Z dnia 2008-04-01

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.04.2008 r. w sprawie:
 • 5576/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/484/UI/159/W/2007 na wykonanie „Projektu budowlanego i wykonawczego regulacji rzeki Chylonki w rejonie ulic Św. Mikołaja i Hutniczej w Gdyni”
 • 5577/08/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej
 • 5578/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów eliminacji miejskich XXXVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego
 • 5579/08/V/O - dofinansowania kosztów związanych z organizacją przez III LO w Gdyni XXI Przeglądu Piosenki Anglo-Amerykańskiej
 • 5580/08/V/O - zawarcia umowy na realizację zadania: „Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego dla 13,30, 50 i 55. letnich mieszkańców Gdyni – Konkurs na wybór Ośrodka Koordynującego i Nadzorującego program Gdynia – Kard w latach 2008-2010”
 • 5581/08/V/O - zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2-gim miesiącu życia”
 • 5582/08/V/O - zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno-dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni”
 • 5583/08/V/O - zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 35-49 lat”
 • 5584/08/V/O - zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Badania profilaktyczne dla 50 i 55. letnich mieszkańców Gdyni – program Gdynia – Kard. Konkurs na działalność Specjalistycznych Ośrodków Kardiologicznych”
 • 5585/08/V/O - zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Badania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psycho-ruchowymi „Rośnij Zdrowo
 • 5586/08/V/O - zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u 13. letnich mieszkańców Gdyni.
 • 5587/08/V/O - zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Badania przesiewowe w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u 30. letnich mieszkańców Gdyni.
 • 5588/08/V/O - zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Badania prewencyjne gdyńskich 55. latków realizowane w POZ – program Gdynia-Kard po 5 latach”
 • 5589/08/V/O - zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-60 lat”
 • 5590/08/V/O - zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia – I etap”
 • 5591/08/V/M - umorzenia zadłużenia z tytułu kosztów eksploatacyjnych obciążających gminny lokal użytkowy przy ul. Starowiejskiej 36-38 w Gdyni
 • 5592/08/V/M - zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia zasad struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy
 • 5593/08/V/M - wykonania remontu chodnika i schodów terenowych przy ul. Świętojańskiej nr 141-145 w Gdyni
 • 5594/08/V/M - wykonania wielobranżowej dokumentacji technicznej na przebudowę i remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Śląskiej 51 bl. III w Gdyni
 • 5595/08/V/M - wykonania remontu budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 2 w Gdyni
 • 5596/08/V/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 411 przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 5597/08/V/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 415 przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 5598/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, druku folderu turystycznego „Gdynia – słoneczne miasto z temperamentem”
 • 5599/08/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 5600/08/V/M - zmiany treści umowy nr SK/13/MG/4-W/2008 na wykonanie nadruku na flagach i transparentach o treści promującej wydarzenia z kalendarza imprez miejskich w 2008 roku
 • 5601/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej – przeszkolenie 30 pracowników UM nt: „Informatyzacja ksiąg wieczystych, czyli jak czytać nowe odpisy”
 • 5602/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM w 2008 roku
 • 5603/08/V/S - upoważnienia kierownika Drugiego Referatu Architektury w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym
 • 5604/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Buraczanej w Gdyni
 • 5605/08/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację II Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Programów Sportowych w Gdyni
 • 5606/08/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację pięciu spektakli Teatru Gościnnego; Małe formy z wielkimi aktorami
 • 5607/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie kubków stanowiących nagrody w konkursie „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
 • 5608/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup do 14 000 EUR sortów mundurowych dla pracowników Straży Miejskiej i zatwierdzenia wyboru oferenta w 2008 r.
 • 5609/08/V/R - podpisania Listu Intencyjnego dot. wyrażenia woli współpracy w ramach projektów „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych”
 • 5610/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na skucie i ułożenie 15,00 m2 płytek ceramicznych w pomieszczeniu kotłowni, w Technikum Transportowym w Gdyni
 • 5611/08/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 206 000 EUR na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej”
 • 5612/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę i montaż wyciągarek dla zadania: „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie – etap II”
 • 5613/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 4931/08/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5.02.2008 r. dot. udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie pomiarów instalacji wentylacji mechanicznej w Pomorskim Parku Technologicznym w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96-98
 • 5614/08/V/O - zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia – II etap”
 • 5615/08/V/U - wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę linii kablowej oświetlenia drogowego i przyłączenie do sieci energetycznej – działka nr 50, 737/111 km 66 ul. Niska w Gdyni”, realizowanej w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 5616/08/V/K - zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2008
 • 5617/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 4626/08/V/K Prezydenta Miasta Gdyni z 08 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Gdyni na 2008 rok/
 • 5618/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 4627/08/V/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdyni na 2008 rok
 • 5619/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup sprzętu związanego ze świadczeniem usług telefonii komórkowej do 14.000 EUR oraz wybór oferenta
 • 5620/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników UM Gdyni w 2008 roku
 • 5621/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wyposażenia z logo informacji turystycznej oraz logo miasta na potrzeby lotnych miejskich punktów informacji turystycznej
 • 5622/08/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową – budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Pl. Kaszubskim 7 – 9
 • 5623/08/V/U - akceptacji nr 4 do umowy KB/316/UI/101/W/2007 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemów kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę na obszarze aglomeracji Gdynia”
 • 5624/08/V/U - uregulowania należności za wydanie warunków technicznych
 • 5625/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu dróg eksploatacyjnych i dojazdowych do przepompowni ścieków sanitarnych projektowanych w obszarze Gdynia Zachód
 • 5626/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zespołu pawilonów handlowo-gastronomicznych zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II 2 w Gdyni
 • 5627/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy z inicjatorem o nr KB/605/UI/219/W/2007 na wykonanie robót na zadaniu pn. „Budowa drogi wraz z infrastrukturą sieciową – ul. Staniszewskiego – Sokółka IV”
 • 5628/08/V/P - przygotowania poczęstunku podczas spotkania środowiska gospodarczego i naukowego dotyczącego lotniska Gdynia-Kosakowo
 • 5629/08/V/P - organizacji spotkania komisji transportu Związku Miast Bałtyckich
 • 5630/08/V/P - zlecenia wykonania rysunku pt. „Pejzaż gdyński”
 • 5631/08/V/P - druku zaproszeń na uroczystość obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
 • 5632/08/V/R - zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie na przyjęcie do realizacji zadania: „Zapewnienie schronienia wraz z opieką osobom starszym, niepełnosprawnym w szczególności osobom bezdomnym”
 • 5633/08/V/R - zawarcia umowy z Fundacją "Niesiemy Pomoc" na przyjęcie do realizacji zadania: "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 4"
 • 5634/08/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr SK/181/OK/6-W/2008 na dofinansowanie wydania książki pt. „T/T Marcos” przez wydawnictwo Finna
 • 5635/08/V/P - powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
 • 5636/08/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 5637/08/V/U - rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 10.04.2008