „Teren Publiczny”
 • 5755/08/V/P - zawarcia aneksu do umowy KB/141/OK/18/W/2008 na realizację zadania pn. „Projekt teatralny – spektakl „Morawagin żywot Idioty”
 • 5756/08/V/P - zawarcia aneksu do umowy KB/142/OK/18/W/2008 na realizację zadania pn. „Chór mieszany – muzyczna wizytówka miasta Gdyni”
 • 5757/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla zadania: „Budowa trzech zespołów pawilonów handlowo – gastronomicznych zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II w Gdyni”
 • 5758/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie koncepcji odtworzenia Potoku Wiczlińskiego
 • 5759/08/V/U - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej”
 • 5760/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 3997/07/V/U dotyczącego zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót polegających na remoncie schodów terenowych przy ul. Korzeniowskiego
 • 5761/08/V/R - upoważnienia do podpisania porozumienia z Sopotem miastem na prawach powiatu w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańca Sopotu w warsztatach terapii zajęciowej
 • 5762/08/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2008 do umowy KB/40/MOPS/2004 zawartej w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 5763/08/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2008 do umowy KB/43/MOPS/2004 zawartej w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 5764/08/V/O - dofinansowania kosztów pobytu uczniów i opiekunów z Gimnazjum z Getyngi w I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
 • 5765/08/V/O - dofinansowania wyjazdu uczniów i opiekunów z X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na konferencje BALMUN
 • 5766/08/V/O - dofinansowania IX Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych – Gdynia 2008 organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1
 • 5767/08/V/O - dofinansowania XI Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gdyni organizowanych przez Gimnazjum nr 1 oraz LOK
 • 5768/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród i dyplomów dla zwycięzców konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanego przez Zespół Szkół nr 13
 • 5769/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców „Konkursu Wiedzy o Europie” organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
 • 5770/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników III Międzyszkolnego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych organizowanego przez Zespół Szkół nr 10
 • 5771/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników XI Małego Gdyńskiego Forum Szkolnych Zespołów Teatralnych organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 17
 • 5772/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników VII Przeglądu Piosenki Popularnej POP CIS Gdynia 2008 organizowanego przez Zespół Szkół nr 9
 • 5773/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Kampinoskiej 2
 • 5774/08/V/M - wykonania wymiany stolarki okiennej w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Traugutta 2
 • 5775/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na konserwację kserokopiarek w Wydziale Geodezji
 • 5776/08/V/M - udziału Gminy Miasta Gdyni w Wystawie Produktów, Usług i Gmin Nominowanych w XVIII Konkursie TERAZ POLSKA
 • 5777/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na produkcję reklamy telewizyjnej „Droga Różowa w Gdyni”
 • 5778/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie kubków z nadrukiem okolicznościowym oraz logo Gdyni i hasłem matura 2008
 • 5779/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania flag z treścią promującą imprezy z kalendarza imprez miejskich
 • 5780/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania toreb brezentowych z logo Gdyni i napisem „Tu się robi biznes”
 • 5781/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji spotu „Gdynia tu się robi biznes”
 • 5782/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 5555/08/V/M dotyczącego udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na zgłoszenie do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej znaków towarowych Gdyni
 • 5783/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z planem dzielnicy Gdynia Dąbrowa
 • 5784/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pionierów
 • 5785/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Płockiej
 • 5786/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Orłowskiej
 • 5787/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zacisznej
 • 5788/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Janusz Korczaka
 • 5789/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Szarych Szeregów
 • 5790/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Szarych Szeregów
 • 5791/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy Al. Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich oraz ul. Zawiszy Czarnego
 • 5792/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Tetmajera
 • 5793/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i docelowo drogi publicznej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 5794/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej
 • 5795/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną
 • 5796/08/V/M - skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • 5797/08/V/M - użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Działowskiego
 • 5798/08/V/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. 10 Lutego 24
 • 5799/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wójta Radtkego
 • 5800/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rtęciowej
 • 5801/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Porębskiego
 • 5802/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Olgierda.
 • 5803/08/V/M - przyjęcia treści umowy o świadczenie usług w zakresie organizacji przyjazdu gościa specjalnego i obsługi public relations VIII Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni
 • 5804/08/V/M - przyjęcia treści umowy partnerskiej dotyczącej organizowanej w Gdyni konferencji „BIO – Biznes Finanse Innowacje”
 • 5805/08/V/M - akceptacji aneksu do umowy SK/373/MB/21-W/2008 na wykonanie przebudowy pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Traugutta 2
 • 5806/08/V/M - wykonania remontu chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich
 • 5807/08/V/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej
 • 5808/08/V/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Pomorskiej
 • 5809/08/V/M - ustanowienia dozoru lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ul. Abrahama
 • 5810/08/V/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Wojewody Wachowiaka
 • 5811/08/V/M - wykonania chodnika przy ul. Wójta Radtkego
 • 5812/08/V/M - pielęgnacji drzewostanu na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych nr 3
 • 5813/08/V/P - organizacji konferencji „Komercjalizacja przestrzeni – kształtowanie przestrzeni publicznych” oraz „I Międzyuczelnianych Warsztatów Urbanistycznych Gdynia 2008”
 • 5814/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Eko – Dolina Sp. z o.o.
 • 5815/08/V/M - organizacji VIII Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni
 • 5816/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie oznakowania dojść do punktów widokowych na terenie Gdyni
 • 5817/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie filmu reklamowego promującego miasto Gdynia
 • 5818/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR napełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej”
 • 5819/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka
 • 5820/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup części zamiennych do kserokopiarek
 • 5821/08/V/P - montażu anteny
 • 5822/08/V/O - utworzenia komisji ds. monitorowania i prowadzenia sprawozdawczości z realizacji Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej
 • 5823/08/V/O - wyrażenia zgody na powołania gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół nr 7
 • 5824/08/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 związanego z organizacja Wojewódzkiej Konferencji Informacyjno – Promocyjnej Programu Comenius
 • 5825/08/V/O - projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie dofinansowania środowiskowego projektu edukacyjno – wychowawczego „Poznam zanim zobaczę – z wizytą w stolicach krajów europejskich” organizowanego przez Gimnazjum nr 4
 • 5826/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów konkursu II Międzyszkolnej Konferencji „Gdynia szansą dla młodych”, organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
 • 5827/08/V/O - przekazania dotacji dla niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej na realizację działań związanych z prowadzeniem niektórych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
 • 5828/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej
 • 5829/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Partyzantów
 • 5830/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Al. Solidarności
 • 5831/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej
 • 5832/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 5833/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic; Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo pod drogę publiczną
 • 5834/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 5303/08/V/M dotyczącego wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chwarznieńskiej
 • 5835/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na publikację w „Dzienniku Polska Europa Świat” ogłoszeń o sprzedaży gminnych lokali
 • 5836/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej 138 B w Gdyni
 • 5837/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Poprzecznej 5 w Gdyni
 • 5838/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej 138 A w Gdyni
 • 5839/08/V/M - zmiany warunków umowy z 29.04.1977 r. zawartej z Totalizatorem Sportowym Oddział w Gdańsku
 • 5840/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR przez Gminę Miasta Gdyni pięciu prelegentom autorskich wykładów na konferencję końcową projektu www.innowacje.gdynia.pl zgodnie z umową dofinansowania nr Z/2.22/II2.6/004/06/U/2/06
 • 5841/08/V/P - dofinansowania wydania książki pt. „80 lat klubu jachtowego „Gryf” w Gdyni
 • 5842/08/V/P - dofinansowania wydania książki Jana Mordawskiego pt. „Geografia Kaszub” przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
 • 5843/08/V/P - organizacji Juwenaliów 2008 w ramach Students Coalition Festival”
 • 5844/08/V/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni
 • 5845/08/V/P - przygotowania spotkania uczestników Międzynarodowej Konferencji „Advances in Marine Climatology Climar III” wraz z poczęstunkiem
 • 5846/08/V/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na prowadzenie Klubu Integracyjnego przy SM im. C.K. Norwida przy ul. Norwida 4
 • 5847/08/V/P - terminów, warunków i trybu rekrutacji dzieci do przedszkoli prowadzonych przez gminę Gdynia na rok szkolny 2008/2009
 • 5848/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie usługi przetwarzania danych z wykorzystaniem rozwiązania informatycznego „Nabór Optivum – przedszkola” w celu przeprowadzenia rekrutacji elektronicznej do przedszkoli prowadzonych przez gminę Gdynia na rok 2008/2009
 • 5849/08/V/P - powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych
 • 5850/08/V/P - powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych
 • 5851/08/V/P - dofinansowania zakupu nagrody rzeczowej dla zwycięzcy Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej współorganizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
 • 5852/08/V/K - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 206.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.200.000 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowanych zadania pn. Termomodernizacja placówek oświatowych na trenie Gdyni dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego”
 • 5853/08/V/U - zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Gdynia a Gminą Kosakowo oraz Powiatem Puckim w celu powierzenia Gminie Gdynia zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania ulic Płk. Dąbka-Czernickiego-Wiejskiej-Szkolnej położonego na terenie Gminy Gdynia i Gminy Kosakowo
 • 5854/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 na usługę zamieszczenia w prasie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu
 • 5855/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dodatkowych opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach programu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej – I etap”
 • 5856/08/V/U - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/638/UI/243/W/2007 z 26.09.2007 r. dotyczącej wydzielenia geodezyjnego pasa drogowego ul. Muchowskiego oraz ul. Grenadierów w Gdyni
 • 5857/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/621/UI/231/W/2007 z 14.09.2007 r. na wykonanie uzupełnienia do dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu sportowo-rekreacyjnego „Skate Plaza” w Gdyni przy ul. Jana z Kolna
 • 5858/08/V/U - podpisania umowy z Nadleśnictwem Gdańsk niezbędnej do realizacji inwestycji polegającej na regulacji górnego odcinka Potoku Kolibkowskiego w rejonie ul. Adwokackiej
 • 5859/08/V/U - zawarcia umów dotyczących dotacji przyznanych przez RM Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni
 • 5860/08/V/R - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rok 2008
 • 5861/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 5862/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Gdańsku
 • 5863/08/V/P - skierowania spraw na drogę postępowania egzekucyjnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 17.04.2008